Aktualności

WFOŚiGW w Łodzi ogłasza V edycję Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”

« wróć

Razem z WFOŚiGW w Łodzi zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:

 • Ekologiczny magister
 • Ekologiczny doktor

Do Konkursu mogą przystąpić:

 • Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2017/2018 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
 • Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2017/2018 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.

Konkurs ogłaszany jest w następujących  podkategoriach (dotyczy kategorii Ekologiczny magister i Ekologiczny doktor):

 • nauki ekonomiczno-społeczne,
 • nauki przyrodnicze,
 • nauki techniczne,
 • nauki prawnicze.

Zgłoszeniu do Konkursu, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, podlegają prace w następujących obszarach tematycznych (dotyczy tylko kategorii Ekologiczny magister):

 • ograniczenie niskiej emisji,
 • ochrona bioróżnorodności,
 • gospodarka odpadami,
 • zieleń miejska,
 • ochrona i zarządzanie wodami,
 • adaptacja do zmian klimatu,
 • gospodarka leśna i ekologia w produkcji żywności,
 • finansowanie i zarządzanie w ochronie środowiska.

 Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi 100 000,00 zł

 • w kategorii "Ekologiczny magister" - przewiduje się 12 nagród po 5 000,00 zł,
 • w kategorii "Ekologiczny doktor" - przewiduje się 4 nagrody po 10 000,00 zł.

Czas na zgłoszenia do 22 października 2018 r. .

Więcej informacji na temat Konkursu udziela Zespół ds. Promocji: