Wydział Zarządzania

Dziekani

1. Dziekan

dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. SAN
e-mail: dziekan-wz@san.edu.pl

2. Prodziekan

dr Katarzyna Kolasińska Morawska
e-mail: kkolasinska@san.edu.pl

3. Prodziekan

dr Andrzej Marjański
e-mail: amarjanski@san.edu.pl 
www: amarjanski.san.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

Dziekanat

Dziekanat Wydziału Zarządzania
e-mail: dziekanatwz@san.edu.pl

Kierownik dziekanatu

Dorota Paradowska
tel. (42) 664 66 20
e-mail: dparadowska@san.edu.pl

Z-ca kierownika dziekanatu

Monika Lewandowska
tel. (42) 664 66 20
e-mail: mlewandowska@san.edu.pl

Pracownicy:

Monika Olszycka mgajewska@san.edu.pl 
Monika Stępniewska mstepniewska@san.edu.pl 
Joanna Mamrot jmamrot@san.edu.pl

Godziny pracy dziekanatu:

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota - Niedziela: 8:00 - 16:00

Informacje o Wydziale

Wydział Zarządzania został powołany 1 października 1998 roku, jako jeden z dwóch pierwszych wydziałów Uczelni, która w pierwszym okresie rozwoju posiadała strukturę bezwydziałową. Pierwotnie nosił nazwę Wydziału Zarządzania i Marketingu, a od dnia 1 października 2003 roku nosi nazwę Wydziału Zarządzania. W okresie kilkunastu lat istnienia Wydziału nastąpił znaczący rozwój organizacyjny i naukowy. Od roku 2012 w wyniku przeprowadzonych w Społecznej Akademii Nauk zmian w strukturze organizacyjnej Wydział Zarządzania prowadzi badania naukowe i kierunki studiów związane z obszarem nauk ekonomicznych.

Wydział prowadzi kształcenie na trzech kierunkach studiów: zarządzanie (studia pierwszego i drugiego stopnia), finanse i rachunkowość (studia pierwszego stopnia) i logistyka (studia pierwszego stopnia). Wydział prowadzi także studia podyplomowe. Plany i programy studiów są konstruowane w taki sposób, aby absolwenci Wydziału Zarządzania łączyli wiedzę ze studiowanego kierunku z dobrą znajomością wybranej przez siebie specjalności. Najlepsi studenci mają możliwość studiowania według indywidualnego toku studiów. Wydział Zarządzania posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2 letnie studia II stopnia (magisterskie), w których realizowane są programy wielu specjalności. Na studiach II stopnia prowadzimy także specjalność Business Management w języku angielskim. Na Wydziale prowadzone są także studia podyplomowe i MBA oraz istnieje możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora. Programy studiów są konsultowane z przedstawicielami pracodawców i studentów. Spełniają wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji, umożliwiają zdobycie nowoczesnej i interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych. Języki obce stanowią obowiązkową część programu studiów.

Obecnie Wydział składa się z pięciu katedr. Są to: Katedra Ekonomii, Katedra Finansów, Katedra Marketingu i Innowacji, Katedra Rachunkowości, Katedra Zarządzania. W skład Wydziału wchodzi także Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI.

Kadra naukowa skupiona na naszym Wydziale prezentuje najwyższy poziom współczesnej wiedzy z zakresu dyscyplin związanych z prowadzonymi kierunkami studiów tj. zarządzania, finansów, rachunkowości, ekonomii, prawa, marketingu, logistyki, statystyki, psychologii, socjologii itp. Pracownicy Wydziału pozostają w stałym kontakcie z realnymi procesami zarządzania, doradzając firmom i organizacjom, opracowując ekspertyzy, prowadząc konsulting i dokształcając menedżerów oraz prowadząc działalność gospodarcza. W wyniku wieloletniej współpracy kadra naukowa zdobyła umiejętności integrowania interdyscyplinarnej wiedzy wokół zagadnień współczesnego zarządzania. Integracja ta przejawia się zarówno prowadzonych w Wydziale pracach badawczych oraz w procesie dydaktycznym. Efektem pracy naszych pracowników są wydawnictwa książkowe oraz artykuły publikowane w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych. W czasopismach SAN – Przedsiębiorczość i Zarządzanie oraz Journal of Intercultural Management pracownicy Wydziału wydali wiele cenionych w środowisku naukowym publikacji. Aktywność naszych pracowników przejawia się także w udziale w wielu konferencjach naukowych odbywających się w kraju i za granicą oraz wykładach gościnnych w innych uczelniach w Polsce i za granicą.

Wydział organizuje także konferencje naukowe i seminaria. Cyklicznie odbywają się konferencje naukowe Zarządzanie Międzykulturowe i Firmy Rodzinne.

Wydział prowadzi ożywioną działalność międzynarodową i współpracuje z kilkoma ośrodkami akademickimi z zagranicy, w tym przede wszystkim z partnerami z Unii Europejskiej i Ameryki Północnej. Współpraca ta obejmuje zarówno działalność naukowo-badawczą, w którą włączeni są pracownicy Wydziału Zarządzania, jak i działalność dydaktyczną, z której korzystają studenci. Z każdym rokiem zwiększa się liczba studentów odbywających staże na uczelniach zagranicznych w ramach programu wymiany studenckiej.

Strategia i misja wydziału

Strategia i misja Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk


Misją Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk jest przygotowanie kompetentnych absolwentów specjalizujących się w naukach o zarządzaniu oraz realizowanie wartościowych, aplikacyjnych badań naukowych prowadzących do stworzenia szkół naukowych łączących badaczy zajmujących się wspólną problematyką oraz rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń studentów, absolwentów i pracowników naukowych do osiągania sukcesów.


Misja Wydziału Zarządzania SAN realizowana jest poprzez działania zorientowane na następujące długookresowe cele strategiczne:

 • ciągłe doskonalenie jakości kształcenia, które ma pozwolić wyposażyć absolwentów w kompetencje nie tylko niezbędne na rynku pracy, ale także wyróżniające ich spośród innych osób ubiegających się o uzyskanie pracy;
 • przyczynianie się do rozwoju nauki oraz podwyższania jakości życia uczestników życia społecznego przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy, zwłaszcza w zakresie nauk o zarządzaniu i dyscyplin pokrewnych;
 • kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy i kompetencji ku pożytkowi indywidualnemu i ogólnemu, a także wpływanie na podwyższanie jakości usług, zarówno prywatnych, jak i publicznych podmiotów oraz tworzenie solidnych podstaw do dalszego kształcenia (z naciskiem na świadomość konieczności kształcenia się przez całe życie);
 • tworzenie, utrwalanie i rozwijanie powiązań środowiska akademickiego Wydziału z ogólnopolską i globalną wspólnotą akademicką i intelektualną, a także przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi, a także popularyzowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań z zakresu nauk o zarządzaniu i innych nauk ekonomicznych i społecznych;
  budowanie trwałych i długookresowych relacji z absolwentami Wydziału;
 • umiędzynarodowienie działalności Wydziału poprzez organizację i uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych, wymianę studentów i wykładowców oraz poprzez długookresowe umowy i porozumienia z międzynarodowymi uczelniami i stowarzyszeniami;
 • informatyzację Wydziału, zakup nowoczesnych programów i urządzeń poprawiających jakość kształcenia, wdrożenie programu elektronicznej obsługi studenta i absolwenta;
 • dostosowanie polityki kadrowej Wydziału do nowych wyzwań – zwiększenie grona wybitnych pracowników naukowo – dydaktycznych, nawiązanie współpracy z „praktykami zarządzania” w celu upraktycznienia zajęć dydaktycznych;
 • dostosowanie polityki kadrowej Wydziału w aspekcie administracyjnym do zapewnienia  jakości obsługi studentów i interesariuszy spełniającej najwyższe standardy i ich oczekiwania;

 

Misja Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk nawiązuje w swoich założeniach do ogólnej Misji i Strategii Społecznej Akademii Nauk. Misja Wydziału Zarządzania realizowana jest poprzez realizację długoterminowych celów i zadań wynikających z przyjętej przez Uczelnię strategii działania. 

 

Wydział Zarządzania Społecznej Akademii Nauk wdraża założoną misję i strategię działania w trzech kluczowych obszarach poprzez realizację zadań, które są spójne z założoną przez Uczelnię misją. Kluczowe dla Wydziału Zarządzania obszary obejmują zadania mające na celu rozwój badań naukowych, poprawę polityki jakości Wydziału w obrębie kształcenia oraz rozwój współpracy z otoczeniem wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Struktura Wydziału

Katedra Finansów i Rachunkowości

 • Zakład Finansów
 • Zakład Rachunkowości

Katedra Gospodarki Elektronicznej - strona

 • Zakład e-Biznesu
  Zakład Logistyki
  Zakład Marketingu

Katedra Zarządzania

 • Zakład Organizacji Produkcji i Zarządzania Jakością
 • Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

 • Katedra Obronności
 • Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Zarządzania Kryzysowego

Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI

Katedra Ekonomii

 • Zakład Metod Ilościowych
 • Zakład Ekonomii