Powrót

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Dziekani

1. Dziekan

dr hab. inż. Andrzej Cader, prof. SAN

2. Prodziekan

dr Krzysztof Przybyszewski
e-mail: kprzybyszewski@san.edu.pl 

Konsultacje dla studentów kierunków:
1. Informatyka
2. Geodezja i kartografia
3. Grafika
ul. Sienkiewicza 9, parter, pok. 16

3. Prodziekan
dr n. med. Katarzyna Dudek
e-mail: kdudek@san.edu.pl

 

Dziekanat

Dziekanat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki
e-mail: dziekanatsm@san.edu.pl

Kierownik dziekanatu
Marzena Jankowska
tel. (42) 664 66 35
email: mjankowska@san.edu.pl

Godziny pracy dziekanatu
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota - Niedziela: 8:00 - 16:00

                                                      

                                             

                            

                                   

Informacje o Wydziale

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi został powołany 1 października 1998 roku, jako jeden z dwóch pierwszych wydziałów Uczelni, która w pierwszym okresie rozwoju posiadała strukturę bezwydziałową. Pierwotnie nosił nazwę Wydziału Studiów Międzynarodowych, ale w 2008 roku zmienił nazwę na aktualną.

W ramach Wydziału prowadzone są badania naukowe i kierunki studiów z obszaru nauk: technicznych, artystycznych oraz nauk o zdrowiu. Badania te zawsze wzajemnie się przenikały i skutecznie uzupełniały, dostarczając naukowców o międzynarodowej renomie oraz zaangażowanych w życie społeczne i gospodarcze. Szczególną rolę w rozwoju wszystkich tych obszarów nauk mają nowoczesne technologie informatyczne, rozwijane w ramach dyscypliny naukowej Informatyki, co było powodem połączenia obszarów w jednym Wydziale.

Po ostatnich zmianach organizacyjnych, od 30 września 2013 roku, w ramach Wydziału prowadzone jest nauczanie na pięciu kierunkach studiów: Informatyka, Geodezja i Kartografia, Grafika, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia; oraz na studiach podyplomowych i specjalistycznych kursach zawodowych.

Plany i programy studiów są konstruowane w taki sposób, aby absolwenci Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki łączyli wiedzę ze studiowanego kierunku z dobrą znajomością wybranej przez siebie specjalności. Ze względu na specyfikę wszystkich kierunków reprezentowanych na Wydziale, szczególna waga jest przywiązywana do zajęć praktycznych, czego wyrazem jest przewaga godzin laboratoriów i ćwiczeń (praktycznych i terenowych) nad innymi formami zajęć. Najlepsi studenci mają możliwość studiowania według indywidualnego toku studiów. W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się 3-letnie (studia licencjackie) i 3,5 letnie (studia inżynierskie) studia I stopnia oraz 1,5 letnie (dla absolwentów studiów inżynierskich) i 2 letnie (dla absolwentów studiów licencjackich) studia II stopnia (magisterskie), w których realizowane są programy wielu specjalności.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyki.

Obecnie w strukturę Wydziału wpisują się: 

 • Instytut Technologii Informatycznych, w skład którego wchodzą trzy Zakłady:

- Zakład Inżynierii Wiedzy;
- Zakład Metod Przetwarzania Informacji i Grafiki Komputerowej;
- Zakład Systemów Operacyjnych i Sieci Komputerowych;

Instytut Technologii Informatycznych posiada kategorię naukową B.

 • Instytut Nauk o Zdrowiu, w skład którego wchodzą dwa Zakłady: 

- Zakład Fizjoterapii;
- Zakład Nauk o Zdrowiu;
- samodzielny Zakład Geodezji;
- samodzielny Zakład Grafiki.

Kadra naukowa, zatrudniona na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Informatyki, prezentuje najwyższy poziom współczesnej wiedzy z zakresu dyscyplin związanych z prowadzonymi kierunkami studiów. Pracownicy Wydziału pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami pracodawców, służąc im swoją pomocą i fachową wiedzą. W prace Wydziału są zaangażowani również studenci, którzy uczestniczą w konsultacjach dotyczących programów studiów oraz wspierają kadrę naukową. Prowadząc badania naukowe i zajęcia dydaktyczne, wykładowcy integrują wiedzę z własnego obszaru badań z pracami badawczymi.

Efektem pracy naszych pracowników są wydawnictwa książkowe oraz artykuły publikowane w fachowych czasopismach naukowych. W ramach pracy jednostek wydziału, w szczególności Instytutu Technologii Informatycznych, wydawane są dwa punktowane czasopisma o zasięgu międzynarodowym: Journal of Applied Computer Science Methods oraz Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research. W ramach prac Wydziału organizowane są konferencje i wystawy o zasięgu lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym, a niektóre z nich na stałe wpisują się w działalność naukową Społecznej Akademii Nauk.

Publikując artykuły w czasopismach i monografiach afiliowanych na Społeczną Akademię Nauk oraz biorąc udział w konferencjach i wystawach, niejednokrotnie o zasięgu międzynarodowym, pracownicy Wydziału wydają wiele prac cenionych przez liczne środowiska naukowe i artystyczne. W ten sposób dokumentują, że ich działania nie zamykają się tylko w wąskich specjalizacjach, lecz mają charakter interdyscyplinarny, który służy wszystkim grupom społecznym, a przede wszystkim: pracodawcom i studentom. Liczny udział pracowników Wydziału w konferencjach i wystawach o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym pokazuje, że jesteśmy potrzebni i przyczyniamy się do rozwoju nauki i sztuki.

Wydział prowadzi ożywioną działalność międzynarodową i współpracuje z kilkoma ośrodkami akademickimi z zagranicy, w tym przede wszystkim z partnerami z Unii Europejskiej i Ameryki Północnej. Współpraca ta obejmuje zarówno działalność naukowo-badawczą, w którą włączeni są pracownicy Wydziału, jak i działalność dydaktyczną, z której korzystają studenci. Z każdym rokiem zwiększa się liczba studentów odbywających staże na uczelniach zagranicznych w ramach programu wymiany studenckiej.

Strategia i Misja Wydziału

Misja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki Społecznej Akademii Nauk przyjęta została przez społeczność Wydziału i wyraża dążenie do ciągłego doskonalenia oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i akademickich, z uwzględnieniem następujących wyraźnie wyodrębnionych obszarów dydaktycznych i badawczych:
1. Obszaru nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem informatyki.
2. Obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
3. Obszaru sztuki.

Integracja powyższych obszarów wewnątrz Wydziału jest zgodna z kluczowymi wartościami Uczelni zawartymi w jej Misji określonymi jako potrzeba zachowania równowagi pomiędzy techno a humanum oraz uwzględnia współczesne trendy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa opartego na wiedzy, a także uwzględnia wiodącą rolę technologii informatycznych
i technik informacyjnych.

Istotnym elementem misji Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki jest praca na rzecz dobra społeczności regionalnej, w której prowadzimy działalność naukową i edukacyjną. Do kluczowych wartości Wydziału zaliczono: zrozumienie i uwzględnienie uwarunkowań społeczno-gospodarczych i innowacji, dążenie do aktywności i mobilności studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej, wysokie standardy w zakresie etyki pracy zawodowej, dbałość o  renomę Wydziału i Uczelni, a także kulturę jakości kształcenia.

Realizacja misji
Swoją misję Wydział wypełnia poprzez realizację zadań w zakresie kształcenia, badań naukowych, współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz współpracy z innymi jednostkami Społecznej Akademii Nauk. Zadania te realizowane są przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału w Instytutach, Zakładach i Katedrach wchodzących w skład Wydziału oraz pracowników administracyjnych. Na Wydziale SMiI podejmuje się także działania mające na celu zaangażowanie w wyżej wymienione zadania jak najszerszego grona studentów, absolwentów Uczelni oraz interesariuszy zewnętrznych.

W zakresie badań naukowych zadania obejmują:

 • rozwój badań koncentrujących się w szczególności na problematyce nauk technicznych (informatyki stosowanej, geodezji i kartografii), nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz działań z obszaru sztuki, realizowanych przez grono zarówno doświadczonych, jak i młodych uczonych współpracujących w tym zakresie;
 • tworzenie nowej wiedzy przez prowadzenie badań naukowych, zarówno motywowanych ciekawością poznawczą, jak i myślą o dobru wspólnym;
 • przyswajanie oraz upowszechnianie wyników badań prowadzonych w świecie, a także  popularyzowanie nauki i podnoszenie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa wiedzy;
 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z otoczeniem społecznym i gospodarczym w celu tworzenia i komercjalizacji innowacji;
 • publikowanie osiągnięć w renomowanych czasopismach naukowych i monografiach oraz wystawianie prac artystycznych na wystawach.

W zakresie kształcenia (edukacji) zadania obejmują:

 • kształtowanie umiejętności zwiększających szanse zatrudnienia w wyuczonym zawodzie i wyposażenie studentów Wydziału w niezbędne kompetencje zawodowe w oparciu o przewidywany rozwój w danym obszarze i związane z tym potrzeby społeczne oraz gospodarcze w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
 • rozwijanie osobowości studentów, kształtowanie w nich umiejętności samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy przez całe życie oraz krytycznego myślenia;
 • pobudzanie kreatywności, wyposażanie w wiedzę i umiejętności korzystania z nowoczesnych technik, pozwalających na świadome i sprawne funkcjonowanie w złożonym świecie;
 • kształtowanie umiejętności współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu oraz umiejętności kierowania pracą zespołową;
 • kształtowanie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy;
 • kształtowanie racjonalnych, etycznych i zaangażowanych obywatelskich postaw przedsiębiorczych;
 • kształtowanie u studentów postawy otwartości na świat i inne kultury oraz wrażliwości na kulturę, dyskurs publiczny, komunikację społeczną oraz poszanowanie wartości międzykulturowych;
 • budzenie wrażliwości na środowisko naturalne i problematykę zrównoważonego rozwoju;
 • przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
 • rozpowszechnianie wiedzy i praktyczną realizację zrównoważonego rozwoju w życiu społecznym i gospodarczym,
 • uczynienie programów kształcenia elastycznymi organizacyjnie i realizacyjnie w celu zapewnienia równości dostępu osób dla osób wywodzących się z różnych środowisk społecznych,
 • zachęcanie studentów i stwarzanie im odpowiednich warunków do rozwijania własnych pasji i zainteresowań oraz podejmowania wszelkiego rodzaju inicjatyw wykraczających poza kształcenie kierunkowe (wolontariaty, przynależność do kół naukowych, uczestnictwo w konferencjach, seminariach nie objętych obowiązkowym programem kształcenia, itd.).

Programy kształcenia realizowane na Wydziale mają na celu umożliwić – z uwzględnieniem charakteru poszczególnych kierunków studiów – realizację kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:

 • porozumiewania się w języku ojczystym;
 • porozumiewania się w językach obcych;
 • kształtowania kompetencji matematycznych i kompetencji naukowo-technicznych;
 • kształtowania kompetencji informatycznych;
 • umiejętności uczenia się;
 • kształtowania kompetencji społeczne i obywatelskie;
 • inicjatywności i przedsiębiorczości;
 • świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

W zakresie współdziałania z otoczeniem społeczno-gospodarczym zadania obejmują:

 • wspomaganie wiedzą ekspercką przedsiębiorstw, władz samorządowych i administracji publicznej;
 • prowadzenie aktywnej i systematycznej współpracy z jednostkami otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • udział w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnych i regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób i środowisk zagrożonych defaworyzacją i wykluczeniem;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wrażliwego na wartości humanistyczne poprzez debaty i kształtowanie umiejętności komunikacji społecznej;
 • przyczynianie się do rozwoju regionu, modernizacji gospodarki, podnoszenia jakości usług publicznych;
 • przyczynianie się do wzrostu wrażliwości społeczności regionalnej na sztukę i awangardowe działania artystyczne.

Plany rozwoju
Plany na najbliższą przyszłość dotyczą wszelkich aspektów funkcjonowania Wydziału. W szczególności planowana jest realizacja następujących celów i zadań:

 • nieustanne dążenie do podnoszenia jakości kształcenia, w szczególności poprzez rozwój Wewnętrznego Systemu Zarządzania  Jakością Kształcenia;
 • zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia działalności edukacyjnej Wydziału;
 • tworzenie na Wydziale nowych kierunków studiów, zgodnie ze społeczno-gospodarczym zapotrzebowaniem i Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, uzyskiwanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na wybranych kierunkach studiów w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz w obszarze sztuki;
 • zwiększenie efektywności działalności badawczej oraz zawiązanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych;
 • zracjonalizowanie ścieżki kariery naukowej i awansów akademickich pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału;
 • uzyskiwanie przez Wydział kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych w zakresie obszarów wiedzy, dziedzin i dyscyplin naukowych reprezentowanych na Wydziale: w obszarze nauk technicznych oraz w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej;
 • dostosowywanie kompetencji osób uczących się do realnych potrzeb społecznych i gospodarczych;
 • uczestniczenie w wyrównywaniu szans edukacyjnych na poziomie wyższym, w tym poprzez prowadzenie kierunków zamawianych;
 • upowszechnienie uczenia się przez całe życie jako zadania mającego podstawowe znaczenie dla procesu kształtowania się społeczeństwa wiedzy, w tym w zakresie specjalistycznych studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.
Struktura wydziału

Instytut Nauk o Zdrowiu

 • Katedra Podstawowych Nauk Biomedycznych
 • Katedra Dermatologii i Kosmetologii
 • Zakład Zdrowia Publicznego
 • Zakład Fizjoterapii Klinicznej
 • Zakład Fizykoterapii, Kinezyterapii i Masażu

Instytut Technologii Informatycznych 

 • Zakład Inżynierii Wiedzy
 • Zakład Metod Przetwarzania Informacji i Grafiki Komputerowej
 • Zakład Systemów Operacyjnych i Sieci Komputerowych

Zakład Geodezji
Zakład Grafiki