Powrót

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziekani

Dziekan
dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN
e-mail: gignatowski@san.edu.pl

Prodziekan
dr Michał Skorzycki
e-mail: mskorzycki@san.edu.pl

Prodziekan
dr n. med. Mariola Świderska
e-mail: mswiderska@san.edu.pl

 

 

 

Dziekanat

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
e-mail: dziekanat-hs@san.edu.pl

Kierownik dziekanatu
Emilia Skołuda-Kopka
tel. (42) 664 66 35
e-mail: ekopka@san.edu.pl

Godziny pracy dziekanatu
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota - Niedziela: 8:00 - 16:00

 

 

Informacje o Wydziale

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych jest nową jednostką w strukturach Społecznej Akademii Nauk. Został on utworzony 30 września 2013 r. W latach wcześniejszych Instytuty i samodzielne Katedry nowego Wydziału istniały w strukturach Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Wydział prowadzi badania naukowe i kierunki studiów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Historia pokazuje, że badania te wzajemnie się przenikały i skutecznie uzupełniały, dostarczając naukowców o międzynarodowej renomie oraz zaangażowanych w życie społeczne i gospodarcze humanistów. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych kontynuuje te bogate tradycje, wnosząc swój znaczący wkład w budowanie solidnych struktur o zasięgu międzynarodowym. W ten sposób przyczynia się do tego, że Polska znajduje uznanie i szacunek we wszystkich instytucjach europejskich i światowych. Pracownicy nowego Wydziału nie tylko wykładają na innych wydziałach Społecznej Akademii Nauk, lecz także prowadzą swoje własne kierunki studiów. Należą do nich:

 • psychologia (studia jednolite magisterskie)
 • pedagogika (studia pierwszego i drugiego stopnia)
 • filologia (studia pierwszego i drugiego stopnia)
 • stosunki międzynarodowe (studia pierwszego i drugiego stopnia)
 • socjologia (studia pierwszego stopnia)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia pierwszego i drugiego stopnia)
 • praca socjalna (studia pierwszego stopnia)
 • administracja (studia pierwszego stopnia)
 • ekonomia (studia pierwszego stopnia)

Należy podkreślić, że Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych na kierunku językoznawstwo.

Kadra naukowa, zatrudniona na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych, prezentuje najwyższy poziom współczesnej wiedzy z zakresu dyscyplin związanych z prowadzonymi kierunkami studiów. Pracownicy Wydziału pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami pracodawców, służąc im swoją pomocą i fachową wiedzą. W prace Wydziału są zaangażowani również studenci, którzy uczestniczą w konsultacjach dotyczących programów studiów oraz wspierają kadrę naukową. Prowadząc badania naukowe i zajęcia dydaktyczne, wykładowcy integrują wiedzę z własnego obszaru badań z pracami badawczymi, prowadzonymi na dwóch pozostałych Wydziałach Społecznej Akademii Nauk.

Efektem pracy naszych pracowników są wydawnictwa książkowe oraz artykuły publikowane w fachowych czasopismach naukowych. Publikując artykuły w czasopismach Społecznej Akademii Nauk: „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” oraz „Journal of Intercultural Management”, pracownicy Wydziału wydają wiele prac cenionych przez liczne środowiska naukowe. W ten sposób dokumentują, że ich badania nie zamykają się tylko w wąskich specjalizacjach, lecz mają charakter interdyscyplinarny, który służy pracodawcom i studentom. Liczny udział pracowników Wydziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym pokazuje, że jesteśmy potrzebni i przyczyniamy się do rozwoju nauki.

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych sam organizuje konferencje naukowe i prowadzi studia podyplomowe. W działalność naukową Społecznej Akademii Nauk na stałe wpisują się międzynarodowe i krajowe konferencje, organizowane przez Instytut Pedagogiki oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zorganizowane konferencje poświadczają, że Wydział prowadzi ożywioną działalność międzynarodową, współpracuje z zagranicznymi ośrodkami akademickimi i instytucjami Unii Europejskiej. Instytut Pedagogiki wydaje systematycznie kwartalnik „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”, a Katedra Socjologii wraz z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej serię wydawniczą zatytułowaną „Dyskursy o Kulturze”.

Strategia i misja Wydziału

Misja Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych przyjęta została przez społeczność Wydziału i wyraża dążenie do ustawicznego doskonalenia oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i akademickich, a także odpowiada na wyzwania zmieniającego się środowiska. Dokument uwzględnia praktykę życia zawodowego oraz następujące pola  dydaktyczne i badawcze:

1. Obszaru nauk społecznych (dziedzina nauk społecznych i prawnych),
2. Obszaru nauk humanistycznych (dziedzina nauk humanistycznych).
 
Istotnym elementem misji i strategii Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych jest również praca na rzecz dobra społeczności regionalnej, w której prowadzimy działalność naukową i edukacyjną.

Do kluczowych wartości Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych zaliczono: otwartość na wartości humanistyczne, uwarunkowania społeczno-gospodarcze i innowacje, dążenie do międzynarodowej aktywności i mobilności studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej, wysokie standardy w zakresie etyki pracy zawodowej, szacunek i renomę Wydziału.


Realizacja misji i strategii
Swoją misję Wydział wypełnia poprzez kształcenie, prowadzenie badań naukowych, zaangażowanie pracowników administracyjnych, współpracę z innymi jednostkami Społecznej Akademii Nauk, otoczeniem społecznym i lokalnym środowiskiem gospodarczym.

W zakresie badań naukowych zadania Wydziału obejmują:

 • rozwój badań naukowych, skupiających się na problematyce nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez grono doświadczonych i młodych naukowców;
 • tworzenie i zdobywanie nowej wiedzy poprzez prowadzenie badań, które wynikają z dociekań naukowych, myśli o bezpieczeństwie i dobru społecznym oraz z potrzeb życia zawodowego;
 • publikowanie zdobytej wiedzy w renomowanych czasopismach naukowych i monografiach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych;
 • analizę i adaptację wyników badań prowadzonych w różnych międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych i przekazywanie ich do użytku społecznego i gospodarczego;
 • popularyzowanie nauki i przypominanie o jej znaczeniu dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

W zakresie edukacji zadania Wydziału obejmują:

 • rozwijanie osobowości studentów, wyrabianie w nich umiejętności samodzielnego zdobywania oraz ustawicznego uzupełniania wiedzy, jak również krytycznego myślenia;
 • pobudzanie kreatywności studentów, dostarczanie wiedzy i umiejętności korzystania z niej w praktyce, celem umożliwienia im świadomego i sprawnego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się świecie;
 • rozwijanie umiejętności społecznych studentów w celu ułatwienia im pracy zespołowej, budowania zespołów oraz kierowania nimi;
 • kształtowanie umiejętności dostosowywania się do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy;
 • budowanie racjonalnych, humanistycznych i aktywnych postaw obywatelskich;
 • krzewienie otwartości na wielokulturowość i narodową kulturę oraz dyskurs publiczny;
 • przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
 • rozpowszechnianie wiedzy i praktyczną realizację zrównoważonego rozwoju w życiu społecznym i gospodarczym.

Programy kształcenia realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych mają na celu umożliwić – z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych kierunków studiów – realizację kluczowych kompetencji, określonych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. Obejmują one:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym;
 • porozumiewanie się w językach obcych;
 • umiejętność uczenia się;
 • kompetencje społeczne i obywatelskie;
 • inicjatywność;
 • świadomość i ekspresję kulturalną.

W zakresie współdziałania ze środowiskiem społecznym i gospodarczym zadania Wydziału obejmują:

 • rozwijanie kontaktów i aktywną współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym w celu mobilizowania do wprowadzania innowacji;
  wspomaganie fachową wiedzą podmiotów gospodarczych, władz samorządowych i administracji publicznej;
 • udział w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i zawodowych społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku, środowisk zagrożonych defaworyzacją i wykluczeniem społecznym;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które jest wrażliwe na wartości humanistyczne oraz zaangażowane w dialog społeczny;
 • przyczynianie się do modernizacji regionu oraz podnoszenia jakości usług publicznych.

Plany rozwoju w perspektywie praktycznej strony nauczania:
Plany na najbliższą przyszłość dotyczą wszystkich aspektów funkcjonowania Wydziału. W szczególności planowana jest realizacja następujących celów i zadań, które uwzględniają praktyczną stronę nauczania oraz mają na uwadze realizację idei zrównoważonego rozwoju:

 • nieustanne dążenie do podnoszenia jakości kształcenia, w szczególności poprzez rozwój Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia;
  intensyfikacja (w ujęciu ilościowym i jakościowym) współpracy naukowej z innymi placówkami badawczymi w kraju i za granicą oraz organizowanie konferencji i seminariów;
 • tworzenie na Wydziale nowych kierunków studiów, zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami społeczno-gospodarczymi w Polsce i w krajach Unii Europejskiej oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji;
 • zwiększenie efektywności działalności badawczej;
 • pomnażanie interdyscyplinarnych oraz międzynarodowych zespołów i projektów badawczych;
 • wzrost liczby publikacji pracowników Wydziału w czasopismach i monografiach naukowych Społecznej Akademii Nauk oraz innych uczelni;
 • nieustanne doskonalenie warunków dla rozwoju naukowego i awansów akademickich pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału;
 • uzyskiwanie przez Wydział kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych;
 • praca na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych na poziomie wyższym;
 • intensywne dążenie do wzrostu liczy studentów odbywających część praktyk za granicą oraz liczby obcokrajowców studiujących w Społecznej Akademii Nauk;
 • powiększanie obszarów współpracy między pracownikami Wydziału a studentami;
 • współpraca z jednostkami administracji publicznej i przedsiębiorstwami w celu ograniczania bezrobocia;
 • upowszechnienie uczenia się przez całe życie (jako praktyki mającej podstawowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa), również poprzez prowadzenie
 • specjalistycznych studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, zarówno realizowanych regularnie jak i zamawianych przez grupy i instytucje;
 • dalszy rozwój zaplecza technicznego, w tym platformy e-learningowej, celem skuteczniejszego przekazywania wiedzy;
 • aktualizowanie zasobów bibliotecznych;
 • ciągłe doskonalenie metod i technik zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.
Struktura Wydziału

Instytut Dziennikarstwa i Socjologii 

 • Katedra Socjologii
 • Katedra Dziennikarstwa
 • Katedra Filozofii

Instytut Psychologii Stosowanej

 • Katedra Psychologii Zdrowia i Klinicznej
 • Katedra Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej
 • Katedra Podstaw Diagnozy i Badań Psychologicznych
 • Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego

Instytut Prawa

 • Katedra Administracji
 • Katedra Prawa

Instytut Pedagogiki

 • Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Katedra Historii i Teorii Wychowania
 • Katedra Resocjalizacji i Pracy Socjalnej
 • Katedra Pedagogiki Specjalnej
 • Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
 • Katedra Pedagogiki Ogólnej i Doradztwa Zawodowego

Katedra Filologii Angielskiej