Akty prawne

Akty prawne SAN

Regulamin studiów
Regulamin szkolenia pracowników w dziedzinie BHP
Regulamin zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czynów nieuczciwej konkurencji

Komunikaty i zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE REKTORA Z DN. 13.05.2022 R.
KOMUNIKAT REKTORA DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Z DN. 30.03.2022 R.

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej  JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o zmianie formy prowadzenia zajęć dla Studentów studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych, które począwszy od dnia 25.04.2022 r. będą realizowane w trybie hybrydowym.

Od powyższego terminu Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizować wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe w kontakcie bezpośrednim na Uczelni, natomiast wykłady i konwersatoria on-line poprzez platformę MS-Teams zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć.

Słuchacze studiów podyplomowych realizują zajęcia zgodnie z ustalonym planem zajęć.

W związku z tym do 24.04.2022 r.  wszystkie zajęcia odbywać  się będą na platformie TEAMS.  Nie dotyczy to kierunków medycznych.

Ze względu na dynamiczną sytuację prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni. 

KOMUNIKAT REKTORA DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Z DN. 15.02.2022 R.

W związku z utrzymującą się wysoką liczbą zachorowań na COVID-19 wśród Studentów i Pracowników naszej Uczelni, JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o przedłużeniu formy prowadzania zajęć dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość do dnia 19.04.2022 r. W powyższych terminach Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (na zjazdach A oraz zjazdach B) będą realizować wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe on-line poprzez platformę MS Teams zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć. Słuchacze studiów podyplomowych realizują zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej planem. Ze względu na specyfikę kształcenia zajęcia na kierunkach medycznych są realizowane zgodnie z informacjami zawartymi przy planach zajęć dla poszczególnych semestrów.

 

Jednocześnie mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna w kraju po przerwie wiosennej będzie lepsza i zajęcia będą mogły się odbywać w trybie stacjonarnym lub hybrydowym. Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni.

KOMUNIKAT REKTORA DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Z DN. 01.02.2022 R.

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wśród Studentów i Pracowników naszej Uczelni, JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o przedłużeniu formy prowadzania zajęć dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość do dnia 20.02.2022 r. W powyższych terminach Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (na zjazdach A oraz zjazdach B) będą realizować wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe on-line poprzez platformę MS-Teams zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć oraz harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

Słuchacze studiów podyplomowych realizują zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

Ze względu na specyfikę kształcenia zajęcia na kierunkach medycznych są realizowane zgodnie z informacjami zawartymi przy planach zajęć dla poszczególnych semestrów.
Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni.

KOMUNIKAT REKTORA DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Z DN. 4.01.2022 R.
W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wśród Studentów i Pracowników naszej Uczelni, JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o przedłużeniu formy prowadzania zajęć dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość do dnia 6.02.2022 r.
 
W powyższych terminach Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (na zjazdach A oraz zjazdach B) będą realizować wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe on-line poprzez platformę MS-Teams zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć.
 
Słuchacze studiów podyplomowych realizują zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej planem.
 
Ze względu na specyfikę kształcenia zajęcia na kierunkach medycznych są realizowane zgodnie z informacjami zawartymi przy planach zajęć dla poszczególnych semestrów.
 
Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni.
 
KOMUNIKAT REKTORA DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH Z DN. 09.12.2021 R.

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wśród Studentów i Pracowników naszej Uczelni, JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o zmianie formy prowadzanie zajęć dla Studentów studiów stacjonarnych, które począwszy od dn. 13.12.2021 do dn. 9.01.2022 włącznie będą w pełni realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni. 

KOMUNIKAT REKTORA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STACJONARNYCH Z DN. 22.11.2021 R.

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wśród Studentów i Pracowników naszej Uczelni, JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o zmianie formy prowadzanie zajęć dla Studentów studiów niestacjonarnych, które począwszy od zjazdu w dn. 27-28.11.2021 do zjazdu w dn. 8-9.01.2022 włącznie będą w pełni realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

W powyższych terminach Studenci studiów niestacjonarnych (na zjazdach A oraz zjazdach B) będą realizować wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe on-line poprzez platformę MS Teams zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć.

Ze względu na specyfikę kształcenia zajęcia na kierunkach medycznych są realizowane zgodnie z informacjami zawartymi przy planach zajęć dla poszczególnych semestrów.

Studenci studiów stacjonarnych oraz Słuchacze studiów podyplomowych, gdzie, ze względu na specyfikę ułożenia harmonogramu zajęć, zagrożenie epidemiczne jest relatywnie mniejsze, realizują zajęcia bez zmian zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni.

KOMUNIKAT REKTORA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z DN. 19.11.2021 R.

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wśród studentów i pracowników Uczelni, JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o odwołaniu wszystkich zajęć odbywających się w bezpośrednim kontakcie na Uczelni w dniach 20-21.11.2021 (dotyczy osób, które mają zajęcia w zjeździe A). Zajęcia te zostaną odrobione w późniejszym terminie, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.

Wszystkie pozostałe zajęcia, które zgodnie z dotychczasową organizacją zajęć, odbywają się w ten weekend on-line poprzez platformę Teams są realizowane zgodnie z planem.

Kolejna informacja w sprawie formy organizacji zajęć zostanie podana do wiadomości w dniu 22.11.2021 r. na stronach Uczelni.

ZARZĄDZENIE REKTORA SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK Z DNIA 30.09.2021 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
ZARZĄDZENIE REKTORA SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK Z DNIA 06.04.2021 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
KOMUNIKAT REKTORA W SPRAWIE KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA W TRYBIE ZDALNYM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 Z DN. 3.02.2021 R.

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Pracownicy,

w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem semestru letniego pragnę poinformować iż, z uwagi na utrzymanie ograniczeń wprowadzonych przez rząd w zakresie kształcenia na uczelniach wyższych oraz wprowadzenie innych ograniczeń związanych z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce tryb zdalny prowadzenia zajęć dydaktycznych zostaje przedłużony do dn. 9 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem bardzo niewielkiej liczby zajęć praktycznych na wybranych kierunkach medycznych.

Jednocześnie w związku z kontynuacją kształcenia on-line, władze uczelni postanowiły obniżyć o 50 zł czesne wszystkim studentom studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich. Rekompensata w czesnym będzie naliczona automatycznie w miesiącach od marca 2021 do kwietnia 2021.

W przypadku poprawy sytuacji epidemicznej oraz łagodzenia ograniczeń rządowych organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 może ulec zmianie, która pozwoli na stopniowe przywracanie zajęć stacjonarnych oraz hybrydowych.

Zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Fizjoterapia

Zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Fizjoterapia w czasie trwania pandemii
SARS CoV-2

KOMUNIKAT REKTORA SAN Z DN. 15.10.2020 W SPRAWIE WPROWADZENIA KSZTAŁCENIA ON-LINE

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Polsce w dniu 15.10.2020, pogarszającą się sytuacją epidemiczną, wprowadzeniem związanych z tym obostrzeń sanitarnych oraz systematycznie zwiększającą się ilością zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zarządza się co następuje:

 1. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie studentów oraz pracowników Uczelni, wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe dla studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych w dniach od 17 października 2020 r. do odwołania będą w pełni realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
 2. Kształcenie na odległość będzie odbywać się w terminach i godzinach zgodnych z aktualnym planem zajęć w semestrze zimowym 2020/2021.

Społeczna Akademia Nauk dążyła do prowadzenia w roku akademickim 2020/2021 zajęć w Kampusach Uczelni, jednak po konsultacjach z Inspektoratem Sanitarnym, zasięgnięciu szeregu opinii medycznych, w związku z aktualną pogarszającą się sytuacją epidemiczną, zostaliśmy zmuszeni do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. W momencie, kiedy zaistnieje możliwość bezpiecznego powrotu na Uczelnię i prowadzenia zajęć w bezpośrednim kontakcie w budynkach SAN, zajęcia powrócą do pierwotnie planowanej formy. Na bieżąco należy sprawdzać informacje przekazywane przez Władze uczelni.

KOMUNIKAT REKTORA Z DN. 16.07.2020

Zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 29 czerwca 2020 r. Społeczna Akademia Nauk przygotowuje, jako formułę podstawową, prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 w sposób tradycyjny, tj. w siedzibie Uczelni.

Prowadzenie zajęć w Uczelni będzie uwzględniać wymagania reżimu sanitarnego, określone przepisami prawa o zapobieganiu pandemii koronawirusa.

W celu zapewnienia naszym Studentom i Pracownikom bezpieczeństwa, przewidujemy również prowadzenie w ograniczonym zakresie, części zajęć, w trybie zdalnym.

 

ZARZĄDZENIE NR 1 REKTORA Z DN. 21 MAJA 2020 R. W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK OD DNIA 25 MAJA 2020 R. DO 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Rektora z dn. 21 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Społecznej Akademii Nauk od dnia 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r., informujemy, że:

 1. kształcenie na studiach I, II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych i kursach nadal będzie odbywać się zdalnie z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. Dotyczy to również egzaminów, zaliczeń oraz konsultacji wykładowców.
 2. zaleca się procesowanie spraw w działach administracyjnych z wykorzystaniem drogi elektronicznej (e-maile, skany) lub za pomocą kontaktów telefonicznych. Korespondencja w formie papierowej powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum. Jeżeli sprawa wymaga pojawienia się interesanta w jednym z działów administracyjnych, prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjmowania interesantów w budynkach Społecznej Akademii Nauk.
 3. jednocześnie przypominamy, że nadal wszystkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Społeczną Akademię Nauk (w wyłączeniem wydarzeń organizowanych w formie on-line) są odwołane.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść Zarządzenia nr 1 z dn. 21 maja 2020 r., Aneks do Zarządzenia oraz zasady przyjmowania interesantów w budynkach Społecznej Akademii Nauk dostępna jest poniżej.

ZARZĄDZENIE REKTORA Z DN. 28.04.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
KOMUNIKAT REKTORA Z DN. 24.04.2020

Szanowni Państwo,

w związku wystąpieniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Wojciecha Murdzka, w dniu 24 kwietnia br. przedłużono zawieszenie funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce do dnia 24 maja 2020 r. włącznie.

W okresie przedłużenia zawieszenia zajęć na uczelni, działy administracyjne SAN nie będą przyjmować interesantów. Sprawy należy załatwiać przede wszystkim z wykorzystaniem drogi elektronicznej (e-maile, skany) lub za pomocą kontaktów telefonicznych. Prosimy o ograniczenie korespondencji w formie papierowej do niezbędnego minimum.

O dalszych decyzjach władz Społecznej Akademii Nauk będziemy Państwa informowali na bieżąco.

KOMUNIKAT REKTORA Z DN. 9.04.2020
Szanowni Państwo,
 
w związku wystąpieniem Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, w dniu 9 kwietnia przedłużono zawieszenie funkcjonowania uczelni wyższych do dnia 26 kwietnia 2020 r. włącznie.
 
W okresie kolejnego zawieszenia zajęć, działy administracyjne SAN nie będą przyjmować interesantów. Sprawy należy załatwiać przede wszystkim z wykorzystaniem drogi elektronicznej (e-maile, skany) lub za pomocą kontaktów telefonicznych. Prosimy o ograniczenie korespondencji w formie papierowej do niezbędnego minimum.
 
O dalszych decyzjach władz uczelni będziemy Państwa informowali na bieżąco. Prosimy sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni.
KOMUNIKAT REKTORA Z DN. 23.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem w Polsce w dniu 20 marca stanu epidemii, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, przedłużył zawieszenie funkcjonowania uczelni wyższych do dnia 10 kwietnia 2020 r. włącznie.

W okresie zawieszenia zajęć działy administracyjne SAN nie będą przyjmować interesantów.Sprawy należy załatwiać przede wszystkim z wykorzystaniem drogi elektronicznej (e-maile, skany) lub za pomocą kontaktów telefonicznych. Prosimy o ograniczenie korespondencji w formie papierowej do niezbędnego minimum.

O dalszych decyzjach władz Uczelni będziemy Państwa informowali na bieżąco, dlatego prosimy sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni.

KOMUNIKAT REKTORA Z DN. 14.03.2020
KOMUNIKAT RZĄDU RP - Stan zagrożenia epidemicznego 13.03.2020

W związku z pandemią koronawirusa Premier RP zdecydował się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. Od niedzieli 15 marca będzie obowiązywać:

 • Zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców.
 • 14-dniowa kwarantanna domowa dla wjeżdżających na terytorium RP.
 • Zawieszenie międzynarodowych połączeń osobowych lotniczych i kolejowych.
 • Granice będą otwarte dla przepływu towarów.
 • Od soboty działalność galerii handlowych zostanie ograniczona. Pozostaną w nich otwarte sklepy spożywcze, apteki, drogerie czy pralnie.
 • Utrzymane zostają czartery, którymi Polacy będą mogli wrócić do kraju. Wewnątrzkrajowy ruch samolotowy, kolejowy i samochodowy pozostaje bez zmian.
 • Wszystkie sklepy, banki i punkty usługowe pozostają otwarte.
 • Zawieszona będzie działalność wszystkich restauracji, pubów, klubów, barów i kasyn na 14 dni z możliwością przedłużenia. Możliwe będzie zamawianie jedzenia na wynos.
 • Nie mogą odbywać się zgromadzenia powyżej 50 osób. Dotyczy to również zgromadzeń państwowych i religijnych.

Więcej informacji na rządowym serwisie informacyjnym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wiadomosci.

 

KOMUNIKAT REKTORA Z DN. 11.03.2020

Szanowni Państwo,
z uwagi na aktualną sytuacje epidemiologiczną, Rektor Społecznej Akademii Nauk ogłasza dni rektorskie w środę 11 marca 2020 roku.

Od czwartku 12 marca 2020 do środy 25 marca 2020 włącznie, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW Jarosława Gowina, zostają odwołane wszystkie zajęcia dydaktyczne.
Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami pozwalającymi prowadzić kształcenie w trybie on-line.

W okresie zawieszenia zajęć pracować będą działy administracyjne uczelni. Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej.

O dalszych decyzjach władz Uczelni będziemy Państwa informowali na bieżąco, dlatego prosimy sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni.

Władze Społecznej Akademii Nauk śledzą na bieżąco rozwój wydarzeń i rekomendacje właściwych służb na wypadek konieczności podjęcia dalszych działań.


ENGLISH VERSION

Ladies and Gentlemen

Due to the current epidemiological situation, the Rector of the University of Social Sciences, as of Wednesday, March 11, 2020, announces the following.

Effective from Thursday, 12 of March 2020 up to Wednesday 25 March 2020, in accordance with the decision announced by the Minister of Science and Higher Education Jarosław Gowin, all classes are henceforth canceled.

To limit the effects of temporary suspension of classes and delays in the program, in accordance with the Ministry's recommendations, the University is implementing appropriate solutions enabling education to continue in on-line mode.

Administrative departments will work during the suspension period. To reduce the epidemiological risk, please sort out current matters via telephone and e-mail communication.

We will inform you about further decisions of the University authorities regularly, so please check the messages on the University website. 

The authorities of the University of Social Sciences are following developments and recommendations of relevant services in the event of further necessary actions.