Powrót

Przeniesienie z innej Uczelni

Przeniesienie z innej uczelni

Studia nie spełniły Twoich oczekiwań? Zastanawiasz się nad zmianą Uczelni?
Wybierz SAN i oszczędź nawet do 900 zł na starcie!

Osoby, które obecnie studiują i chciałby zmienić Uczelnię lub studiowały w innej Uczelni i pragną wznowić naukę, mogą ubiegać się o przyjęcie w SAN na wyższy semestr studiów.

Zasady rekrutacji:

 • o przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów,
 • student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów), może również ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr,
 • podania o przeniesienie lub przyjęcie na wyższy semestr studiów można składać przed rozpoczęciem każdego semestru bieżącego roku akademickiego,
 • decyzję o przyjęciu podejmuje Dziekan.

Procedura

ETAP I – wstępna weryfikacja

Wstępna weryfikacja odbywa się poprzez dostarczenie dotychczasowego przebiegu studiów do właściwego Dziekanatu SAN, który zajmuję się obsługą Studentów wybranego kierunku.

Kartę przebiegu studiów wraz z informacją o ilości zaliczonych semestrów należy pobrać z Uczelni, na której odbywało się kształcenie i dostarczyć do Dziekanatu SAN osobiście lub w formie skanu na podany niżej adres mailowy Dziekanatu.

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 20 - Dziekanat nr 1
tel.: 42 664 66 35 - Dziekanat nr 2
e-mail: dziekanatlodz@san.edu.pl

Dziekanat nr 1 (42 664 66 20)


OBSŁUGIWANE KIERUNKI

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • finanse i rachunkowość
 • logistyka
 • prawo
 • zarządzanie

  

Dziekanat nr 2 (42 664 66 35)


OBSŁUGIWANE KIERUNKI

 • dziennikarstwo
 • filologia
 • fizjoterapia
 • geodezja i kartografia
 • grafika
 • informatyka
 • kosmetologia
 • optometria
 • optyka okularowa
 • pedagogika/resocjalizacja
 • psychologia
 • socjologia/socjokryminologia
ETAP II – złożenie dokumentów

Osoby, które przeszły pozytywnie wstępną weryfikację, zostaną poproszone:

 1. o założenie indywidualnego konta w platformie rekrutacyjnej: e-rekrutacja.san.edu.pl oraz zapisanie się na studia na poziomie "przyjęcie na wyższy semestr",
 2. a następnie złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie:
 • podanie do Dziekana pobierz
 • dotychczasowy przebieg studiów w oryginale (sporządzony  przez Uczelnię, w której student studiuje/studiował) zawierający informację o: zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów, nazwie kierunku na którym się studiowało/ studiuje
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu i suplementu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • dokument tożsamości do wglądu 
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w przypadku podjęcia nauki na wyższych semestrach studiów (przed wykonaniem opłaty sprawdź promocje)

Opłatę wpisową należy uiścić na nr konta wskazany w platformie rekrutacyjnej w zakładce "należności".

 

ETAP III – decyzja o przyjęciu

Decyzję o przyjęciu Studenta na wyższy semestr studiów podejmuje Dziekan:

 • określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student,
 • ustala ewentualne różnice programowe i określa termin ich zaliczenia.

Osoby, które uzyskały zgodę na przyjęcie na wyższy semestr nauki, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.