Cudzoziemcy

Cudzoziemcy w SAN

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Jeżeli jesteś kandydatem cudzoziemcem i ubiegasz się o przyjęcie do Społecznej Akademii Nauk zapoznaj się z etapami rejestracji na studia.

Osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Rekrutacja na studia i wymagane dokumenty

Kandydat cudzoziemiec może dokonać zapisu na studia:

 • w oparciu o oryginały dokumentów– w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Biura Rekrutacji*,
 • w oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Biura Rekrutacji drogą mailową na adres: admission@san.edu.pl skany dokumentów rekrutacyjnych lub ich kopie na adres pocztowy. Wówczas Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezwłocznie po przyjeździe do Polski,
 • za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości.

* W obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Działu Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings.

Etap I - wstępna rejestracja

Wstępna kwalifikacja cudzoziemców na studia w SAN następuje na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, takich jak:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem,
 2. Kopia paszportu (strona ze zdjęciem),
 3. Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez SAN po przyjeździe do Polski, pobierz
 4. Dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej i wpisowej,
 5. Dowód wniesienia opłaty czesnego (z góry za I semestr nauki),
 6. 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia,

Dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczą Kandydata):

 1. Kopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski),
 2. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią, pobierz
 3. Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji, pobierz
 4. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej). pobierz

Na podstawie przedstawionych dokumentów zapada decyzja o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia. Decyzja może być:

 1. odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
 2. wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.
Etap II - rejestracja uzupełniająca

Najpóźniej przed końcem rekrutacji lub niezwłocznie po przyjeździe do Polski, cudzoziemiec składa w Biurze Rekrutacji:

 1. oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w etapie I (jeśli kandydat zakwalifikowany został na studia w oparciu o kopie dokumentów),
 2. poświadczone przez uczelnię kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wraz z suplementami, które zostały zalegalizowane lub opatrzone apostille.

  Wyjątki:
  • International Baccalaureate (IB),
  • European Baccalaureate (EB)
  • dokumenty edukacyjne wystawione na terenie Ukrainy i Białorusi. Legalizacja/apostille podlegają tłumaczeniu na język polski, 

 3. potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: poświadczone przez uczelnię kopie wizy albo zezwolenia na pobyt stały/osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony, 
 4. 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
 5. dokument stwierdzający, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez Ministerstwo Edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu (chyba, że taka informacja jest umieszczona na dokumencie edukacyjnym),
 6. tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów wydanych w innym języku niż polski,
 7. w przypadku dokumentów uznawanych w trybie nostryfikacji, dokument stwierdzający równorzędność z odpowiednim dokumentem polskim – dokument należy dostarczany do końca pierwszego semestru studiów. 

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Biurze rekrutacji przy składaniu dokumentów)*

* Lista podmiotów, które zostały wybrane do wykonywania badań kandydatów na kierunki medyczne w 2020 roku przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dopuszczalne jest wykonywanie badań w innej placówce, wybranej przez kandydata, pod warunkiem, że badania dokona lekarz posiadający uprawnienia lekarza medycyny pracy.

Wymogi językowe

Cudzoziemcy przyjmowani na studia prowadzone w Społecznej Akademii Nauk w języku polskim zobligowani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w tym języku. Znajomość języka polskiego student może poświadczyć poprzez:

 1. przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 2. poświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 3. uzyskają potwierdzenie z SAN, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. W tym celu kandydat musi złożyć oświadczenia o poziomie swoich kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk po przyjeździe do Polski, pobierz

Oferta językowa dla cudzoziemców

Cudzoziemcy nieposiadający:

 1. certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 2. poświadczenia ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

mogą skorzystać z prowadzonego przez SAN intensywnego kursu języka polskiego „Polski na studia”, przygotowującego do studiowania w języku polskim lub podejść do egzaminu z języka polskiego.

INTENSYWNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW „POLSKI NA STUDIA” on-line z lektorem

Specjalnie dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w SAN w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 przygotowaliśmy zimową edycję kursu języka polskiego „Polski na studia”– 80 godzin intensywnej nauki w trzy tygodnie.  Kurs na poziomie B1 w trybie on-line z lektorem adresowany jest do kandydatów na studia, którzy wcześniej uczyli się języka polskiego i osiągnęli poziom A2. Kurs przygotowuje do studiowania w języku polskim. Program dostosowany jest do potrzeb studenta i oprócz tematyki ogólnej rozszerzony jest o zagadnienia dotyczące struktury uczelni, toku studiów, załatwiania formalności na uczelni, form zwracania się do wykładowców. 

W programie są także warsztaty przygotowujące do wypowiedzi ustnych i pisania prac zaliczeniowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka polskiego metodami aktywizującymi z naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem polskim na studiach. Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia mają charakter hybrydowy codziennie podczas trwania kursu od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 17.30 odbywają się dwie lekcje z lektorem w aplikacji Microsoft Teams oraz trzy lekcje na platformie Lingua (razem 5 lekcji dziennie).  Nauka w małych grupach gwarantuje dużą efektywność nauczania. Po intensywnym kursie studiowanie w języku polskim nie będzie stanowiło już problemu.

Do udziału w kursie zapraszamy również kandydatów na studia z innych uczelni.

Czas trwania kursu: 1.02.2021 r. – 22.02.2021 r.
Egzamin z języka polskiego: 22.02.2021 r.
Zajęcia codziennie: od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych
Ilość godzin: 80
Cena kursu: 1200 zł
Promocja dla kandydatów, którzy zapiszą się do SAN do 22.01.2021 roku, cena kursu wraz z egzaminem wynosi tylko 600 zł!!!
Zapisy: www.event.san.edu.pl
Termin zapisów na kurs: 01.01.2021 - 28.01.2021
Kontakt: dwieczorek@san.edu.pl

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • zapisanie się na kurs przez stronę: event.san.edu.pl
 • wypełnienie ankiety uczestnika kursu
 • potwierdzenie zapoznania się z informacją o kursie
 • przelanie opłaty za kurs w kwocie pełnej lub promocyjnej (zależnie od terminu zapisu)
 1. Opłatę za kurs należy przelać na konto podane poniżej w terminie do 3 dni od daty zapisania się na kurs.

 

Konto do wpłat za kurs:
Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: Imię i nazwisko kandydata + opłata za kurs języka polskiego

 1. W ramach opłaty za kurs organizator zapewnia uczestnikowi wszystkie materiały dydaktyczne oraz dostęp do platformy edukacyjnej Lingua.
 2. Uczestnik kursu jest zwolniony z opłaty za egzamin, która wliczona jest w cenę kursu.
 3. Uczestnik kursu po zapisaniu się na kurs zostaje automatycznie zarejestrowany na egzamin z języka polskiego.
 4. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w przypadku nieobecności na kursie, wynikającej z winy uczestnika. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania możliwy jest tylko w szczególnych wypadkach losowych po ich udokumentowaniu (np. nagła choroba) i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji. W przypadku zwrotu opłaty za kurs w udokumentowanych przypadkach losowych można się o nią ubiegać do dnia 28.02.2021 r.
 5. Uczestnik otrzyma certyfikat o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z języka polskiego jako obcego wydany przez Centrum Języków Obcych Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 80% frekwencja na kursie w aplikacji TEAMS i platformie LINGUA oraz zdanie egzaminu z wynikiem minimum 60%.
 6. Wszelkie informacje dotyczące organizacji kursu kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail.
 7. Kontakt w sprawie kursu (również w języku rosyjskim) - opiekun kursów języka polskiego: dwieczorek@san.edu.pl.
Egzamin z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 ma na celu potwierdzenie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego w sytuacji, gdy cudzoziemiec nie posiada żadnego z wymaganych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego. Egzamin na poziomie B1 można składać w wybranym przez siebie terminie i ośrodku SAN (w Warszawie, Łodzi lub Krakowie). Zapisy na egzamin odbywają się tylko on-line przez stronę internetową SAN: www.event.san.edu.pl.

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
 • zarejestrowanie się na egzamin przez stronę: www.event.san.edu.pl;
 • wypełnienie ankiety uczestnika egzaminu;
 • potwierdzenie o zapoznaniu się z informacją o egzaminie;
 • przelanie opłaty za egzamin w terminie 14 dni po zarejestrowaniu się na egzamin.
 1. Terminy egzaminu (do wyboru dla kandydata):
 • 09.2020 r. (zapisy do 15.09.2020 r.)
 • 11.2020 r. (zapisy do 10.11.2020 r.)
 • 01.2021 r. (zapisy do 10.01.2021 r.)
 1. Koszt egzaminu to 250 zł.
 1. Opłatę za egzamin należy przelać na konto:

Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko + opłata za egzamin z języka polskiego

 1. Organizator nie zwraca opłat za egzamin w przypadku nie stawienia się na egzamin z winy uczestnika. Jedynie w przypadku niemożności przystąpienia do egzaminu z powodu wypadków losowych i po ich udokumentowaniu (np. choroba), uczestnik za zgodą organizatora może przystąpić do egzaminu w innym terminie i bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 1. Każdy uczestnik przystępujący do egzaminu otrzyma certyfikat z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, jeśli uzyska wynik minimum 60%. O wynikach egzaminu i dacie odbioru certyfikatów uczestnik zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji na egzamin, nie później niż w terminie 14 dni od daty zdania egzaminu.
 2. Uczestnik, który nie zda egzaminu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez organizatora kursu, jednak nie później niż do 15.01.2021 r. i po wniesieniu dodatkowej opłaty za egzamin poprawkowy w wysokości 150 zł.
 3. Uczestnik egzaminu jest zobowiązany zgłosić się na egzamin z dowodem potwierdzającym jego tożsamość, tj. z paszportem, z dowodem wpłaty za egzamin i długopisem.
 4. Egzamin odbędzie się 22.09.2020 r. w Warszawie, Krakowie i w Łodzi o godz. 10.00. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu będą zamieszczone na stronie www.san.edu.pl. Wszelkie zmiany dotyczące egzaminu organizator będzie przekazywał uczestnikowi drogą elektroniczną na podany przy rejestracji na kurs adres e-mail. Uwaga! Przy rejestracji na egzamin proszę podać wyłącznie swój prywatny adres e-mail, a nie adres pośrednika.
 5. Kontakt w sprawie egzaminu (również w języku rosyjskim): dwieczorek@san.edu.pl.

Dodatkowe informacje dla cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE oraz EFTA

Student, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który nie jest uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, może ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia podpisując umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Oddziałem właściwym dla cudzoziemców mieszkających w województwie łódzkim jest:

Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kopcińskiego 58,
90-032 Łódź
www.nfz-lodz.pl/

NFZ - jak ubezpieczyć się dobrowolnie

W sprawie szczegółowych pytań dotyczących zawarcia umowy z NFZ prosimy o kontakt z właściwym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Student – cudzoziemiec, który  posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może korzystać z świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA CUDZOZIEMCÓW

Studenci Cudzoziemcy przyjęci od roku akademickiego 2019/2020 i dalej

Studenci Cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021 i dalej, są uprawnieni do ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej, jaką jest:

 • zapomoga,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Poz. 1668 z późn. zm.)

O powyższe świadczenia mogą się ubiegać studenci:

 1. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. Cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźców, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Cudzoziemcy - posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 6. Posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. Cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151 b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156 b ust. 1 tej ustawy lub posiadają wizę krajową, w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

*O świadczenie, w formie stypendium socjalnego nie może ubiegać się cudzoziemiec niewymieniony w  pkt 2-8
**O stypendium Rektora mogą ubiegać się wszyscy cudzoziemcy, bez względu na rok przyjęcia na studia.

Studenci Cudzoziemcy przyjęci przed rokiem akademickim 2019/2020

Studenci Cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie przed rokiem akademicki 2019/2020, którzy:

 • posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów i podejmują studia na innych zasadach niż obowiązujących obywateli polskich

i ubiegają się o:

 • zapomogę,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych

zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365) takim studentom nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, tak jak obywatele polscy.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia wyższe:

 • Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach;
 • Cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadający prawo stałego pobytu obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin.

Studenci, którzy ukończyli tytuł licencjata i ponownie studiują na studiach licencjackich nie mogą ubiegać się o żadne stypendium.

Studenci, którzy ukończyli studia magisterskie nie mogą również ubiegać się już o żadne stypendium.

Studenci Cudzoziemcy wypełniają wnioski i oświadczenia w języku polskim. Dokumenty dołączane do wniosku w innym języku niż polski, przed złożeniem muszą zostać przetłumaczone na język polski przez przysięgłego tłumacza i złożone wraz z oryginałami.