Cudzoziemcy

Wymagane dokumenty

Kandydat cudzoziemiec może dokonać zapisu na studia:

 • w oparciu o oryginały dokumentów– w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Biura Rekrutacji,
 • w oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Biura Rekrutacji drogą mailową na adres: admission@san.edu.pl skany dokumentów rekrutacyjnych lub ich kopie na adres pocztowy. Wówczas Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezwłocznie po przyjeździe do Polski,
 • za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości.
Etap I - wstępna rejestracja

Wstępna kwalifikacja cudzoziemców na studia w SAN następuje na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, takich jak:
1. Formularz aplikacyjny na rok akademicki 2019/2020, pobierz
2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem,
3. Kopia paszportu (strona ze zdjęciem),
4. Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez SAN po przyjeździe do Polski, pobierz
5. Dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej i wpisowej,
6. Dowód wniesienia opłata czesnego (z góry za I semestr nauki),
7. 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia,

Dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczą Kandydata):
1. Kopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski),
2. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią, pobierz
3. Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji, pobierz
4. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej). pobierz

Na podstawie przedstawionych dokumentów zapada decyzja o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia. Decyzja może być:
1. odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
2. wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.

Etap II - rejestracja uzupełniająca

Najpóźniej przed końcem rekrutacji lub niezwłocznie po przyjeździe do Polski, cudzoziemiec składa w Biurze Rekrutacji:

 1. oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w etapie I (jeśli kandydat zakwalifikowany został na studia w oparciu o kopie dokumentów),
 2. poświadczone przez uczelnię kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wraz z suplementami, które zostały zalegalizowane lub opatrzone apostille. Wyjątki:
  • International Baccalaureate (IB),
  • European Baccalaureate (EB)
  • dokumenty edukacyjne wystawione na terenie Ukrainy i Białorusi. Legalizacja/apostille podlegają tłumaczeniu na język polski, 
 3. potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: poświadczone przez uczelnię kopie wizy albo zezwolenia na pobyt stały/osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony, 
 4. zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
 5. dokument stwierdzający, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez Ministerstwo Edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu (chyba, że taka informacja jest umieszczona na dokumencie edukacyjnym),
 6. tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów wydanych w innym języku niż polski,
 7. w przypadku dokumentów uznawanych w trybie nostryfikacji, dokument stwierdzający równorzędność z odpowiednim dokumentem polskim – dokument należy dostarczany do końca pierwszego semestru studiów. 

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia i Pielęgniarstwo (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć: zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Biurze Rekrutacji)

Wymogi językowe

Cudzoziemcy przyjmowani na studia prowadzone w Społecznej Akademii Nauk w języku polskim zobligowani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w tym języku. Znajomość języka polskiego student może poświadczyć poprzez:

 1. przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 2. poświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 3. uzyskają potwierdzenie z SAN, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. W tym celu kandydat musi złożyć oświadczenia o poziomie swoich kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk po przyjeździe do Polski, pobierz

Kurs z języka polskiego „POLSKI NA STUDIA”

Informacje o kursie

Kurs z języka polskiego „POLSKI NA STUDIA”
Kurs adresowany do zagranicznych studentów rosyjskojęzycznych, którzy chcą przygotować się do egzaminu z języka polskiego jako obcego. Program kursu dostosowany jest do potrzeb studenta i obejmuje oprócz tematyki ogólnej, przewidzianej dla danego poziomu, zagadnienia dotyczące struktury uczelni, toku studiów, załatwiania formalności na uczelni, form zwracania się do wykładowców, a także warsztaty przygotowujące do wypowiedzi ustnych i pisania prac zaliczeniowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka polskiego metodami aktywizującymi z naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem polskim na studiach. Organizator zapewnia podręcznik oraz wszelkie materiały dydaktyczne.

Oferta kursów obejmuje grupy na poziomach:

 • Poziom A2 (średnio zaawansowany niższy)
 • Poziom B1 (średnio zaawansowany)
 • Poziom B2 (średnio zaawansowany wyższy)

Rejestracja na kurs
Zapisu można dokonać do dnia 20.08.2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy poniżej strony lub na www.event.san.edu.pl. Prosimy o dokładne wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Po dokonaniu zapisu otrzymacie Państwo informację mailową z linkiem aktywacyjnym.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapisanie się na kurs, wypełnienie ankiety, potwierdzenie zapoznania się z informacją o kursie, oraz przelanie opłaty za kurs w kwocie wskazanej w cenniku (zależnie od terminu zapisu i promocji, z której korzysta kandydat).
Wszelkie informacje dotyczące organizacji kursu będą przekazywane uczestnikowi kursu na podany przy rejestracji na kurs adres e-mail.

Czas trwania kursu
Kurs trwa 2.09.2019 r. - 23.09.2019 r. (od poniedziałku do piątku) i kończy się egzaminem. 

Termin egzaminu
Do wyboru podczas rejestracji.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat o ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu wydany przez CJO SAN. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 80% frekwencja na kursie oraz zaliczenie testu egzaminacyjnego z wynikiem minimum 60%.

Koszt przystąpienia do kursu
Kursu miesięczny(wrzesień) wraz z egzaminem – 1200 PLN
Uczestnicy w ramach kursu otrzymują podręcznik oraz nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za egzamin.
Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w przypadku nieobecności na kursie wynikającej z winy uczestnika. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania możliwy jest tylko w szczególnych wypadkach losowych po ich udokumentowaniu (np. choroba) i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji.

Terminy płatności
Za kurs miesięczny (wrzesień) zakończony egzaminem – do dnia 05.07.2019 r.

Konto do wpłat
Bank: ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW

Dane odbiorcy:
Społeczna Akademia Nauk
Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
NIP: 725-105-62-20

W tytule przelewu prosimy wpisać:
IMIĘ i NAZWISKO + opłata za kurs języka polskiego

Miejsce kursu
O miejscu prowadzenia kursu kandydat zostanie poinformowany drogą mailową na adres podany w trakcie rejestracji.

KONTAKT
Centrum Języków Obcych Społecznej Akademii Nauk
E-mail: dwieczorek@san.edu.pl

UWAGA
W kursie mogą wziąć udział również studenci spoza SAN.

Egzamin z języka polskiego

Informacje o egzaminie

Egzamin z  języka polskiego jako obcego na poziomie B1 ma na celu potwierdzenie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego, w sytuacji, gdy cudzoziemiec nie posiada żadnego z wymaganych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego. Egzamin na poziomie B1 można składać w wybranym przez siebie terminie i ośrodku SAN (w Warszawie, Łodzi i Krakowie). Zapisy na egzamin odbywają się on-line przez stronę internetową SAN: www.event.san.edu.pl.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

 • zarejestrowanie się na egzamin najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem egzaminu;
 • wypełnienie ankiety uczestnika egzaminu;
 • potwierdzenie o zapoznaniu się z informacją o egzaminie;
 • przelanie opłaty za egzamin najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem egzaminu.

 Terminy egzaminu (do wyboru):

 • 09.2019 r. (zapisy do 20.09.2019 r.)
 • 11.2019 r. (zapisy do 12.11.2019 r.)
 • 01.2020 r. (zapisy do 14.01.2020 r.)

Koszt egzaminu: 250 zł.

Opłatę za egzamin należy przelać na konto:

Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW

Dane odbiorcy:
Społeczna Akademia Nauk
Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
NIP: 725-105-62-20

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko + opłata za egzamin z języka polskiego

 1. Organizator nie zwraca opłat za egzamin w przypadku nie stawienia się na egzamin z winy uczestnika. Jedynie w przypadku niemożności przystąpienia do egzaminu z powodu wypadków losowych i po ich udokumentowaniu (np. choroba), uczestnik, za zgodą organizatora, może przystąpić do egzaminu w innym terminie i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 2. Uczestnik egzaminu jest zobowiązany zgłosić się na egzamin z dowodem potwierdzającym jego tożsamość, tj. z paszportem, z dowodem wpłaty za egzamin i długopisem.
 3. Każdy uczestnik przystępujący do egzaminu otrzyma certyfikat, potwierdzający zdanie egzaminu, jeśli uzyska wynik minimum 60%. O wynikach egzaminu i dacie odbioru certyfikatów uczestnik zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji na egzamin, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia egzaminu.
 4. Uczestnik, który nie zda egzaminu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez organizatora kursu, jednak nie później niż do 30.01.2019, tj. przed przystąpieniem do pierwszej sesji egzaminacyjnej, i po wniesieniu opłaty za egzamin poprawkowy w wysokości 150 zł.
 5. Wszelkie informacje dotyczące organizacji egzaminu (godziny i sali, ewentualnych zmian) organizator będzie przekazywał uczestnikowi drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail.
 6. Kontakt w sprawie egzaminu (także w języku rosyjskim): dwieczorek@san.edu.pl.