Aktualności

Prawo i Psychologia nawet w 3 lata!

« wróć

Istnieje możliwość realizacji studiów jednolitych magisterskich na kierunkach Prawo oraz Psychologia w krótszym czasie - np. 3,5 roku.

Możliwość ta dostępna jest dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich na innych kierunkach. Po uznaniu przez Uczelnię dotychczasowego wykształcenia i wyznaczeniu ew. różnic programowych, kandydaci mogą rozpocząć naukę od wyższego semestr studiów w ramach indywidualnie przygotowanej ścieżki kształcenia.

Decyzja o możliwości skrócenia studiów i zaliczenia dotychczasowego wykształcenia podejmowana jest indywidualnie dla każdego kandydata przez kierownika danego kierunku studiów oraz Dziekana.

Zasady rekrutacji:

 • o przyjęcie na wyższy semestr na kierunkach Prawo i Psychologia może ubiegać się absolwent studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na dowolnym kierunku,
 • podania o przyjęcie na wyższy semestr studiów można składać przed rozpoczęciem każdego semestru bieżącego roku akademickiego,
 • decyzję o przyjęciu podejmuje Dziekan.

PROCEDURA

ETAP I – wstępna weryfikacja

Wstępna weryfikacja odbywa się poprzez dostarczenie uzyskanego dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu do Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub w formie skanu na podany niżej adres e-mail Dziekanatu.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
tel: 42 664 66 35
e-mail: dziekanat-hs@san.edu.pl

ETAP II – złożenie dokumentów

Osoby, które przeszły pozytywnie wstępną weryfikację, zostaną poproszone o złożenie  kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie do Dziekana pobierz
 • formularz rekrutacyjny pobierz
 • oryginał dyplomu i suplementu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w przypadku podjęcia nauki na wyższych semestrach studiów w wysokości 400 zł.

Opłatę wpisową należy uiścić na jedno z kont bankowych Uczelni:

 • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
 • PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086
ETAP III – decyzja o przyjęciu

Decyzję o przyjęciu Studenta na wyższy semestr studiów podejmuje Dziekan:

 • określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student,
 • ustala ewentualne różnice programowe i określa termin ich zaliczenia.

Osoby, które uzyskały zgodę na przyjęcie na wyższy semestr nauki, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.