Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki

« wróć

Społeczna Akademia Nauk, Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk oraz Komenda Miejska Policji w Łodzi zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową Bezpieczny Senior - zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki, która odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku w Społecznej Akademii Nauk (ul. Kilińskiego 98). 

Społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, kulturowe, egzystencjalne i moralne następstwa oraz konsekwencje wielkich zmian zachodzących w Polsce są od lat powszechnie dostrzegane przez świat nauki. W licznych analizach naukowych wielu autorów podejmowało zagadnienia przybliżające ich konsekwencje dla wychowania młodego pokolenia (poszerzenie skali zagrożeń uzależnieniami, sieroctwo społeczne jako pokłosie migracji ekonomicznych, brutalizacja życia społecznego), dynamiki i geografii przestępczości, skali dewiacji i zachowań nienormatywnych. Znacznie rzadziej badacze podejmowali próby naukowej analizy i oglądu przywołanych problemów w kontekście wpływu na podmiotowość i jakość życia osób starszych, na ich stan bezpieczeństwa i poczucie bezpieczeństwa. Organizatorzy Konferencji pragną poszerzyć i pogłębić poznanie tych zagadnień oraz wypracować wnioski dla praktyki, przyczyniając się równocześnie do podwyższenia aktualnego stanu komfortu życiowego seniorów. 

Problematyka konferencji
 • Etiologia i uwarunkowania współczesnych zagrożeń dla osób starszych (in.: prawno-społeczne, środowiskowe, ekonomiczne, kulturowe. Senior w „środowisku chemicznym” – żywność, powietrzne, etc. Zdrowie jako wyzwanie społeczne i edukacyjne),
 • Rola i miejsce seniora rodu we współczesnej rodzinie polskiej (opieka nad zstępnymi a wpływ wychowawczy, przekazywanie wzorców i dzielenie doświadczeniem, budowanie więzi międzypokoleniowej w duchu wzajemnego szacunku dla aktualnej i przyszłej kooperacji),
 • Rzecznictwo i zaspokojenie potrzeb osób starszych (m.in.: zrozumienie, tolerancja, solidarność i współdziałanie międzypokoleniowe - diagnoza stanu aktualnego, perspektywy, metodologia; jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych oraz usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych; rozpoznanie zagrożeń dla bezpieczeństwa osób starszych a skuteczność prewencyjna),
 • Nowe technologie – szanse i zagrożenia dla osób starszych (m.in. wpływ korzystania z nowoczesnych technologii na zdrowie człowieka),
 • Instytucjonalna profilaktyka społeczna (działania administracji rządowej, służb mundurowych i instytucji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa osób starszych, podniesienia świadomości społecznej i kształtowania pożądanych zachowań wśród seniorów, rola instytucji oświatowych, kulturalnych i mediów w kształtowaniu świadomości zagrożeń, promocji bezpiecznych zachowań oraz pożądanych postaw).
Adresaci konferencji
 • analitycy zjawisk społecznych;
 • wykładowcy akademiccy;
 • funkcjonariusze służb mundurowych i pracownicy instytucji bezpieczeństwa publicznego;
 • prokuratorzy i sędziowie;
 • kuratorzy sądowi;
 • dziennikarze, działacze organizacji non-profit; studenci kierunków nauk społecznych, studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
 • działacze i urzędnicy samorządowi, członkowie gminnych i powiatowych zespołów ds. społecznych;
 • pracownicy ośrodków pomocy społecznej;
 • pracownicy służby zdrowia, fizjoterapeuci;
 • kadra zarządzająca i personel ośrodków dziennego pobytu oraz placówek opiekuńczych;
 • duszpasterstwo i katecheci;
 • seniorzy.
Komitet naukowy i organizacyjny konferencji

Komitet naukowy Konferencji:

Przewodniczący:

 • dr hab. Grzegorz Ignatowski – Społeczna Akademia Nauk;
 • dr hab. Adam Jaworski – Społeczna Akademia Nauk;

Wiceprzewodniczący:

 • dr n. med. Joanna Sułkowska – Społeczna Akademia Nauk;

Członkowie:

 • dr hab. Wiesław Barabasz – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 • dr hab. Józef Bednarek – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • dr hab. Andrzej Cader – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • dr hab. Henryk Cudak – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • dr hab. Wojciech Gruszczyński – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • dr hab. Zygfryd Juczyński – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • dr hab. Jerzy Koperek – Katolicki Uniwersytet Lubelski;
 • dr hab. Jolanta Kopka – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • dr hab. Józef Majewski – Uniwersytet Gdański;
 • dr hab. Piotr Rozwadowski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • dr hab. Antoni Różalski – Uniwersytet Łódzki;
 • dr hab. Henryk Skłodowski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • dr hab. Łukasz Sułkowski – Uniwersytet Jagielloński;
 • dr hab. Mirosław Wasielewski – Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie;
 • dr hab. Marek Wieczorek – Uniwersytet Łódzki;
 • dr hab. Zofia Wilk-Woś – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • dr hab. Justyna Zajdel – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi;
 • dr Anna Andrzejewska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • dr Małgorzata Bonikowska – Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK;
 • dr n. med. Katarzyna Dudek – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • dr Adam Gogacz – Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie;
 • dr Konrad Koc – Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie;
 • dr Agata Kołodziejska – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • dr Andrzej Marjański – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Komitet organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący:

 • mgr Mirosław Olszewski - Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno –gospodarczym Społecznej Akademii Nauk, tel. 501 243 316, molszewski@san.edu.pl;

Wiceprzewodniczący:

 • dr inż. Maciej Wysocki – Dyrektor Liceum i Technikum Akademickiego Społecznej Akademii Nauk, tel. 660 747 115, mwysocki@spoleczna.pl;
 • mgr Violetta Gawron – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, prewencja@lodz.ld.policja.gov.pl;
 • mgr Wiktor Kołysko - Dyrektor ds. marketingu Społecznej Akademii Nauk, wkolysko@san.edu.pl;

Sekretarz:

 • mgr Sławomir Szymański – Komenda Miejska Policji w Łodzi, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk, tel. 697 649 799, sszymanski@san.edu.pl.
Publikacja pokonferencyjna
 • Teksty referatów i komunikatów z badań prosimy przesłać do dnia 16.04.2018 roku:
  • tradycyjną pocztą (z płytą CD w wersji elektronicznej) na adres: Wydział Nauk Społecznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, z dopiskiem na kopercie „Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki”;
  • lub w formie elektronicznej na adres mailowy: sszymanski@san.edu.pl z informacją w temacie „Konferencja Bezpieczny Senior”.
 • Materiały pokonferencyjne (referaty i komunikaty z badań) zostaną opublikowane w monografii wydawanej przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi (publikujący otrzymuje 4 pkt). 
 • Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów niespełniających standardów prac naukowych, zasad publikacyjnych Wydawnictwa SAN oraz tekstów, które w procesie redakcyjnym otrzymają negatywną recenzję naukową.
 • Wraz z tekstem publikacji prosimy o przesłanie oświadczeń autora. Oświadczenia można przesłać mailowo (podpisane i zeskanowane), dostarczyć w dniu Konferencji lub nadesłać pocztą na adres organizatora.
 • Zasady publikowania oraz druki oświadczeń dotyczących przekazania praw autorskich znajdują się na stronie internetowej Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk.

W Konferencji przewidziane są trzy formy uczestnictwa:

 1. Uczestnictwo czynne (wygłaszanie referatu i publikacja),
 2. Uczestnictwo bierne (udział w Konferencji bez wygłaszania referatu i bez publikacji),
 3. Publikacja bez udziału w Konferencji (zgłoszenie i przesłanie publikacji bez udziału  w Konferencji).

Uczestnictwo czynne:

 • Zgłoszenie uczestnictwa czynnego w Konferencji lub samej publikacji prosimy dokonywać przez wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszenia na adres mailowy Sekretarza Konferencji: sszymanski@san.edu.pl do dnia 30.03.2018 r. (w zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie formy uczestnictwa oraz przesłanie głównych tez swojego wystąpienia).
 • Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia i zakwalifikowaniu referatu mailem do dnia 31.03.2018 r.
 • Opłata konferencyjna wynosi 300 zł – obejmuje udział czynny w Konferencji, serwis kawowy i obiadowy oraz druk materiałów pokonferencyjnych. Na wpłaty z tytułu opłaty konferencyjnej czekamy do dnia 10.04.2018 r.

Wpłaty z tytułu udziału w konferencji należy dokonywać na rachunek bankowy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi: nr konta: 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794 z dopiskiem: Konferencja Bezpieczny Senior – imię i  nazwisko wpłacającego”.

 • Po uiszczeniu opłaty konferencyjnej prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres Sekretarza Konferencji: sszymanski@san.edu.pl do dnia 10.04.2018 r.
 • Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, przedstawiciele współorganizatorów, partnerów, patronów honorowych, pracownicy i studenci Społecznej Akademii Nauk.

Uczestnictwo bierne:

 • Uczestnictwo bierne (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu): rejestracja poprzez stronę internetową www.event.san.edu.pl lub wysłanie zgłoszenia mailowego na adres wspolpraca@san.edu.pl  do dnia 15.04.2018 r.

Udział bierny (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu) jest całkowicie bezpłatny.

Każdy osoba biorąca udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa. Szczegółowy program Konferencji zostanie przesłany do dnia 18.04.2018 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN, tel. 44 680 11 40, e-mail: wspolpraca@spoleczna.pl