Studia podyplomowe

RODO Ochrona danych osobowych – audyt wewnętrzny

Już od 340 zł za miesiąc

Studia przygotują do pełnienia kluczowej roli w nowym systemie stworzonym przez RODO.

Słuchacze zdobędą wiedzę na temat szczegółów procesów przetwarzania danych, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora w celu oceny spełnienia wymogów. Ukończenie studiów w znacznym i istotnym stopniu zwiększy możliwość zatrudnienia i wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sektorze publicznym i prywatnym stosownie do motywu 97 RODO, a także pozwoli na przygotowanie kompleksowej dokumentacji wewnętrznej firmy z zakresu ochrony danych osobowych.

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia kluczowej roli w nowym systemie ochrony danych osobowych – RODO, a także wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz innych przepisów aktów Unii Europejskiej i państw członkowskich o ochronie danych. Realizowany program i warsztaty obejmują najważniejsze zagadnienia z zakresu nauk prawnych i pozaprawnych.

Adresaci studiów oraz sylwetka absolwenta

Kształcenie w ramach tych studiów można podjąć po ukończonych studiach kierunkowych magisterskich, inżynierskich lub licencjackich. Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych. Pracownicy różnych sektorów administracji publicznej, bankowości, pracownicy jednostek sektora rynków finansowych, osoby pełniące funkcję Administratora Ochrony Danych Osobowych, osoby bezpośrednio zajmujące się kontrolą i nadzorem w jednostkach prywatnych i publicznych oraz przedstawiciele innych zawodów, którzy zostali oddelegowani do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych IOD/DPO od dnia 25 maja 2018 roku.

 

Absolwent  studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności zgodne z założonymi efektami kształcenia.

Pozna najważniejsze postanowienia z zakresu: przepisów prawa wymaganych w procesie audytu bezpieczeństwa informacji wymaganych przez: RODO, prawa bankowego, ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz innych wydanych aktów prawnych w stopniu umożliwiającym pełnienie kluczowej roli w nowym systemie ochrony danych od dnia 25 maja 2018 r. Pozna również aspekty dotyczące audytu, kontroli zarządczej, szacowania ryzyka, zamówień publicznych, zasady konkurencyjności oraz prawa gospodarczego – w zakresie wymaganym przez RODO; zdobędzie wiedzę o prawnych regulacjach ochrony danych w działalności organizacji oraz metodologii pracy audytora, a w szczególności:  opracowywania klasyfikacji przepisów prawa, oceny efektywności materiału audytowego, przygotowywania wniosków, oceny procesów oraz raportu audytowego. Zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na szacowanie ryzyka w jednostce organizacyjnej oraz systemów informatycznych, środków technicznych w celu ich właściwego dobierania i wdrażania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych.

Dodatkowo, każdy słuchacz studiów podyplomowych ma możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie Inspektora Ochrony Danych.

Dlaczego warto?

  • Studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk to przede wszystkim wymiana doświadczeń, nowe możliwości i kontakty oraz impuls do pozytywnych zmian i rozwoju kariery zawodowej słuchacza.
  • Studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców - praktyków, chętnie dzielących się swoim bogatym doświadczeniem.
  • Uczelnię cechują nowoczesne metody nauczania – słuchacze są aktywnymi uczestnikami zajęć i warsztatów. 
  • Każdy słuchacz studiów podyplomowych w SAN ma możliwość uczestnictwa w dodatkowych kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz uzyskania różnorodnych certyfikatów.
  • Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość odbywania praktyk i staży u najbardziej cenionych pracodawców w regionie.
  • Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów.Każdy słuchacz studiów podyplomowych ma stały dostęp do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

Wykładowcy-praktycy

  • dr Agata Kołodziejska (Kierownik merytoryczny) - doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Zajmowała stanowiska we władzach uczelni wyższych: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Jest ekspertem w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji.