Studia podyplomowe

RODO Ochrona danych osobowych – audyt wewnętrzny

Już od 340 zł za miesiąc

Absolwent  studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności zgodne z założonymi efektami kształcenia.

Pozna najważniejsze postanowienia z zakresu: przepisów prawa wymaganych w procesie audytu bezpieczeństwa informacji wymaganych przez: RODO, prawa bankowego, ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz innych wydanych aktów prawnych w stopniu umożliwiającym pełnienie kluczowej roli w nowym systemie ochrony danych od dnia 25 maja 2018 r. Pozna również aspekty dotyczące audytu, kontroli zarządczej, szacowania ryzyka, zamówień publicznych, zasady konkurencyjności oraz prawa gospodarczego – w zakresie wymaganym przez RODO; zdobędzie wiedzę o prawnych regulacjach ochrony danych w działalności organizacji oraz metodologii pracy audytora, a w szczególności:  opracowywania klasyfikacji przepisów prawa, oceny efektywności materiału audytowego, przygotowywania wniosków, oceny procesów oraz raportu audytowego. Zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na szacowanie ryzyka w jednostce organizacyjnej oraz systemów informatycznych, środków technicznych w celu ich właściwego dobierania i wdrażania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych.

Dodatkowo, każdy słuchacz studiów podyplomowych ma możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie Inspektora Ochrony Danych.