Studia podyplomowe

Organizacja Pomocy Społecznej

Już od 400 zł za miesiąc

Program studiów

 1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym
 2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
 3. Kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
 6. Kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
 7. Zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego
 8. Systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej                
 9. Kontrola zarządcza
 10. Elementy etyki
 11. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa
 12. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 13. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
 14. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
 15. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej
 16. public relations (PR)
 17. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 18. Stres i wypalenie zawodowe
 19. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
 20. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej
 21. Pedagogika specjalna zagadnienia społeczne
 22. Praca socjalna z podopiecznymi i jego rodzinami
 23. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji pomocy społecznej cz. II
 24. Narzędzia informatyczne w zarzadzaniu jednostką organizacyjną pomocy społecznej
 25. Praktyki – 120 godzin.