Studia podyplomowe

Organizacja Pomocy Społecznej

Już od 400 zł za miesiąc

Społeczna Akademia Nauk na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej. Znalazła się na liście kilkunastu podmiotów w całej Polsce, które są uprawnione do prowadzenia tego typu specjalizacji DPS.VI.51211.1.1.016.MJ. 

Treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 28 września 2012 r., poz. 1081). Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2013 roku (DPS-VI-51111-8152-178-MJ/13(8).

Celem szkolenia specjalizacyjnego w połączeniu  ze studiami podyplomowymi z zakresu Organizacji pomocy społecznej jest:

 • zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej;
 • zaktualizowanie, usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych w czasie pracy zawodowej mających istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i organizacji pomocy społecznej;
 • nabycie nowych doświadczeń oraz rozwijanie umiejętności kierowniczych;
 • umożliwienie poznania specyfiki pracy w placówkach pomocy społecznej oraz jej uwarunkowań, ról, w jakie wcielają się pracownicy (np. doradcy, rozjemcy, animatora środowiska, koordynatora) i wynikającej z tego potrzeby posiadania i rozwijania odpowiednich umiejętności społecznych - dla osób, które zamierzają dopiero podjąć pracę zawodową w instytucjach pomocy społecznej.

 

Adresaci studiów oraz sylwetka absolwenta

Oferta szkolenia i studiów kierowana jest przede wszystkim do:

 • Osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami;
 • Przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych i pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej – zainteresowanych zaktualizowaniem, usystematyzowaniem oraz pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pomocy społecznej i polityki społecznej;
 • Osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej, specyfiki pracy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Absolwenci uzyskają uprawnienia specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać specjalizację z zakresu ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ.

Dlaczego warto?

 • Studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk to przede wszystkim wymiana doświadczeń, nowe możliwości i kontakty oraz impuls do pozytywnych zmian i rozwoju kariery zawodowej słuchacza.
 • Studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców - praktyków, chętnie dzielących się swoim bogatym doświadczeniem.
 • Społeczna Akademia Nauk znajduje się na liście zaledwie kilkunastu podmiotów w całej Polsce, które są uprawnione do prowadzenia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 • Uczelnię cechują nowoczesne metody nauczania – słuchacze są aktywnymi uczestnikami zajęć i warsztatów. 
 • Każdy słuchacz studiów podyplomowych w SAN ma możliwość uczestnictwa w dodatkowych kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz uzyskania różnorodnych certyfikatów.
 • Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość odbywania praktyk i staży u najbardziej cenionych pracodawców w regionie.
 • Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów.
 • Każdy słuchacz studiów podyplomowych ma stały dostęp do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

Wykładowcy-praktycy

 • dr Barbara Olszewska - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe między innymi z zakresu: mediacji i negocjacji, socjoterapii. Nauczyciel dyplomowany, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator sądowy. Wieloletni nauczyciel akademicki, dyrektor placówki oświatowej, specjalista PODNiDM w Pabianicach, w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów dla rad pedagogicznych. Praktyk w zakresie doradztwa i wspierania edukacji osób z niepełnosprawnością, ich aktywizacji zawodowej i planowania ścieżki kariery.