Studia podyplomowe

Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną

Już od 340 zł za miesiąc

Program studiów

Szczegółowe treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w standardach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. do Rozporządzenie MNiSW z dn. 17.01.2012r.).

Moduł wprowadzający do specjalności:

 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia kliniczna z psychopatologią
 • Wybrane problemy psychologii zdrowia i rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Przepisy prawa dotyczące edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i autyzmem
 • Komunikacja alternatywna
 • Psychologiczne uwarunkowania edukacji, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością i autyzmem
 • Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Biomedyczne uwarunkowania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i autyzmem

Moduł: wprowadzenie do diagnozy i terapii:

 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością i autyzmem
 • Wybrane metody terapii zaburzonych zachowań
 • Usprawnienie zaburzeń rozwoju ruchowego

Moduł: wprowadzenie do metodyki edukacji i terapii

 • Praca z uczniem z autyzmem
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem
 • Metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • Metodyka zajęć rewalidacyjnych
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy
  z dziećmi z zaburzeniami mowy
 • Metody terapii osób z autyzmem
 • Praktyki 120 h

W ramach realizowanych zajęć odbędą się również szkolenia z zakresu Integracji Sensorycznej oraz Wczesnego wspomagania rozwoju – wszyscy uczestniczący w nich słuchacze otrzymają zaświadczenia o ich ukończeniu.