Studia podyplomowe

Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną

Już od 340 zł za miesiąc

Założenia programowe studiów wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego związanego z pozyskaniem wiedzy i umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu od lekkiego do głębokiego), tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia.

Szczegółowe treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w standardach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. do Rozporządzenie MNiSW z dn. 17.01.2012).
Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji osób  z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem studiów jest:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną - dotyczącej ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno- motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych.
 • Zdobycie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania: wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

Celem studiów podyplomowych jest także wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych z wykorzystaniem  adekwatnych metod i technik pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną.

Dla osób zatrudnionych na postawie Karty Nauczyciela studia będą krokiem w kierunku zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego lub/i dodatkowych kwalifikacji.

Adresaci studiów oraz sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Oferta studiów kwalifikacyjnych kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy w szkole  lub innej placówce oświatowej w zakresie pracy (edukacyjnej, terapeutycznej) z dziećmi, uczniami, wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach szkół i placówek edukacyjnych.

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela z osobami z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach szkół placówek oświatowych
tj. w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych,   ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz w szkołach integracyjnych, ogólnodostępnych  z oddziałami integracyjnymi, czy ogólnodostępnych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje (wiedzę teoretyczną i praktyczną) umożliwiającą im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie związanych z ich funkcjonowaniem w środowisku edukacyjnym, społecznym.

W ramach realizowanych zajęć odbędą się również szkolenia z zakresu Integracji Sensorycznej oraz Wczesnego wspomagania rozwoju – wszyscy uczestniczący w nich słuchacze otrzymają zaświadczenia o ich ukończeniu.

Dlaczego warto?

 • Studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk to przede wszystkim wymiana doświadczeń, nowe możliwości i kontakty oraz impuls do pozytywnych zmian i rozwoju kariery zawodowej słuchacza.
 • Studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców - praktyków, chętnie dzielących się swoim bogatym doświadczeniem.
 • Uczelnię cechują nowoczesne metody nauczania – słuchacze są aktywnymi uczestnikami zajęć i warsztatów. 
 • Każdy słuchacz studiów podyplomowych w SAN ma możliwość uczestnictwa w dodatkowych kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz uzyskania różnorodnych certyfikatów.
 • Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość odbywania praktyk i staży u najbardziej cenionych pracodawców w regionie.
 • Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów.
 • Każdy słuchacz studiów podyplomowych ma stały dostęp do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

Wykładowcy-praktycy

 • dr Barbara Olszewska - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe między innymi z zakresu: mediacji i negocjacji, socjoterapii. Nauczyciel dyplomowany, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator sądowy. Wieloletni nauczyciel akademicki, dyrektor placówki oświatowej, specjalista PODNiDM w Pabianicach, w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów dla rad pedagogicznych. Praktyk w zakresie doradztwa i wspierania edukacji osób z niepełnosprawnością, ich aktywizacji zawodowej i planowania ścieżki kariery. 
 • dr Adam Gogacz - absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.