Studia podyplomowe

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori

Już od 340 zł za miesiąc

Program studiów

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące przedmioty:

 1. Kompendium wiedzy z psychologii rozwojowej i wychowawczej dziecka
 2. Podstawy pedagogiki przedszkolnej
 3. Metodyka wychowania przedszkolnego
 4. Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
 5. Podstawy kształcenia integralnego z metodyką
 6. Rozwój mowy dziecka i elementy logopedii
 7. Elementy edukacji polonistycznej w przedszkolu -przygotowanie do nauki czytania i pisania
 8. Elementy edukacji matematycznej w przedszkolu
 9. Elementy edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu
 10. Metodyka kształcenia polonistycznego na I etapie edukacyjnym
 11. Literatura dziecięca z kulturą żywego słowa
 12. Metodyka kształcenia matematycznego na I etapie edukacyjnym
 13. Metodyka kształcenia społeczno-przyrodniczego na I etapie edukacyjnym
 14. Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką
 15. Edukacja muzyczna z metodyką
 16. Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 17. Blok przedmiotowy pedagogiki Marii Montessori:
 • Podstawy pedagogiki Marii Montessori
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Metodyka rozwijania sprawności językowych w systemie Montessori
 • Metodyka kształcenia matematycznego w systemie Montessori
 • Metodyka poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego w systemie Montessori
 • Środki dydaktyczne w pedagogice Marii Montessori – Polskie Centrum Montessori
 1. Edukacja medialna w przedszkolu i w szkole
 2. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 3. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 4. Planowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole
 5. Komunikacja interpersonalna w edukacji
 6. Współpraca nauczyciela z otoczeniem społecznym
 7. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 8. Seminarium dyplomowe
 9. Praktyka pedagogiczna