Studia podyplomowe

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori

Już od 340 zł za miesiąc

Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w przedszkolu oraz na I etapie edukacji (klasy I – III – kształcenie zintegrowane). W trakcie niniejszych studiów podyplomowych studenci poznają także założenia i zastosowanie cieszącej się coraz większym zainteresowaniem środowisk edukacyjnych pedagogiki Marii Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Adresaci studiów oraz sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Proponowane studia podyplomowe to kierunek dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu (wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane), by zapewnić sobie stabilizację na oświatowym rynku pracy. To także studia dla nauczycieli nowatorskich, którzy chcą rozwój swoich wychowanków opierać na dorobku słynnych pedagogów, tu: Marii Montessori.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz umiejętności prowadzenia zajęć w tych grupach wiekowych, m.in. metodami Marii Montessori. Absolwent tego kierunku to jednostka refleksyjna i twórcza, przygotowana do wprowadzenia w placówce, w której będzie zatrudniony, innowacji pedagogicznej wykorzystującej w pracy z dziećmi dorobek pedagogiczny Marii Montessori.

Dlaczego warto?

  • Studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców - praktyków, chętnie dzielących się swoim bogatym doświadczeniem.
  • Uczelnię cechują nowoczesne metody nauczania – słuchacze są aktywnymi uczestnikami zajęć i warsztatów. 
  • Każdy słuchacz studiów podyplomowych w SAN ma możliwość uczestnictwa w dodatkowych kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz uzyskania różnorodnych certyfikatów.
  • Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość odbywania praktyk i staży u najbardziej cenionych pracodawców w regionie.
  • Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów.
  • Każdy słuchacz studiów podyplomowych ma stały dostęp do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

Wykładowcy-praktycy

  • dr Adam Gogacz (kierownik merytoryczny) - absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.
  • Mgr Anna Szczęsna - absolwentka WSP w Częstochowie. Od 2002 r. nauczyciel dyplomowany. Studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z nowymi technologiami ICT i językiem obcym, prawo pracy i spraw kadrowych, zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości, oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz kurs kwalifikacyjny: sztuka (muzyka, plastyka). Posiada doświadczenie w pracy pedagogicznej w przedszkolu, w klasach I-III, pełnej szkole podstawowej 8-letniej (do 1999r.) i 6- letniej, w gimnazjum oraz w liceum dla dorosłych. Wieloletni dyrektor szkoły, nagrodzony m.in. Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Egzaminator OKE Łódź. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy Ministra Edukacji Narodowej – udział w ok. 300 postępowaniach na stopień nauczyciela  mianowanego i dyplomowanego. Kierownik form turystyki szkolnej. Trener oświaty. Bardzo liczne szkolenia z prawa oświatowego, dydaktyczne, wychowawcze, rozwojowe. Autorka innowacji pedagogicznych i programów nauczania oraz publikacji o treści pedagogiczno-społecznej.  Od 2012 r. wykładowca SAN, czynny uczestnik konferencji naukowych.