Studia podyplomowe

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori

Już od 340 zł za miesiąc

Czas trwania: 3 semestry
Rodzaj studiów: studia podyplomowe
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Adam Gogacz

Zasady rekrutacji

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori w Społecznej Akademii Nauk jest:

  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich
  • posiadanie przygotowania pedagogicznego
  • wniesienie opłaty wpisowej
  • złożenie kompletu dokumentów

Wymagane dokumenty

  • odpis dyplomu ukończenia studiów
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
  • 1 zdjęcie
  • wypełniony formularz rekrutacyjny
  • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych)

Kandydat jest zobowiązanych do przedstawienia oryginałów złożonych dokumentów – do wglądu osoby przyjmującej dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.