Studia podyplomowe

Doradztwo zawodowe w edukacji – studia podyplomowe kwalifikacyjne

Już od 340 zł za miesiąc

Uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi charakterystycznymi dla zawodów problemami, zagadnieniami i dylematami etycznymi. Wykładowcy pomogą słuchaczom w ukształtowaniu indywidualnych umiejętności doradczych, a także w zdobyciu  umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi w procesie doradczym.

Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej oraz opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem pełnia roli nauczyciela jako doradcy zawodowego w szkole. Ponadto, celem jest również uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy z zakresu kształtowania podstaw i udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego a także rozwój osobisty doradcy. Celem studiów jest nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (konieczne posiadanie przygotowania pedagogicznego).

Adresaci studiów oraz sylwetka absolwenta

Oferta studiów kwalifikacyjnych kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach i innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego, np.: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biura karier, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, centra informacji zawodowej, urzędy pracy, agencje doradztwa personalnego. 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-doradcy zawodowego.

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętność prowadzenia samodzielnych badań i testów doradczych ze szczególnym uwzględnieniem pełnienia funkcji doradcy  zawodowego w środowisku szkolnym.

Dlaczego warto?

  • Studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców - praktyków, chętnie dzielących się swoim bogatym doświadczeniem.
  • Uczelnię cechują nowoczesne metody nauczania – słuchacze są aktywnymi uczestnikami zajęć i warsztatów. 
  • Każdy słuchacz studiów podyplomowych w SAN ma możliwość uczestnictwa w dodatkowych kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz uzyskania różnorodnych certyfikatów.
  • Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość odbywania praktyk i staży u najbardziej cenionych pracodawców w regionie.
  • Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów.
  • Każdy słuchacz studiów podyplomowych ma stały dostęp do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

Wykładowcy-praktycy

  • dr Adam Gogacz (kierownik merytoryczny) - absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.
  • Mgr Dariusz Nowak - Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe między innymi z zakresu: pedagogiki specjalnej i wychowawczo - opiekuńczej, informatyki z elementami e-learningu, coachingu. Absolwent studiów dla Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie, pedagog, coach, trener, mediator, terapeuta, wieloletni dyrektor szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wykładowca uczelni wyższych. Autor projektu mediacji szkolnych realizowanego pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi i Starosty Zgierskiego w Zgierzu oraz bardzo wielu szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Brał udział w licznych projektach unijnych, w tym projektach wspomagania pracy szkoły oraz kształcenia kompetencji kluczowych wśród dyrektorów szkół. Od ponad 18 lat jako kurator społeczny w zespole rodzinnym. Specjalizuje się w tematyce z zakresu oceniania kształtującego, mediacji, stylów komunikacji, metody coachingowe wspierające pracę współczesnego nauczyciela oraz terapii.