Studia MBA

Studia MBA

Nasze studia MBA zostały przygotowane w oparciu o 3 kluczowe założenia:

 1. Wyłączenie z programu licznych zbędnych treści kształcenia charakterystycznych dla wielu oferowanych programów MBA opartych jedynie na teorii biznesu, teorii aktywnego zarządzanie w biznesie, w gospodarce publicznej w powiązaniu z biznesem (kreacja systemowego Partnerstwa Publicznego i Prywatnego) i w samorządach lokalnych
 2. Położenie nacisku na cyfrowe i sieciowe narzędzia zarządzania instytucjami
 3. Wykreowanie absolwenta zdolnego koordynować działania specjalistów, a nie takiego, który sam wszystko wie

Studia są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Studia MBA realizowane są przy udziale ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości.

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw ( tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 735).

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego biznesu. Celem programu jest wyposażenie osoby z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności kompleksowego kierowania instytucjami z różnych dziedzin działalności gospodarczej.

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. W okresie nadzwyczajnym, gdy realizacja zajęć w trybie niestacjonarnym w siedzibie Uczelni nie jest możliwa, program będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy. Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

 

Opinie Absolwentów

Kierunki

Executive MBA
Program studiów Executive MBA obejmuje strategiczne obszary kierowania instytucjami działającymi w sferze usług, handlu i produkcji. Nakierowany jest na zarządzanie z użyciem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

 

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw ( tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 735).

 

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego biznesu. Celem programu jest wyposażenie osoby z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności kompleksowego kierowania instytucjami z różnych dziedzin działalności gospodarczej.

Moduły tematyczne

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 300.
W zależności od liczby chętnych zajęcia mogą być realizowane w formie zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej.

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy.

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Przykładowe treści kształcenia: 

 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu danymi
 • Organizacja sprzedaży w Internecie
 • Marketing sieciowy
 • Biznes a social media
 • Nowoczesne źródła finansowania biznesu
 • Rachunkowość menadżerska
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • CSR
 • Prawo handlowe
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Odpowiedzialność prawna członków rad nadzorczych, zarządów i dyrektorów finansowych
 • Globalizacja produkcji
 • Wiodące branże produkcyjne
 • Odnawialne źródła energii
 • HRM
 • Leadership
 • Psychologia zarządzania
 • Międzymodułowe konsultacje projektowe

Wybrani wykładowcy praktycy

Kadrę programu eMBA tworzą doświadczeni wykładowcy praktycy z Polski i z zagranicy oraz najlepsi wykładowcy Społecznej Akademii Nauk, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - profesor nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: zarządzanie publiczne oraz organizację instytucji szkolnictwa wyższego, krytyczny nurt zarządzania, epistemologię oraz metodologię nauk społecznych i humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe, marketing, jak również zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi. Wykłada na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Clark University oraz w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizuje się również, od wielu lat, w biznesie. Piastuje funkcję Prezesa Zarządu Public Consulting Group Polska, będącej częścią międzynarodowej korporacji PCG.

dr Łukasz Prysiński - psycholog, menedżer, dyrektor eMBA - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej SAN w Łodzi. Posiada doświadczenie zarządcze jako dyrektor MBA, menedżer Clark University w Polsce, dyrektor biura związku pracodawców, członek rad nadzorczych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej, zdrowia oraz sportu jako publicysta, mówca i psycholog. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

dr n. ekon. Mariusz Nyk - praktyk gospodarczy, doradca podatkowy sektora MSP, biegły sądowy (kadencja 2015-2020,obecnie biegły sądowy ad hoc,) członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, likwidator spółek, specjalista z zakresu zastosowania metod ilościowych w biznesie polityki wynagrodzeń, optymalizacji procesów gospodarczych, dyrektor w instytucji sektora publicznego.

Łukasz Kubiak - Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stosunków Międzynarodowych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zarządzania Zasobami Pracy. Od 2006 roku pracuje w ManpowerGroup, na stanowiskach: Branch Manager, Senior Manager ds. Kluczowych Projektów, Manager ds. Zaawansowanych Rozwiązań oraz Program Manager. Entuzjasta rozwiązań optymalizacyjnych w strukturach organizacyjnych oraz idei społecznej użyteczności biznesu   (CSR). Przekonany o sile i możliwościach ery człowieka nakierowanej na pracowników, której głównym kapitałem jest talent, zaświadcza, ze zrównoważony postęp, to dopiero początek sukcesu. Największą jego pasją jest rodzina i możliwości rozwoju, a energię do tego zapewnia mu koszykówka i akcje społeczne pod hasłem Mocni Razem. Ze słów Henrego Forda uczynił swoje motto życiowe : "Jeżeli robimy tylko, to co już potrafimy, na zawsze zostaniemy, tylko tym, Kim jesteśmy."

The Master of Property Management MBA

Program studiów The Master of Property Management MBA obejmuje strategiczne obszary kierowania instytucjami komercyjnymi i publicznymi działającymi w sferze tkanki miejskiej. Nakierowany jest na zarządzanie makrostrukturą z uwzględnieniem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych w gospodarowaniu makro zasobami własnymi, powiązanymi i zależnymi.

Studia te są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje koordynatorów, kierujących na wyższych szczeblach organizacji specjalizujących się w zarzadzaniu nieruchomościami (traktowanymi szeroko, nie tylko jako bezpośredni związek z obiektami budowlanymi), zasiadać w radach nadzorczych, koordynować i kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego zarzadzania nieruchomościami. Celem programu jest wyposażenie osoby z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności kompleksowego kierowania instytucjami z różnych dziedzin działalności gospodarczej, dostarczenie narzędzi do koordynacji ich działań w zakresie rozproszonej struktury własnej, współdziałania z jednostkami powiązanymi, zależnymi i/lub współpracującymi w realizacji misji podmiotu wiodącego (outsourcing).

 

Moduły tematyczne:

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 300.

W okresie nadzwyczajnym, gdy realizacja zajęć w trybie niestacjonarnym w siedzibie Uczelni nie jest możliwa, program będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy.

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Przykładowe treści kształcenia: 

 • Podstawy gospodarki publicznej
 • Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • Podstawy planowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i transportu
 • Gospodarka nieruchomościami i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Zarządzanie zasobami w warunkach niedoboru i kryzysu
 • Nowe narzędzia inwestowania na rynku nieruchomości
 • Synergia w zarządzania zasobami. Konsorcja, kartele, korporacje.
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu danymi
 • Organizacja centrum dowodzenia zasobami
 • Gospodarka publiczna, a social media
 • Rachunkowość menadżerska
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • Prawo handlowe
 • Zarządzanie publiczne, zarządzanie mieniem publicznym
 • Odnawialne źródła energii
 • Leadership
 • HRM
 • CSR
 • Socjologia i psychologia zarządzania
 • Międzymodułowe konsultacje projektowe

Wykładowcy-praktycy

Kadrę programu eMBA tworzą doświadczeni wykładowcy praktycy z Polski i z zagranicy oraz najlepsi wykładowcy Społecznej Akademii Nauk, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

To m.in.:

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - Profesor nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: zarządzanie publiczne oraz organizację instytucji szkolnictwa wyższego, krytyczny nurt zarządzania, epistemologię oraz metodologię nauk społecznych i humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe, marketing, jak również zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi. Wykłada na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Clark University oraz w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizuje się również, od wielu lat, w biznesie. Piastuje funkcję Prezesa Zarządu Public Consulting Group Polska, będącej częścią międzynarodowej korporacji PCG.

dr Łukasz Prysiński - psychologmenedżer, dyrektor eMBA - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej SAN w Łodzi. Posiada doświadczenie zarządcze jako dyrektor MBA, menedżer Clark University w Polsce, dyrektor biura związku pracodawców, członek rad nadzorczych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej, zdrowia oraz sportu jako publicysta, mówca i psycholog. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

dr Marek Foriasz – doktor nauk społecznych – nauk o polityce, nauczyciel akademicki, audytor wewnętrzny II stopnia, menedżer. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył: studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, na kierunku: „Nadzór, Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji”, studia organizowane były pod patronatem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej i wraz z dyplomem ukończenia studiów otrzymał certyfikat Instytutu uzyskując tytuł Audytora Wewnętrznego II Stopnia i wpisany został na krajową listę profesjonalnych audytorów wewnętrznych, studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku „Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi”, studium menedżerskiego dla kadr kierowniczych, zorganizowanym przez Wrocławską Szkołę Zarządzania "OTREK" i Saksońską Szkołę Zarządzania "Eduplan – Dresden" i studium menedżerskie w zakresie finansów dla menedżerów nie finansistów zorganizowanym przez Wrocławską Szkołę Zarządzania "OTREK" i International Resqurs Development United Kingdom – Warsztaty.

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisji ds. Zarządzania Nieruchomościami w okresie od 2000 – do 2013 roku.

Posiada uprawnienia dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Wykładowca przedmiotów m.in. związanych z gospodarką nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, organizacji i zarzadzania, analiz i projektów organizacyjnych, na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, członek Rady Naukowej Polsko – Ukraińskiego Instytutu Badawczego Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Prowadzi własną firmę związaną z doradztwem w zakresie projektów inwestycyjnych w obrębie gospodarowania nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.      

Ze słów Henrego Forda uczynił swoje motto życiowe: "Jeżeli robimy tylko, to co już potrafimy, na zawsze zostaniemy, tylko tym, Kim jesteśmy."

Studia Master of Bussines Administration (MBA) dla samorządów i samorządowców

Studia podyplomowe MBA stają się odpowiedzią na potrzeby samorządu i jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowym menadżerom/samorządowcom dają wiedzę o najlepszych polskich i światowych praktykach w dziedzinie rozwijania miast i regionów.

Program studiów Executive MBA dla samorządu pozwala zdobyć nowe kwalifikacje, poszerzyć horyzonty,  zrozumieć prawidłowości, mające wpływ na funkcjonowanie miasta, powiatu czy województwa.

Studia Master of Bussines Administration (MBA) skierowane do liderów samorządów to ukształtowanie profesjonalnych i nowoczesnych kadr menedżerów pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej. Te nowe kompetencje dadzą efekt w postaci lepszej jakości zarządzania w samorządzie i na bardziej efektywny rozwój regionów.

Program MBA dla samorządu odpowiada na specyficzne potrzeby samorządowców, samorządowych jednostek i spółek. Te potrzeby wciąż się zmieniają, co jest widoczne w zmianach związanych z pandemią COVID 19, który dotyczy również samorządów i  publicznej.

Studia te są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Dla kogo?

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego samorządu, miast, regionów zarówno na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Adresatami studiów są pracownicy i osoby zarządzające w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, miast oraz gmin, a także miejskich jednostkach (muzea, pomoc społeczna, szpital, dom kultury, ośrodek sportu i rekreacji); menedżerowie spółek; radni miejscy i wojewódzcy, szczególnie przewodniczący rad miasta, gmin, powiatów, a także szefowie komisji obszarowych; przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze lokalno-regionalnej; liderzy i menedżerowie zarządzający jednostkami samorządu terytorialnego (marszałkowie województwa oraz ich zastępcy, prezydenci i wiceprezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie wraz z zastępcami, sekretarze oraz pozostali członkowie zarządów JST, a także lokalni politycy.

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA w języku polskim oraz angielskim potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania  w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (Dz.U. z 2021, poz. 1933).

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. W okresie nadzwyczajnym, gdy realizacja zajęć w trybie niestacjonarnym w siedzibie Uczelni nie jest możliwa, program będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności  i utrwalające wiedzę słuchaczy. 

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Moduły tematyczne:

Przykładowe treści kształcenia:

1.komunikacja społeczna w jednostkach samorządu terytorialnego

2. promocja miast i regionów

3. nadzór właścicielski i promocja regionów

4. praca menedżera w jednostkach samorządu terytorialnego

5. europejskie prawo administracyjne

6. prawo finansowe i sprawozdania finansowe

7. projektowanie i ewaluacja polityk i programów publicznych

8. case study - mediacje i sprawna komunikacja

9. rachunkowość i kontrola zarządcza

10. ład korporacyjny/Corporate Governance

 

Wybrani wykładowcy-praktycy

Kadrę programu Master of Bussines Administration (MBA) dla samorządów i samorządowców tworzą doświadczeni wykładowcy praktycy z Polski i z zagranicy oraz najlepsi wykładowcy Społecznej Akademii Nauk, posiadający zarówno doświadczenie edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w kancelariach adwokackich, radcowie prawni, prokuratorzy, sędziowie, dyplomaci.

To m.in.:

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN
doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowała stanowiska we władzach uczelni wyższych: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Jest ekspertem w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń,  szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych w zakresie prowadzenia wykładów i szkoleń tematycznych z zakresu prawa, zapoznając przy tym młodzież i dorosłych z całościową problematyką prawniczą. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedury, ochroną danych osobowych i informacji przetwarzanych a także informacji niejawnych i problematyką międzynarodową. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. Jako trener realizowała i realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnej, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej, a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i całościowej problematyki prawa konstytucyjnego.

Od 2020 profesor uczelni SAN, od 2021 - członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Rad Nadzorczy w spółkach prawa handlowego.

dr Waldemar Szymański, prof. SAN – prokurator, specjalista prawa karnego, zajmuje się badaniami naukowymi obejmującymi szeroko rozumianą ochronę dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawno-karnej oraz ochrony zabytkowych nieruchomości, prawno-karną ochroną znaków pieniężnych, w szczególności dolarów amerykańskich w ujęciu ich zabytkowego charakteru oraz aktualnej ochrony przed fałszowaniem a także badaniami dotyczącymi motywów i pobudek towarzyszących sprawcom czynów zabronionych.

dr Piotr Mikołajczyk – radca prawny, prowadzi badania naukowe w zakresie szeroko pojmowanego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, a także prawa administracyjnego w kontekście prawnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej administracji publicznej (w tym prawa żywnościowego, dostępu do informacji publicznej) oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych. Ponadto zainteresowania badawcze dotyczą kwestii związanych z umowami zawieranymi zarówno na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jak i w reżimie prawa zamówień publicznych. Autor licznych publikacji dotyczących dziedziczenia, zwłaszcza gospodarstw rolnych oraz szeroko pojmowanego statusu notariusza, roli organów administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz kwestiach odpowiedzialności podmiotów leczniczych za szeroko pojmowany błąd w sztuce lekarskiej.

mgr Beata Janik - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, od 2007 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Tomaszowie Mazowieckim obsługującą zarówno podmioty samorządowe, przedsiębiorców prywatnych, jak i osoby fizyczne. Zakres usług kancelarii to obsługa prawna, jak i zastępstwo procesowe przed wszystkim sądami i organami administracji. Wcześniej gromadziła liczne doświadczenia w pracy, w spółce z udziałem Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych, pełniąc między innymi funkcję prokurenta. Wykładowca akademicki, nauczyciel mianowany, egzaminator w zawodzie technik ekonomista, trener szkoleń unijnych, Inspektor Ochrony Danych, posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, recenzent pytań do standaryzacji z zakresu przedsiębiorczości. Autorka kliku publikacji z zakresu prawnych aspektów administracji rządowej i samorządowej, zamówień publicznych i przedsiębiorczości.
Praktyka zawodowa oraz zainteresowania naukowe i prawne obejmują szeroko rozumiane prawo samorządowe, a także prawo pracy, w tym samorządowe prawa pracy, prawo zamówień publicznych, nieruchomości, obsługa deweloperska, prawo z zakresu ochrony danych osobowych, prawo i postępowanie administracyjne, zarządzanie kadrami w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak – specjalistka w zakresie prawa administracyjnego, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, zajmuje się badaniami w zakresie prawa administracyjnego procesowego, materialnego i ustrojowego, procedur sądowo-administracyjnych i postępowania egzekucyjnego w administracji. Uczestniczka konferencji i autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Członek organizacji: Polskiego Towarzystwa Legislacji, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzanie cyberbepieczeństwem

Program studiów MBA Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem ma na celu wyposażenie osoby z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności zapewnienia podległym instytucjom bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji prawnej incydentu cyfrowego i wskazania instytucji właściwej do podjęcia dalszych działań.

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego biznesu i zarządzania instytucjami publicznymi (centralnymi i samorządowymi).

Moduły tematyczne: 

 • Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości
 • Trendy cyberprzestępczości
 • Zwalczanie cyberprzestępczości w Polsce i na świecie (filary cyberbezpieczeństwa)
 • Socjotechnika cyberprzestępczości
 • Rola Policji w systemie bezpieczeństwa cyfrowego
 • Unormowania dla biznesu

Organizacja i forma zajęć: 

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy. Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Wybrani wykładowcy-praktycy

kom. dr Michał Podgórski - funkcjonariusz Policji z wieloletnim stażem, wcześniej żołnierz zawodowy, wykładowca i nauczyciel policyjny, aktywny działacz w zakresie bezpieczeństwa i zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej, absolwent WSPol w Szczytnie i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, uczestnik szkoleń kierunkowych w Europejskiej Akademii Policyjnej, praktyk w obszarze cyberprzestępczości oraz funkcjonowania europejskich baz danych w zakresie współpracy policyjne

kom. Rafał Bielicki - były ekspert Wydziału Nadzoru nad SUFO Biura Prewencji KGP, radca prawny Komendy Głównej Policji, Wydziału Pomocy prawnej Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej, autor publikacji poruszających temat broni palnej oraz pracy pt. „Młodociani i nieletni sprawcy zabójstw”

dr Anna Rycaj-Pilipczuk - specjalistka w zakresie bezpieczeństwa oraz administracji bezpieczeństwa publicznego, absolwentka szkolenia w zakresie Prawa karnego materialnego i procesowego, autorka wielu publikacji takich jak m. in. „Zagrożenie terrorystyczne Polski w kontekście napływu imigrantów” czy „Koncepcja rozwiązania modelowego dla systemu bezpieczeństwa publicznego dużej aglomeracji miejskiej”

podkom. Łukasz Olenderek - koordynator czynności dot. zwalczania zorganizowanej przestępczości o charakterze trans-granicznym w Wydziale Kryminalnym Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, ekspert krajowy Multidyscyplinarnej Platformy Przeciw Zagrożeniom Przestępczością Kryminalną, mówca na szkoleniach organizowanych przez CEPOL w Narodowej Akademii FBI w Quantico (USA), autor publikacji na temat fałszowania pieniędzy, handlu ludźmi i przemytu broni palnej

podkom. Maciej Litwin - absolwent Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, koordynator ds. zwalczania przestępczości około-bankomatowej oraz oszustw popełnianych metodą „na wnuczka i policjanta”, uczestnik licznych szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa seniorów, były członek Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Kielcach

*wizerunki prowadzących nie są ujawnione ze względu na pełnione przez nich stanowiska w służbach państwowych

Rekrutacja

Warunkiem zapisania się na studia MBA w Społecznej Akademii Nauk jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe
 4. wniesienie opłaty za rekrutację w wysokości 500 zł (w zależności od oferty)
 5. złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  1. formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  2. kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  3. kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  4. jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  5. podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach.

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 500 zł

Czesne za studia

 • opłata jednorazowa - 9500 zł
 • II wpłaty ratalne - 5000 zł x 2 (10.000 zł)
 • IV wpłaty ratalne - 2750 zł x 4 (11.000 zł)

Kontakt

dr Łukasz Prysiński
Dyrektor eMBA

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
e-mail: lprysinski@san.edu.pl

Mirosław Olszewski
Koordynator ds. organizacyjnych

Społeczna Akademia Nauk
e-mail: molszewski@san.edu.pl 
tel.: 501-243-316


 

Biuro Administracji
e-mail: mba@san.edu.pl

Zbigniew Pyszka
sprawy administracyjne 

e-mail: zpyszka@san.edu.pl 
tel.: 42 664 22 55
 

Katarzyna Żywicka
sprawy administracyjne 

e-mail: kzywicka@san.edu.pl 
tel.: 44 788 46 22