Studia jednolite magisterskie

Psychologia

Już od 420 zł za miesiąc

Czas trwania: 10 semestrów
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
Limit miejsc: studia stacjonarne - 50 miejsc, studia niestacjonarne - 90 miejsc
Uzyskany dyplom: magister psychologii

 

 

Opiekun merytoryczny kierunku
dr Marek Krawiec, mkrawiec@san.edu.pl

Zasady rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny oraz do wyboru: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Przyjęcie na studia niestacjonarne następuje na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku przekroczenia liczby kandydatów w stosunku do przyjętego przez Senat limitu miejsc przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą ich predyspozycje do studiowania na kierunku. Od kandydatów chcących podjąć studia na kierunku „psychologia” oczekuje się szczególnie wrażliwości i otwartości na wartości ogólnoludzkie, szacunku i tolerancji dla odmienności i różnorodności ludzi.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny - do wypełnienia on-line
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; 
  nie dotyczy absolwentów SAN
  )
 • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja studencka)

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Biurze rekrutacji przy składaniu dokumentów)

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.