Studia jednolite magisterskie

Prawo

Już od 360 zł za miesiąc

Moduł przedmiotów kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Ekonomia / Przedsiębiorczość (do wyboru)
 • Psychologia / Socjologia (do wyboru)
 • Filozofia / Etyka (do wyboru)

Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Nauka o państwie
 • Logika prawnicza
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo karne – część ogólna
 • Prawo karne – część szczególna
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne – część ogólna
 • Prawo cywilne – część rzeczowa
 • Prawo cywilne – zobowiązania
 • Prawo cywilne – prawo spadkowe
 • Prawo cywilne – prawo rodzinne
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Postępowanie karne
 • Postępowanie cywilne

Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego

 • Teoria i filozofia prawa
 • Doktryny polityczne i prawne
 • Prawo pracy w Polsce i UE
 • Ubezpieczenia społeczne / Ubezpieczenia zdrowotne (do wyboru)
 • Prawo finansowe
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo gospodarcze publiczne w Polsce i UE
 • Historia ustroju i prawa polskiego
 • Prawo rzymskie
 • Powszechna historia ustroju i prawa
 • Prawa wolności i obowiązki człowieka i obywatela
 • Ustrój organów ochrony prawnej
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo podatkowe
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo handlowe
 • Cyberprzestępczość

Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego (do wyboru)

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Kryminalistyka z elementami kryminologii i medycyny sądowej
 • Prawo karne skarbowe / Postępowanie i prawo naruszeń interesów finansowych państwa (do wyboru)
 • Prawo ochrony środowiska w Polsce i UE / Prawo rolne w Polsce i UE (do wyboru)
 • Akademickie Forum Prawne
 • Paremie prawnicze / Łacińska terminologia prawnicze (do wyboru)
 • Prawo wyznaniowe / Prawo kanoniczne (do wyboru)
 • Prawo budowlane / Gospodarka nieruchomościami (do wyboru)
 • Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające / Postępowanie zabezpieczające w Ordynacji Podatkowej (do wyboru)
 • Prawa człowieka i ich ochrona w prawie międzynarodowym / Prawa kobiet w systemie prawa międzynarodowego (do wyboru)
 • Warsztaty pisania pism procesowych
 • Prawo lotnicze i turystyczne / Prawo i ochrona granic przestrzeni powietrznej (do wyboru)
 • Międzynarodowe postępowanie karne / Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (do wyboru)
 • Arbitraż i mediacja / Polubowne rozstrzyganie sporów (do wyboru)

Moduł praktyk zawodowych i zajęć praktycznych

 • Praktyka zawodowa

Moduł przygotowania pracy dyplomowej

 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie