Studia jednolite magisterskie

Prawo

Już od 360 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Czas trwania: 10 semestrów
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: magister prawa

Celem kształcenia na kierunku „Prawo” jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych, jak również wykreowanie umiejętności praktycznych umożliwiających zastosowanie norm prawnych w praktyce. Ideą przyświecającą kierunkowi jest takie ukształtowanie studenta, aby na poziomie akademickim posiadał umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa, jak również posługiwania się aparatem wykładni w życiu codziennym i praktyce zawodowej. Aby zrealizować ten cel, kadra na kierunku Prawo to prawnicy–praktycy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, radcowie prawni. Jako jedyna uczelnia w Polsce, SAN stosuje nowatorski program case study (law in action), by już od pierwszego roku studiów uczyć studentów umiejętności stosowania prawa w praktyce. 

Specjalności

 • Prawo w biznesie
 • Wymiar sprawiedliwości

Specjalność: Prawo w biznesie

 • Ochrona praw konsumenta
 • Postępowanie rejestrowe
 • Prawo papierów wartościowych
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Prawo ochrony konkurencji w UE
 • Prawo bankowe
 • Procedury podatkowe
 • Prawo spółek

Specjalność: Wymiar sprawiedliwości

 • Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych
 • Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w administracji
 • Kontrola państwowa
 • Prawo karne wykonawcze
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo o ruchu drogowym
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Moot court (warsztaty)

Dlaczego warto?

 • nowatorski model kształcenia studentów „law in action”
 • kontakt z wykładowcami–praktykami, którzy na co dzień wykonują odpowiednio zawód sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza i radcy prawnego.
 • ukierunkowanie na praktykę, co umożliwia już w czasie studiów zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętność właściwej interpretacji przepisów oraz poznanie wymarzonego zawodu w każdym jego aspekcie
 • Wywodząca się z prawa rzymskiego maksyma ius est ars boni et aequi pokazuje, że studia prawnicze to przyszłość, która zapewni Ci ciekawą i satysfakcjonującą pracę.
 • Specjalności zgodne z aplikacjami prawniczymi
 • Kursy przygotowujące do egzaminów na wybraną aplikację prawniczą
 • Możliwość przystąpienia po studiach do egzaminów na wybraną przez siebie aplikację
 • cyklicznie organizowane „Akademickie Forum Prawne” umożliwiające spotkanie z prawnikami–praktykami, rozwiązywanie kazusów, udział w rozprawach sądowych i przygotowaniu symulacji rozpraw,
 • Istnieje możliwość realizacji studiów w krótszym czasie - np. 3,5 roku - dla absolwentów innych studiów (SPRAWDŹ)

Wykładowcy-praktycy

 • dr W. Szymański, prof. SAN – praktyka zawodowa w obrębie prawa karnego (materialnego i procesowego), aktywność dydaktyczna w zakresie prawa karnego, kryminalistyki, kryminologii, nauk o przestępstwie, wiktymologii
 • dr P. Mikołajczyk - praktyka zawodowa w obrębie prawa cywilnego (materialnego i procesowego), aktywność dydaktyczna w zakresie prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa handlowego
 • dr Agnieszka Korzeniowska-Polak – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, praktyka zawodowa w zakresie prawa administracyjnego (materialnego i procesowego)
 • dr Agata Kołodziejska, prof. SAN - praktyka zawodowa w obrębie prawa konstytucyjnego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa
 • dr Łukasz Domański - praktyka zawodowa w obrębie prawa cywilnego (materialnego i procesowego), Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, zamówień publicznych