Studia jednolite magisterskie

Prawo

Już od 360 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Celem kształcenia na kierunku „Prawo” jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych, jak również wykreowanie umiejętności praktycznych umożliwiających zastosowanie norm prawnych w praktyce. Ideą przyświecającą kierunkowi jest takie ukształtowanie studenta, aby na poziomie akademickim posiadał umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa, jak również posługiwania się aparatem wykładni w życiu codziennym i praktyce zawodowej. Aby zrealizować ten cel, kadra na kierunku Prawo to prawnicy–praktycy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, radcowie prawni. Jako jedyna uczelnia w Polsce, SAN stosuje nowatorski program case study (law in action), by już od pierwszego roku studiów uczyć studentów umiejętności stosowania prawa w praktyce. 

Czas trwania: 10 semestrów
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: magister prawa

 

 

Opiekun merytoryczny kierunku
dr Agata Kołodziejska prof. SAN, akolodziejska@san.edu.pl

Specjalności

 • Prawo w biznesie
 • Wymiar sprawiedliwości

Specjalność: Prawo w biznesie

 • Ochrona praw konsumenta
 • Postępowanie rejestrowe
 • Prawo papierów wartościowych
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Prawo ochrony konkurencji w UE
 • Prawo bankowe
 • Procedury podatkowe
 • Prawo spółek

Specjalność: Wymiar sprawiedliwości

 • Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych
 • Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w administracji
 • Kontrola państwowa
 • Prawo karne wykonawcze
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo o ruchu drogowym
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Moot court (warsztaty)

Dlaczego warto?

 • nowatorski model kształcenia studentów „law in action”
 • kontakt z wykładowcami–praktykami, którzy na co dzień wykonują odpowiednio zawód sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza i radcy prawnego.
 • ukierunkowanie na praktykę, co umożliwia już w czasie studiów zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętność właściwej interpretacji przepisów oraz poznanie wymarzonego zawodu w każdym jego aspekcie
 • Wywodząca się z prawa rzymskiego maksyma ius est ars boni et aequi pokazuje, że studia prawnicze to przyszłość, która zapewni Ci ciekawą i satysfakcjonującą pracę.
 • Specjalności zgodne z aplikacjami prawniczymi
 • Kursy przygotowujące do egzaminów na wybraną aplikację prawniczą
 • Możliwość przystąpienia po studiach do egzaminów na wybraną przez siebie aplikację
 • cyklicznie organizowane „Akademickie Forum Prawne” umożliwiające spotkanie z prawnikami–praktykami, rozwiązywanie kazusów, udział w rozprawach sądowych i przygotowaniu symulacji rozpraw,
 • Istnieje możliwość realizacji studiów w krótszym czasie - np. 3,5 roku - dla absolwentów innych studiów (SPRAWDŹ)

Wykładowcy-praktycy

 • dr Agata Kołodziejska, prof. SAN – praktyka zawodowa w obrębie prawa konstytucyjnego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawoznawstwa. Specjalistka prawa konstytucyjnego i ochrony danych osobowych. Zainteresowania badawcze oscylują wokół ochrony suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Polski, w tym praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku, stanów nadzwyczajnych, wymiaru sprawiedliwości – założeń konstytucyjnych i reformy dostosowawczej, przemian ustrojowo-prawnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ustroju politycznego wybranych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wobec postępów integracji europejskiej, prawa wyborczego w Polsce i wybranych państwach Europy, bezpieczeństwa państwa, usytuowania i funkcjonowania w praktyce organów władzy wykonawczej tj. Prezydenta i rządu w Rzeczypospolitej Polskiej i we Włoszech, kontroli konstytucyjności prawa, międzynarodowych standardów niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądownictwa, i administracji rządowej i terenowej. Uczestniczka konferencji i autorka licznych publikacji.
 • dr Agnieszka Korzeniowska-Polak – specjalistka w zakresie prawa administracyjnego, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, zajmuje się badaniami w zakresie prawa administracyjnego procesowego, materialnego i ustrojowego, procedur sądowo-administracyjnych i postępowania egzekucyjnego w administracji. Uczestniczka konferencji i autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Członek organizacji: Polskiego Towarzystwa Legislacji, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.
 • dr Waldemar Szymański, prof. SAN – prokurator, specjalista prawa karnego, zajmuje się badaniami naukowymi obejmującymi szeroko rozumianą ochronę dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawno-karnej oraz ochrony zabytkowych nieruchomości, prawno-karną ochroną znaków pieniężnych, w szczególności dolarów amerykańskich w ujęciu ich zabytkowego charakteru oraz aktualnej ochrony przed fałszowaniem a także badaniami dotyczącymi motywów i pobudek towarzyszących sprawcom czynów zabronionych.
 • dr Piotr Mikołajczyk – radca prawny, prowadzi badania naukowe w zakresie szeroko pojmowanego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, a także prawa administracyjnego w kontekście prawnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej administracji publicznej (w tym prawa żywnościowego, dostępu do informacji publicznej) oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych. Ponadto zainteresowania badawcze dotyczą kwestii związanych z umowami zawieranymi zarówno na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jak i w reżimie prawa zamówień publicznych. Autor licznych publikacji dotyczących dziedziczenia, zwłaszcza gospodarstw rolnych oraz szeroko pojmowanego statusu notariusza, roli organów administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz kwestiach odpowiedzialności podmiotów leczniczych za szeroko pojmowany błąd w sztuce lekarskiej.