Studia jednolite magisterskie

Prawo

Już od 420 zł za miesiąc

Czas trwania: 10 semestrów
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: magister prawa

 

 

Opiekun merytoryczny kierunku
dr Agata Kołodziejska prof. SAN, akolodziejska@san.edu.pl

Zasady rekrutacji

Na kierunku „prawo” brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie lub historia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy.

W przypadku przekroczenia liczby kandydatów w stosunku do przyjętego przez Senat limitu miejsc przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą ich predyspozycje do studiowania kierunku. Na kierunku „prawo” od kandydatów oczekuje się otwartości na potrzeby ludzi oraz poczucia odpowiedzialności społecznej.

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie www.rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Biura Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.*

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny - do wypełnienia on-line
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; 
  nie dotyczy absolwentów SAN
  )
 • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja studencka)

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Biurze rekrutacji przy składaniu dokumentów)

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.