Studia jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

NOWOŚĆ! 

Czas trwania: 10 semestrów
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie
Limit miejsc: studia stacjonarne - 60 miejsc, studia niestacjonarne - 90 miejsc
Uzyskany dyplom: magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  przygotowuje do zdobycia pogłębionej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej oraz wiedzy z zakresu filozofii, społecznych procesów rozwoju, wychowania, socjalizacji oraz nauczania – uczenia się, niezbędnej do profesjonalnych działań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. będzie potrafił udzielać pomocy i wsparcia rodzicom (opiekunom) w wychowaniu dziecka (ucznia). Będzie znał zasady funkcjonowania przedszkoli i szkół podstawowych, metody i formy projektowania sytuacji edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci (uczniów).

 Poznasz w pogłębionym stopniu merytoryczne zagadnienia poszczególnych przedmiotów nauczania w przedszkolu i szkole. prowadzić proces dydaktyczno – wychowawczy oraz tworzyć autorskie programy nauczania, wspierania rozwoju dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi. W swych działaniach, wynikających z założeń podstawy programowej oraz uwzględniających współczesne trendy w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, będzie skoncentrowany na dziecku (uczniu). Nadto, będzie potrafił twórczo podchodzić do zadań edukacyjnych oraz dobierać właściwy sposób postępowania edukacyjnego do indywidualnego tempa rozwoju dziecka (ucznia) i możliwości jego uczenia się, w tym zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne dzieci (uczniów).

Dlaczego warto?

Dobra baza materialna będąca własnością Uczelni (specjalistyczne pracownie itd.) oraz wysoki stopień informatyzacji uczelni pozwalający na sprawne zarządzanie i swobodną komunikację ze studentami);

Rozwinięta współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w tworzeniu koncepcji i realizacji programu kształcenia;

Elastyczność programu studiów umożliwiający rozwój zainteresowań studentów i dostosowanie do oczekiwań rynku pracy;

Możliwość udziału studentów w projektach krajowych i zagranicznych podnoszących umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie pedagogiki oraz publikowania w periodykach Uczelni wyników prac badawczych;

Akredytacje kierunku