Studia II stopnia

Zarządzanie

Już od 360 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany tytuł: magister zarządzania (w wybranej specjalności)

Zarządzanie to kierunek, który pozwoli studentom rozumieć specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w otaczającym je świecie społeczno-gospodarczym. Oferowany program umożliwia nabycie specjalistycznych kwalifikacji i poznanie reguł wpływających na podejmowanie kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych, społecznych i administracyjnych w każdym sektorze aktywności, m.in. biegłej analizy otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, a także zachodzących w nich przeobrażeń, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i psychospołecznym.
Program studiów został opracowany tak, żeby studenci mieli jak największą możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu proponowanych modułów specjalnościowych, które już od pierwszego semestru ukierunkowują całą ścieżkę kształcenia.

Specjalności

  • Administracja i zarządzanie publiczne
  • E-biznes i profesjonalna komunikacja
  • Logistyka w zarządzaniu
  • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
  • Menedżer organizacji

„Administracja i zarządzanie publiczne” przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w organach administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w sektorze usług publicznych. Głównym celem oferowanych w ramach modułu profilowego zajęć jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzanie jednostką samorządową lub inną jednostką administracji państwowej. 

„E-biznes i profesjonalna komunikacja” jest skierowana do studentów, którzy są zainteresowani nowoczesnym zarządzaniem wspartym na nowych technologiach, zachowaniami konsumenckimi, nowoczesnymi formami kształtowania relacji z klientem na bazie mediów społecznościowych oraz kształtowaniem skutecznych form prowadzenia biznesu w Internecie. W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające biegłą analizę otoczenia organizacji, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy wykorzystującej technologie oparte o Internet. Specjalność przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej na bazie Internetu ze szczególnym naciskiem na elementy promocji, sprzedaży oraz obsługi klienta. Absolwent może podjąć pracę jako menadżer/specjalista w działach marketingu, sprzedaży oraz promocji, a także specjalisty odpowiedzialnego za rozwój i kształtowanie wizerunku organizacji w świecie wirtualnym.

„Logistyka w zarządzaniu” jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych zagadnieniami logistyki biznesowej i międzynarodowej. Program specjalności oferuje wiedzę z zakresu zarządzania rynkiem usług logistycznych planowania, realizowania i kontrolowania przepływu towarów i/lub osób, informatyzacją transportu, technologiami usług magazynowania, logistyką w e-biznesie. Absolwenci posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich, na których podejmuje się kluczowe dla rozwoju organizacji decyzje. Znajdują zatrudnienie we wszystkich typach organizacji funkcjonujących na rynku, począwszy od przedsiębiorstw poprzez jednostki administracyjne, a na podmiotach non-profit skończywszy.

„Rachunkowość i finanse w zarządzaniu” będą dysponowali teoretyczną wiedzą i analitycznymi umiejętnościami pozwalającymi świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm oraz innych podmiotów. Celem specjalności „rachunkowość i finanse w zarządzaniu” jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w analizach i podejmowaniu decyzji finansowych. W ramach tej specjalności kształceni są specjaliści przygotowywani do organizowania księgowości, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych, rozrachunków i strategii podatkowych, wiarygodnego i zgodnego z prawem generowania informacji ekonomicznych przez jednostki gospodarcze, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Absolwenci po odbyciu odpowiedniej praktyki i zdaniu wymaganych egzaminów mogą zostać biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi i finansowymi, kierować biurami konsultingowymi.

„Menedżer organizacji” stanowi ofertę kształcenia dla osób z predyspozycjami kierowniczymi pozwalającą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami, bez względu na rodzaj działalności: biznesowej, publicznej, non-profit, ich formę organizacyjno-prawną, rodzaj własności, czy też wielkość. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do roli przedsiębiorcy lub też skutecznego działania na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla. Osoby aktualnie pełniące lub planujące zająć w przyszłości stanowisko menedżerskie w firmach lub instytucjach publicznych, czy też zainteresowane wartościowym zaplanowaniem ścieżki kariery zawodowej, zdobędą umiejętności związane z rozwojem kompetencji menedżerskich i wykorzystaniem różnorodnych narzędzi potrzebnych do zwiększania efektywności oraz rozwoju organizacji.

Dlaczego warto?

  • specjalności odpowiadające aktualnym wymaganiom rynku, realizowane w ramach osobnej ścieżki kształcenia już od pierwszego semestru studiów
  • ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i konwersatoriów z wykorzystaniem metod projektowych. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
  • wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej
  • studenci mają możliwość brać udział w realizacji projektów badawczych i współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki
  • zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej

Wybrani wykładowcy-praktycy

 

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN

W Społecznej Akademii Nauk dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN pełni funkcję dziekana oraz przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Etyk. Jest recenzentem licznych prac z zakresu etyki zawodowej i społecznej. Na stałe współpracuje ze zgierskim miesięcznikiem „Zgierz – moja przestrzeń”.

W ostatnich latach dorobek naukowy Profesora koncentrował się na publikacjach z dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplina filozofia, której nieodłącznym elementem składowym zawsze była etyka. Badania dotyczyły takich kwestii, jak realizm Tadeusza Kotarbińskiego, filozoficzne podejście człowieka do zwierząt, a także zagadnień etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych, jak samobójstwo, makiawelizm, prostytucja, przeklinanie, nepotyzm czy też korupcja. Problemy dotyczące etyki rozważane były nie tylko w znaczeniu ogólnym, ale także z uwzględnieniem kwestii dotyczących wychowania, jak chociażby makiawelizm. Wyrazem prowadzonych badań są publikacje, udział w konferencjach oraz w działalności publicystycznej i wykładowej prowadzonej poza uczelnią.

 

dr Iwona Gawryś, prof. SAN

Długoletni nauczyciel akademicki. Zainteresowania naukowe dr Iwony Gawryś, prof. SAN koncentrują się wokół: finansów korporacji, analizy finansowej, strategii finansowania przedsiębiorstw oraz controllingu finansowego.

Autorka podręcznika akademickiego „Instrumenty zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, Analiza ryzyka operacyjnego i finansowego w działalności przedsiębiorstwa“, Łódź 2010, ISSN 1733 – 2486.

 

 

dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN

Dyrektor Instytutu Finansów w Społecznej Akademii Nauk oraz koordynatora ds. zespołów badawczych.

Prowadziła wykłady na Uniwersytecie w Turynie i Uniwersytecie w Bolonii jako Visiting Professor. Staże badawcze odbywała na Uniwersytecie w Perugii oraz w ISEG Lisbon School of Economics & Management. Jej zainteresowania naukowe obejmują: społeczną odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój organizacji, raportowanie zintegrowane, raportowanie niefinansowe, kapitał intelektualny.

Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z tej tematyki opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, krajowych, w monografiach wydanych w języku polskim, angielskim i portugalskim. Brała udział w kilku ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych.

Jest członkiem European Accounting Association oraz Le Réseau universitaire des Pays du Groupe de Vysegrad (PGV Research Network).

Konsultantka w zakresie rachunkowości, analizy kosztów, podejmowania decyzji zarządczych z doświadczeniem jako współwłaściciel kilku firm, vice-prezes zarządu, członek rady nadzorczej w spółkach z o.o.

 

dr Paweł Trippner, prof. SAN

Wieloletni nauczyciel akademicki, autor podręcznika i skryptów dla studentów, trener na szkoleniach z dziedziny finansów.

Dorobek naukowy dr Pawła Trippnera, prof. SAN mieści się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są: Finanse korporacji, Analiza finansowa, Finanse osobiste, Decyzje finansowe, Zarządzanie kapitałami emerytalnymi, Controlling finansowy i rachunkowość zarządcza.

 

 

dr Łukasz Prysiński

Psycholog, menedżer, dyrektor eMBA - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej SAN w Łodzi. Posiada doświadczenie zarządcze jako dyrektor MBA, menedżer Clark University w Polsce, dyrektor biura związku pracodawców, członek rad nadzorczych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej, zdrowia oraz sportu jako publicysta, mówca i psycholog. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

 

dr Adam Kałowski

Adiunkt Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończył wydział Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie również w roku 2005 uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk o zarządzaniu w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Autor wielu publikacji z dziedziny zarządzania, zarządzania strategicznego oraz przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych firm. Kierował również Podyplomowymi Studiami Przygotowania i oceny projektów inwestycyjno-innowacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W Społecznej Akademii Nauk w Warszawie prowadzi zajęcia z zarzadzania, motywowania zespołami w organizacjach biznesowych. Pracował w przedsiębiorstwach pełniąc funkcje członka zarządu, dyrektora, członka rad nadzorczych, doradcy zarządu.

 

dr n. ekon. Mariusz Nyk

Praktyk gospodarczy, doradca podatkowy sektora MSP, biegły sądowy (kadencja 2015-2020,obecnie biegły sądowy ad hoc,) członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, likwidator spółek, specjalista z zakresu zastosowania metod ilościowych w biznesie polityki wynagrodzeń, optymalizacji procesów gospodarczych, dyrektor w instytucji sektora publicznego.

 

dr Michał Turniak

Wieloletni nauczyciel akademicki. Doktor z dziedziny nauk społecznych, nauk o zarządzaniu i jakości. Uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowych. Autor wielu publikacji naukowych, wśród najważiejszych można wymienić:      

-Artefakty językowe jako zasoby marketingowe dzieł literackich na przykładzie opowiadania A. Sapkowskiego „Granica możliwości” [w:] Współczesne wyzwania marketingowe, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XIX, Zeszyt 6, cz. 3, Wyd. SAN, Warszawa-Łódź 2018, s. 37-53;

-           Marketing percepcji - czyli jak rozwijać interes na ludzkiej percepcji [w:] Marketing we współczesnej gospodarce, Difin, Warszawa 2018;

-           Wykorzystanie techniki lifestreamingu w storytellingu na przykładzie promocji atrakcji turystycznej, [w:] Agile Commerce - technologie przyszłości, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XVIII, Zeszyt 4, cz. 2, Wyd. SAN, Warszawa-Łódź 2017, s. 227-240;

-           Storytelling w marketingu historycznym regionów – na przykładzie przemarszów niemieckich najemników przez miasto Szczecinek w czasie wojny o ujście Wisły (1626-1629), [w:] Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XVIII, Zeszyt. 2, cz. 3, Wyd. SAN, Warszawa-Łódź 2017, s. 287-304;

-           Mindreading Technique in Communication Process with Cultural Differences Problems, [w:] W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XVII, Zeszyt 2, cz. 3, Wyd. SAN, Warszawa-Łódź 2016, s. 173-185;

 

dr Anna Jadachowska-Dziębor 

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w 2022 r. ukończyła Executive Master of Business Administration MBA; specjalistka ds. Public Relations (Podyplomowe Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim) oraz projektowania treningów (Roczne Studium Trenerów NLP i Przywództwa Praeceptor w Warszawie). Wieloletni samorządowiec oraz trener ds. komunikacji.

 

dr Bartłomiej Stopczyński 

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ukończył studia na kierunku Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej. Swoją rozprawę doktorską obronił w  2008 roku na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Problematyka naukowo-badawcza autora obejmuję szeroko pojętą problematykę innowacji i ich wykorzystania w formułowaniu strategii konkurencji. Doktor szczególną uwagę poświęca innowacjom wykorzystującym potencjał Internetu. Dr Bartłomiej Stopczyński jest autorem kilkudziesięciu publikacji w ogólnopolskich czasopismach z zakresu: strategii organizacji, innowacji, mediów społecznościowych, marketingu mobilnego, Internetu itp.  Od 1998 roku prowadzi zajęcia ze studentami z tematyki marketingu, innowacji, komunikacji i logistyki. W latach 2011-2018 roku pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Szczecinku Społecznej Akademii Nauk. W roku 2019 pełnił funkcję Dziekana Filii Społecznej Akademii Nauk w zduńskiej Woli. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Mediateka