Studia II stopnia

Pedagogika

Już od 340 zł za miesiąc

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Studenci są angażowani do projektów międzynarodowych. Otrzymują jako pierwsi ich rezultaty (np. materiały do pracy nauczycielskiej, podręczniki, najnowszą metodologię postępowania).
 • Studenci maja możliwość uczestnictwa w wielu projektach dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach metodycznych, otrzymują certyfikaty uczestnictwa, wzbogacając swoje portfolio.
 • Część zajęć odbywa się w formie projektowej, gdzie studenci samodzielnie muszą znaleźć rozwiązania zadanych problemów.

Realizowane przedmioty

Nauki podstawowe i kierunkowe

 • Współczesne problemy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Metodologia badań społecznych
 • Socjologia edukacji
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy ontogenezy człowieka
 • Dydaktyka ogólna
 • Podstawowe kierunki rozwoju pedagogiki
 • Pedagogika osób ze specjalnymi potrzebami z ortodydaktyką
 • Pedeutologia
 • Proseminarium

Przedmioty do wyboru

 • Nowoczesne technologie edukacyjne
 • Statystyka w badaniach społecznych
 • Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa
 • Współczesne problemy edukacji zdrowotnej
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki zawodowe

Przedmioty specjalnościowe

 • Podstawy teoretyczne terapii pedagogicznej (korekcyjnej)
 • Psychologiczno- pedagogiczne i medyczne aspekty pedagogiki korekcyjnej
 • Diagnoza w terapii pedagogicznej
 • Wybrane metody terapii pedagogicznej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży zaburzeniami emocjonalnymi i/lub w zachowaniu
 • Warsztat pracy terapeuty pedagogicznego w kontekście działań profilaktycznych i korekcyjnych
 • Podstawy prawne i organizacyjne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Emisja głosu

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.