O kierunku

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Pedagogika jest dyscypliną zajmującą się całym spektrum zagadnień związanych z szeroko rozumianym wychowaniem, opieką i nauczaniem. Pedagogika jawi się więc jako dyscyplina, która odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształtowania relacji człowieka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczo-kulturowym. Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą przyszłym wychowawcom na lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, a w związku z tym umożliwią skuteczne planowanie, organizowanie i prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, a także na realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, oraz resocjalizacji. Student zdobędzie przygotowanie do rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister pedagogiki

Opiekun merytoryczny kierunku: 
dr Mariola Świderska, prof. SAN mswiderska@san.edu.pl 

Specjalności

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna

Opis specjalności

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pedagogika. Pedagogika opiekuńczo wychowawcza to specjalność, która pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia działalności opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i młodzieży do czasu uzyskania przez nich względnej samodzielności życiowej oraz osób starszych. Studia drugiego stopnia pozwalają na pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie. Student zdobywa poszerzoną wiedzę z zakresu metodologii pedagogiki opiekuńczej, związku pedagogiki opiekuńczej z innymi dyscyplinami naukowymi, teorii naukowych dotyczących opieki, wychowania, uczenia się i nauczania. Plan studiów zorientowany jest na poznanie przez studenta i zrozumienie uwarunkowań procesu opiekuńczo-wychowawczego oraz na przygotowanie studenta do planowania, organizowania i prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej. 

Co po studiach?

Wybór pedagogiki ze specjalnością Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza stwarza największe możliwości zatrudnienia, ponieważ jest to najbardziej uniwersalna pedagogiczna specjalność. Zdobyte na niej kompetencje osobiste i społeczne pozwolą na stworzenie własnego miejsca pracy, np. fundacji, indywidualnej praktyki, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub znalezienie zatrudnienia w domach i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach szkolnych i środowiskowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, hospicjach, warsztatach terapii zajęciowej, bursach, internatach, fundacjach oraz stowarzyszeniach działających na rzecz pomocy potrzebującym.

Dlaczego warto?

 • W ramach tej specjalności na studiach II stopnia student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencję w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 • Ukończenie studiów II stopnia daje większe szanse na zdobycie wymarzonej pracy.
 • Studia w SAN oparte są o partnerskie i podmiotowe traktowanie studentów.
 • Student ma szansę wzięcia udziału w różnego rodzaju dodatkowych formach podnoszenia swoich kwalifikacji, również w projektach międzynarodowych.
 • Studia prowadzone są w oparciu o nowoczesne metody pracy ze studentem oraz przy wsparciu metod i technik nauczania zdalnego.

Realizowane przedmioty

W ramach studiów realizowane są zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii. Realizowane są również przedmioty z zakresu teorii wychowania, filozofii i etyki będące podstawą prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej w zakresie stawiania celów podejmowanych działań i ich społeczno-kulturowych i ideowych uwarunkowań. Ważnym elementem kształcenia są zajęcia z zakresu projektowania zajęć z dziećmi i dorosłymi, diagnozy i terapii pedagogicznej, praw dziecka, prawa oświatowego i opiekuńczo-wychowawczego, komunikacji w pracy z dzieckiem, grupą, rodziną. Przedmioty z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy pedagoga.

Opis specjalności

Studia II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią przeznczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pedagogika, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje. Umożliwiają studentowi uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej poszerzonej o praktyczne umiejętności z zakresu socjoterapii. Absolwent w toku studiów, które zorientowane są na zdobycie wiedzy oraz umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w działalności wychowawczej jest bardzo dobrze przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Program studiów odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych pedagogów/wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą posiadającą problemy w sprawnym funkcjonowaniu w relacjach społecznych.

Co po studiach?

Specjalność Resocjalizacja z socjoterapią to kierunek w wyniku którego absolwent uzyskuje przygotowanie specjalistyczne umożliwiające podjęcie przez niego pracy w instytucjach, wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych z mundurowymi włącznie oraz instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także działalnością profilaktyczną. Absolwent przygotowany jest również do pracy z osobami uzależnionymi, do prowadzenia terapii indywidualnej jak i zbiorowej.

Dlaczego warto?

Warto, bo specjalność Resocjalizacja z socjoterapią:

 • W warunkach współczesnego świata umiejętności zdobywane w toku studiów są coraz to bardziej potrzebne, gdyż ilość dzieci 
  i młodzieży oraz osób dorosłych potrzebujących pomocy w dostosowaniu się do zmieniających się dynamiczne warunków społecznych stale wzrasta.
 • Specjalizacja ta stwarza szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia po ukończeniu studiów zarówno w instytucjach państwowych 
  jak i w sektorze niepublicznym.
 • Pozwala uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera, wychowawcy 
  w zakładzie karnym i poprawczym, prowadzenia działań profilaktycznych oraz terapeutycznych.
 • Realizowana jest przez utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk oraz doświadczonych i wysoko cenionych praktyków z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.
 • Tok kształcenia gwarantuje zdobycie nie tylko wiedzy ale również umiejętności praktycznych 

Realizowane przedmioty

W toku studiów oprócz przedmiotów ogólnoakademickich realizowane są m.in. przedmioty:

 • Diagnoza zaburzeń i odchyleń rozwojowych,
 • Metody terapii,
 • Wybrane zagadnienia prawne w pracy pedagoga,
 • Psychologia niedostosowania społecznego,
 • Socjoterapia w praktyce społecznej,
 • Problematyka uzależnień z oddziaływaniem profilaktycznym,
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna,
 • Współczesne nurty w wychowaniu resocjalizującym,
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej z superwizją,
 • Wybrane zagadnienia prawa karnego.

Opis specjalności

Studia na profilu Diagnoza i terapia pedagogiczna przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga, terapeuty i pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych oraz w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym w szczególności z dziećmi (przedszkola) i uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), z trudnościami w nauce matematyki (dyskalkulia), a także wykazującymi szczególne uzdolnienia. Specjalność ta pozwala na nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych i trudności w uczeniu się. Absolwenci są specjalistami w obszarze rozwojowych i edukacyjnych trudności dzieci i młodzieży w zakresie projektowania pracy indywidualnej i grupowej dzięki poznanym narzędziom diagnostycznym, metodom, technikom i formom pracy terapeutycznej.

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich pedagogicznych – absolwentów z tytułem licencjata i przygotowaniem w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej jak również do nauczycieli przedmiotowych z tytułem licencjata wszystkich szczebli edukacyjnych, studiów licencjackich psychologicznych oraz z zakresu logopedii. 

Co po studiach?

Ciekawa i satysfakcjonująca praca w zawodzie pedagoga, specjalisty/terapeuty lub pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju w:

 • placówkach edukacyjnych (przedszkola, szkoły),
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • gabinetach terapii pedagogicznej w instytucjach oświatowych oraz w organizacjach pozarządowych.

Dlaczego warto?

 • U około 30% dzieci i uczniów w Polsce diagnozuje się specjalne potrzeby edukacyjne program studiów odpowiada zatem na aktualne potrzeby definiowane w placówkach edukacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych.
 • Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, przedszkolami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wczesnego wspomagania rozwoju oraz innymi placówkami edukacyjno-terapeutycznymi.
 • Kształcenie studentów powiązane jest z najnowszymi trendami łączącymi teorię z praktyką.
 • Absolwenci zdobywają kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej i są przygotowani do rozpoznawania i wspierania indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • Absolwenci posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
 • Interesująca i osadzona w najnowszej wiedzy teoretycznej tematyka zajęć oraz jej ścisłe powiązanie z praktyką - zajęcia prowadzą praktycy i pracownicy naukowi, którzy mają ciągły kontakt z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zaburzenia w zachowaniu, zaburzenia rozwojowe oraz trudności w uczeniu się.
 • Nowatorskie kształcenie zgodne ze standardami i dyrektywami europejskimi.

Realizowane przedmioty

Program studiów został przygotowany przez teoretyków i praktyków od lat związanych z terapią pedagogiczną. W ramach poniżej wskazanych przykładowych przedmiotów studenci poznają wiedzę z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin ukierunkowanych na diagnozowanie i interpretowanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dbając o jak najlepsze, profesjonalne przygotowanie przyszłych terapeutów duży nacisk położony został na poznanie i zrozumienie przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych i specyficznych trudności w uczeniu się, diagnozy pedagogicznej, prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju. Plan studiów zawiera miedzy innymi takie przedmioty jak:

 • Biomedyczne aspekty ontogenezy człowieka
 • Psychologia rozwoju i osobowości
 • Praca w grupie zróżnicowanej
 • Projektowanie współpracy ze środowiskiem wychowawczym
 • Edukacja włączająca
 • Psychologia kształcenia
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Projektowanie pracy terapeutycznej
 • Teoretyczne podstawy specyficznych trudności w uczeniu się
 • Metody terapii
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Dlaczego warto?

Warto, bo studia bo studia na kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk są:

 • bezpieczne i wysoce efektywne, powiększają poziom wiedzy i kształtują umiejętności niezwykle przydatne w pracy zawodowej jak i w codziennym życiu, spełniając wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują,
 • dostosowane do rzeczywistości - uwzględniają dynamikę społeczną i najaktualniejsze wymagania rynku pracy, zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych,
 • elastyczne - program kształcenia systematycznie konsultowany z instytucjami rynku pracy jest szybko dostosowywany do jego dynamicznie zmieniających się oczekiwań i potrzeb z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach zarówno normujących obszar oświaty, wychowania i opieki, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, jak i służb mundurowych oraz instytucji pomocowych,
 • ukierunkowane na studenta - studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego,
 • interdyscyplinarne - nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych i rozszerzonych specjalności znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki (pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, etyki, resocjalizacji, prawa, kryminologii, kryminalistyki, profilaktyki i readaptacji społecznej i in.),
 • naukowe - studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, aktywności w kołach naukowych, pisania artykułów naukowych i publikowania ich,
 • nowoczesne - są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning,
 • przyjacielskie - zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze, bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie obecni i przyszli pedagodzy,
 • przyjazne - studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku, mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają opiekunów odpowiedzialnych za poszczególne składniki procesu studiowania zawsze dostępnych i gotowych pośpieszyć z pomocą,
 • wartościowe - dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki,
 • wysokiej jakości - kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący pracownikami SAN, jak i wysoce cenionymi i doświadczonymi specjalistami z instytucji państwowych, w tym służb mundurowych.

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. Iwona Chrzanowska 

  Pedagog, pedagog specjalny, pedagog wczesnoszkolny. Autorka ponad 150 publikacji z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, edukacji dzieci i młodzieży, edukacji włączającej m.in.:

  • Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej (2019),
  • Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja (2010),
  • Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia (Kraków 2009).

  Autorka podręcznika akademickiego z zakresu pedagogiki specjalnej: Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności (2015, 2018, 2019), współredaktor monografii Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole (2019).

  Ekspert, recenzent grantów naukowych Narodowego Centrum Nauki, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek zespołu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. opracowania koncepcji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2017-2019). Recenzent grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Redaktor naczelna czasopisma naukowego Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps ).

  Obecne zainteresowania naukowe: problematyka marginalizacji, wykluczenia edukacyjnego, edukacja włączająca, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; obciążenia zawodowe nauczycieli.

   - Autor książek o negocjacji w szkole, wieloletni nauczyciel – pedagog

 • dr hab. Beata Jachimczak prof. SAN

  Pedagog, pedagog specjalny. Pedagog w zakresie nauczania początkowego, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), pedagogiki wspierającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Zainteresowania naukowe skoncentrowane na problematyce wychowania, kształcenia i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na zagadnieniach polityki oświatowej ukierunkowanej na budowanie systemu profilaktyki, opieki, wsparcia i edukacji (edukacja integracyjna, włączająca).

  W latach 1992 – 2005 była nauczycielką w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Była autorką opracowania i realizatorką programu innowacyjnego dla integracyjnych klas 
  I-III. Założycielka oraz wieloletni członek zarządu Fundacji Pomocy Rodzinie OPOKA 
  w Łodzi, gdzie zajmowała się diagnoza i terapią dzieci i młodzieży.

  Od 1996 do chwili obecnej wykładowca akademicki: Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Były ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (powołany do pracy  w zespole przygotowującym koncepcje zmian w kształceniu, 2008-2009). W latach 2012-2015 Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. W latach 2015- 2017 Doradca Prezydenta Miasta Łodzi ds. oświatowych. Od 2018 Pełnomocnik Prezydenta miasta Łodzi ds. programów 
  i projektów edukacyjnych. Autorka wielu publikacji naukowych.

 • dr Bożena Zając prof. SAN

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister inżynier mechanik. Dziekan SAN ds. kierunku Pedagogika

  Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego (Uniwersytet Łódzki 1997). Posiada:

  • Certyfikat trenera nauczycieli w zakresie wdrażania metody projektów - University of Sheffield Program PHARE TERM – 1995,
  • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie „Porównanie systemów kształcenia zawodowego w Holandii i Wielkiej Brytanii” Bilston Community College (Wielka Brytania) – 1996,
  • Certyfikat nr 319 Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego – wrzesień 2004 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Departament Pracy USA – 2004.

  Autorka programów nauczania, podręczników, poradników, pakietów edukacyjnych, modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała prowadząc wieloletnią współpracę z pracodawcami oraz podejmując działania w pozyskiwaniu środków z Programów PHARE i EFS. Była: ekspertem 
  w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukatorem kształcenia nauczycieli (MEN/1012E/411/2001), trenerem i doradcą ds. rynku pracy w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego, zastępcą koordynatora 
  w projekcie „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy” oraz doradcą metodycznym i nauczycielem konsultantem w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

  Jest promotorem licznych prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika. Jest dyrektorem Biura Projektów, które realizuje liczne projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • dr Mariola Świderska 

  Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej oraz od roku 2015 magister pedagogiki. Od roku 1999 związana z kierunkiem pedagogika, a od kilku lat również z kierunkiem praca socjalna, gdzie jest jego menedżerem.

  Wieloletni nauczyciel akademicki, kolejno: w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 
  w Łodzi (funkcja prodziekana na kierunku pedagogika do roku 2008), Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu (funkcja dziekana w latach 2005-2008), a od 2010 roku w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie pełni funkcję prodziekana na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.

  Jest certyfikowanym trenerem i nauczycielem w zakresie wdrażania metody projektów. Jest współorganizatorem procesu kształcenia studentów pedagogiki i pracy socjalnej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Ponadto, pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. osób 
  z niepełnosprawnościami.

  Jest autorem podręcznika dla studentów zatytułowanego: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Jest również autorem licznych publikacji w recenzowanych czasopismach, autorem monografii Asystent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie, rozdziałów w monografiach, szczególnie w obszarach dotyczących problemu starości i starzenia oraz zjawiska otyłości. Jest redaktorem kilku książek, z których ostatnie to: Family and Health (2018), powstała przy współudziale wybitnych ludzi nauki z terenu Polski oraz Wybrane aspekty starości i starzenia się (2018), będącej zbiorem artykułów studentek pracy socjalnej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Od roku 2011 jest sekretarzem redakcji kwartalnika „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” (ISSN: 2082-8411), zaś od września 2018 roku jej redaktorem naczelnym.

  Jest autorem programu studiów podyplomowych z zakresu poradnictwa żywieniowego, jak również autorką skryptów dla studentów z obszaru edukacji zdrowotnej, w tym zdrowego żywienia, jak również biomedycznych aspektów ontogenezy człowieka. W ramach współpracy międzynarodowej prowadziła wykłady na terenie Slowacji, w tym np.: „Potreba podporovať deti a mladých ľudí, ktorí trpia obezitou“. Jest promotorem licznych prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika oraz praca socjalna. Swoje umiejętności i kompetencje podnosi uczestnicząc regularnie w licznych kursach i szkoleniach oraz projektach badawczych.

 • dr Eulalia Adasiewicz 

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz Zarządzania oświatą. Od 2010 roku jest na stanowisku adiunkta 
  w Społecznej Akademii Nauk W Łodzi. Aktualnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Zamiejscowego SAN w Londynie do spraw pedagogiki. Jest opiekunem praktyk studenckich.

  W swojej karierze zawodowej była nauczycielem i dyrektorem szkoły podstawowej oraz przedszkola. Od kilku lat prowadzi również zajęcia ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Posiada więc oprócz wiedzy teoretycznej, również duże doświadczenie pedagogiczne o bardzo szerokim i zróżnicowanym zakresie. Autorka publikacji z zakresu metod wychowania, ich zastosowania i skuteczności m.in. Wpływy wychowawcze a psychologiczny mechanizm perswazji (2017), Skuteczność i skutki karania i nagradzania w wychowaniu w narracji uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2016), Kary i nagrody we współczesnym wychowaniu rodzinnym i szkolnym w opinii młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (2015). Współredaktorka monografii z zakresu pedagogiki rodziny, współorganizator – sekretarz konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Pedagogiki SAN.

  Jej zainteresowania naukowe skupiają się w obszarze filozoficznych i psychologicznych podstaw nauczania i wychowania w aspekcie efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego. Uważa, że nauczycielowi niezbędna jest wiedza psychologiczna o uczeniu się człowieka, procesach motywacyjnych oraz o funkcjonowaniu osobowości, gdyż jest ona podstawą do prowadzenia działalności pedagogicznej.

  Wiedzę traktuje interdyscyplinarnie, stąd bardzo rozległe zainteresowania naukowe. Zajęcia ze studentami skoncentrowane są nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale również na poszukiwaniu związków między teorią, a praktyką pedagogiczną. Zainteresowania pozazawodowe związane są z rozwojem osobistym rozumianym jako kształtowanie kompetencji społecznych oraz osobowości.

 • dr Nell Stolińska-Pobralska 

  Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki – specjalność - historia wychowania.

  Zainteresowania naukowo badawcze oscylują wokół problematyki opieki nad dzieckiem w kontekście aspektów historycznych. A więc są to problemy swoistości form opieki całkowitej i częściowej występujące w Polsce w okresie międzywojennym, szczególnie społeczno–prawna sytuacja dziecka potrzebującego opieki oraz główne kierunki działań w publiczno–prawnej opiece nad dzieckiem.

  Zajmuje się także specyfiką form opiekuńczych występujących w mniejszościach narodowych tego okresu, z uwzględnieniem mniejszości niemieckiej, rosyjskiej i żydowskiej. Przedmiotem szczególnych zainteresowań naukowo-badawczych jest miasto Łódź okresu międzywojnia i jego wyjątkowe, prekursorskie działania podejmowane na rzecz dzieci sierocych.

  Bierze czynny udział w pracach zespołów badawczych, sesjach i konferencjach naukowych poświęconych szeroko rozumianej opiece nad dzieckiem. Jest autorką ponad 50 artykułów 
  z zakresu wymienionej problematyki, oraz autorką monografii „Instytucje opieki nad dzieckiem w międzywojennej Łodzi”, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2002.

 •  dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda 

  Wieloletni nauczyciel akademicki posiadający kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć akademickich z dziedziny pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, andragogiki i gerontologii dla studentów i słuchaczy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.

  Interesuje się problematyką wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także problematyką andragogiczną, gerontologiczną oraz badaniami biograficznymi, szczególnie badaniem dróg edukacyjnych osób dorosłych.

  Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi w oparciu o nowoczesne metody nauczania.

 • dr Iwona Jankowska 

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator, nauczyciel-wychowawca w placówce socjoterapeutycznej.

  Ukończyła studia podyplomowe min. w zakresie resocjalizacji, socjoterapii, oligofrenopedagogiki, edukacji dorosłych z elementami coachingu, doradztwa zawodowego, mediacji i negocjacji, bibliotekoznawstwa, wychowania do życia w rodzinie. Liczne kursy certyfikacyjne min. „Zarządzanie oświatą”, „Skuteczny terapeuta”, „Pomoc ofiarom przemocy seksualnej”, „Kształcenie w szkolnictwie specjalnym i integracyjnym”, etc.

  Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Lider zespołu egzaminatorów OKE. Opiekun nauczycieli stażystów. Wieloletni nauczyciel akademicki. Członek Zespołu Pedagogiki Społecznej PAN. Trener kadry dydaktycznej z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka programów studiów podyplomowych nadających kwalifikację do pracy edukacyjnej, terapeutyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

  Specjalizuje się w tematyce edukacji dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie. Zajmuje się pedeutologią, a w szczególności problemami rozwoju zawodowego nauczycieli, propaguje metody coachingowe, wspierające prace współczesnego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem roli tutora w procesie edukacyjno-wychowawczym. Organizator i współorganizator licznych konferencji

 • dr Marek Borowski 

  Doktor Nauk Społecznych o specjalności resocjalizacja, mgr polityki społecznej, skończył również studia podyplomowe z zakresu: zarządzania,  wychowania fizycznego, przygotowania pedagogicznego. Ukończył szkolenia i kursy z zakresu: mediacje szkolne i rówieśnicze, interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży, podstawy pracy coachingowej, zarządzanie ryzykiem w projekcie, metodyka project management.

  Przez 15 lat prowadził szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania jakością, personelem, psychologii organizacji, zarządzania w organizacji w ramach holenderskiej firmy Kema Polska, Akademia Jakości oraz Human Managmet Sp. z.o.o. W tym czasie przygotował do certyfikacji ponad 100 firm. Na uczelni, jako adiunkt, pracuje od 2005 roku. Karierę akademicką rozpoczynał na APS w Warszawie oraz KUL w Stalowej Woli. W latach 2007-2019 był Dziekanem Wydziału Pedagogicznego w SWPW w Filii w Wyszkowie. Od 2019 roku jest adiunktem w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

  Jest autorem i współautorem 15 książek w języku polskim i angielskim oraz 80 artykułów 
  z zakresu resocjalizacji, pedagogiki specjalnej, aksjologii.

  Pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz prowadzi zajęcia z „walki w bliskim kontakcie” w Projekt Ranger. Prowadzi  również treningi samoobrony dla osób dorosłych i judo dla młodzieży szkolnej na każdym etapie edukacyjnym. Uczestniczył w Mistrzostwach Polski w judo form kata gdzie zdobył IV i V miejsce oraz Mistrzostwach Polski Tang Soo Do gdzie zdobył wicemistrzostwo Polski w kata. Jest posiadaczem 3 dana w judo, 1 dana w karate kyokushin, 1 kyu w karate shotokan oraz instruktorem samoobrony, kulturystyki i trenerem judo.