Studia II stopnia

Pedagogika

Już od 340 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister pedagogiki

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają przekazanie pogłębionej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu dyscypliny tworzących podstawy teoretyczne programu, tj. pedagogiki oraz kształtowanie krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności oraz kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów etycznych i społecznych działalności opiekuńczo – wychowawczej i pedagogicznej, oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim. Koncepcja kształcenia na studiach  kierunku pedagogia uwzględnia przygotowanie absolwentów do rozwijania drogi zawodowej pedagogów w instytucjach wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, poprzez kształtowanie umiejętności projektowania i sprawnego wdrażania działań terapeutyczno – wychowawczych i dydaktycznych. Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia uwzględnia oferowanie studentom uporządkowanej, podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu pedagogiki, podstaw kształcenia i wychowania, nurtów i systemów pedagogicznych, szkół, orientacji i strategii badawczych, fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji oraz wpływu kulturowych uwarunkowań na procesy edukacyjne, a także wiedzy o funkcjonowaniu wybranych systemów i instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i/lub terapeutycznych oraz o uczestnikach tej działalności oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie wybranych zagadnień związanych ze studiowaną specjalnością.

Co wyróżnia Pedagogikę w SAN?

 • 85% studentek/studentów uzyskuje dodatkowe kompetencje oczekiwane na rynku pracy poprzez udział w projektach dofinasowanych z funduszy UE.
 • Studenci mają możliwość publikowania swoich badań naukowych w czasopiśmie Pedagogika rodziny wydawanym przez SAN.
 • Bardzo dobry kontakt z pracodawcami - studenci u pracodawców odbywają, wizyty studyjne, staże zawodowe, praktyki zawodowe i dyplomowe.
 • Studenci studiów I stopnia wykonują pracę licencjacką w postaci grupowego projektu dyplomowego powiązanego ze specjalnością i zainteresowaniami
 • Kadra o wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym.

Specjalności

 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Terapia pedagogiczna

Specjalność „resocjalizacja z socjoterapią” przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych, w tym w służbach mundurowych oraz instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także działalnością profilaktyczną. Absolwent przygotowany jest również do pracy z osobami uzależnionymi, do prowadzenia terapii indywidualnej jak i zbiorowej. Specjalność pozwala studentowi na uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej poszerzonej o praktyczne umiejętności z zakresu socjoterapii. Absolwent w toku studiów, które zorientowane są na zdobycie wiedzy oraz umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w działalności wychowawczej jest bardzo dobrze przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami w prawidłowym funkcjonowaniu w relacjach społecznych.

Absolwent studiów II stopnia może znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowo – wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych, klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności oraz innych instytucjach wymagających wykształcenia pedagogicznego. Specjalności na kierunku „pedagogika” przygotowują także to prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. fundacji, indywidualnej praktyki czy placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz innych inicjatyw z zakresu pracy wychowawczo-resocjalizacyjnych.

Specjalność „terapia pedagogiczna” przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga, terapeuty
i pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych oraz w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju.

Specjalność ta pozwala na nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych i trudności w uczeniu się. Absolwenci tej specjalności uzyskują kompetencje w obszarze rozwojowych i edukacyjnych trudności dzieci i młodzieży w zakresie projektowania pracy indywidualnej i grupowej dzięki poznanym metodom, technikom i formom pracy terapeutycznej.

Absolwent studiów II stopnia może znaleźć zatrudnienie w placówkach edukacyjnych (szkołach, przedszkolach), ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, gabinetach terapii pedagogicznej w instytucjach oświatowych oraz w organizacjach pozarządowych oraz innych instytucjach wymagających wykształcenia pedagogicznego. Specjalności na kierunku „pedagogika” przygotowują także to prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. fundacji, indywidualnej praktyki czy placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz innych inicjatyw z zakresu pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Dlaczego warto?

Warto, bo studia bo studia na kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk są:

 • bezpieczne i wysoce efektywne, powiększają poziom wiedzy i kształtują umiejętności niezwykle przydatne w pracy zawodowej jak i w codziennym życiu, spełniając wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują,
 • dostosowane do rzeczywistości - uwzględniają dynamikę społeczną i najaktualniejsze wymagania rynku pracy, zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych,
 • elastyczne - program kształcenia systematycznie konsultowany z instytucjami rynku pracy jest szybko dostosowywany do jego dynamicznie zmieniających się oczekiwań i potrzeb z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach zarówno normujących obszar oświaty, wychowania i opieki, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, jak i służb mundurowych oraz instytucji pomocowych,
 • ukierunkowane na studenta - studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego,
 • interdyscyplinarne - nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych i rozszerzonych specjalności znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki (pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, etyki, resocjalizacji, prawa, kryminologii, kryminalistyki, profilaktyki i readaptacji społecznej i in.),
 • naukowe - studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, aktywności w kołach naukowych, pisania artykułów naukowych i publikowania ich,
 • nowoczesne - są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning,
 • przyjacielskie - zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze, bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie obecni i przyszli pedagodzy,
 • przyjazne - studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku, mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają opiekunów odpowiedzialnych za poszczególne składniki procesu studiowania zawsze dostępnych i gotowych pośpieszyć z pomocą,
 • wartościowe - dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki,
 • wysokiej jakości - kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący pracownikami SAN, jak i wysoce cenionymi i doświadczonymi specjalistami z instytucji państwowych, w tym służb mundurowych.

Instytucje ściśle współpracujące

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
 • Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego
 • Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 111 w Łodzi
 • Komenda Wojewódzka Policji

Wykładowcy-praktycy

 • dr Eulalia Adasiewicz - Dyrektor przedszkola, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 • dr Bożena Zając, prof. SAN - Doradca metodyczny i zawodowy, ekspert w wielu projektach międzynarodowych dotyczących szkolenia nauczycieli i doradztwa zawodowego.