Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Optometria to dziedzina nauk medycznych, która zajmuje się nie tylko doborem korekcji okularowej, ale przede wszystkim oceną przesiewową narządu wzroku i przygotowaniem pacjentów do procedur zabiegowych. Ocena przesiewowa ma na celu wczesne wykrywanie zaburzeń narządu wzroku - w tym także objawów ocznych chorób ogólnoustrojowych np. cukrzycy. Ocena ta obejmuje sprawdzenie ostrości wzroku, widzenia barw, widzenia obuocznego, dobór korekcji okularowej czy soczewek kontaktowych, analizę przedniego i tylnego odcinak oka za pomocą biomikroskopu oraz technik obrazowych przedniego i tylnego odcinka oka takich jak topografia i tomografia rogówki, optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego, kolorowa fotografia struktur oka.

Przygotowanie pacjenta do procedur zabiegowych takich, jak operacja usunięcia zaćmy czy zabieg chirurgicznej korekcji wad wzroku również obejmuje powyższe techniki badawcze i uzupełnia badanie okulistyczne. Celem naszego programu jest stworzenie ośrodka optometrii klinicznej, który przygotowywałby absolwentów do pracy nie tylko w salonach optycznych ale także w poradniach i oddziałach okulistycznych. Cel ten chcemy zrealizować poprzez zatrudnienie jako nauczycieli akademickich najlepszych specjalistów okulistów oraz najlepszych specjalistów optometrii klinicznej.

W programie nauczania znajdą się elementy fizjologii i patofizjologii narządu wzroku oraz najnowsze techniki diagnostyczne w tym rozwiązania z zastosowaniem sztucznej inteligencji oraz informatyka z biostatystką. 

Nasi studenci optometrii uczą się:

 • procedur optometrycznych pozwalających diagnozować i oceniać stan układu wzrokowego oraz metod terapii widzenia,
 • obsługi aparatury specjalistycznej do badania wzroku, pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego,
 • umiejętności prowadzenia i nadzorowania rehabilitacji układu wzrokowego; udzielania porad związanych ze stanem narządów wzroku, z zakresu ćwiczenia oczu, dbałości o wzrok, czy w zakresie bezpieczeństwa oczu w miejscu pracy,
 • umiejętność dobierania i przepisywania okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych,
 • są przygotowani do samodzielnego prowadzenia gabinetu optometrycznego.

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia magisterskie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister optometrii

 

 

Opiekun merytoryczny kierunku
dr Andrzej Kaźmierczak, akazmierczak@san.edu.pl

Opis zasad kwalifikacji

Na kierunek Optometria mogą aplikować osoby, które:

 • ukończyły studia I stopnia w zakresie optyki okularowej,
 • posiadają wykształcenie wyższe z nauk pokrewnych, bądź
 • posiadają doświadczenie zawodowe (wymagane zaświadczenie od pracodawcy).

Kandydaci, którzy ukończyli inne kierunki studiów mogą aplikować na studia pod warunkiem zdania egzaminu testowego (szczegółowe informacje dotyczące testu pojawią się wkrótce).

 

Dlaczego warto?

 • Społeczna Akademia Nauk jest jedyną uczelnią w Łodzi oferującą studia magisterskie w dziedzinie optometrii w programie studiów przeważają zajęcia praktyczne i laboratoryjne (ponad 50% zajęć)
 • program kształcenia tworzono przy współpracy pracodawców, aby lepiej przystosować sylwetkę absolwenta do potrzeb i oczekiwań rynku pracy,
 • zajęcia prowadzą wykładowcy i praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym
 • współpracujemy z firmami i instytucjami, w których można odbyć regulaminowe praktyki zawodowe
 • baza dydaktyczna obejmująca szereg specjalistycznych pracowni 

Wykładowcy-praktycy

 • dr hab. n. med. Janusz Tadeusz Czajkowski 
 • dr n med. Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak
 • dr hab. n med. Michał Szymon Nowak 
 • mgr Ryszard Drożdż
 • mgr Andrzej Piotrowski 
Prof. dr hab. n. med. Janusz Tadeusz CZAJKOWSKI

Główne kierunki działalności naukowej i specjalności:

Lekarz okulista, glaukomatolog (diagnostyka jaskry, jej leczenie zachowawcze a przede wszystkim operacyjne), profilaktyka, diagnostyka i leczenie krótkowzroczności, mikrochirurgia okulistyczna, alergia narządu wzroku.

Miejsce pracy i stanowiska:
Klinika Okulistyczna Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – od asystenta do profesora – do 1992 roku, kierownik Kliniki Okulistyki Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – do 2008 roku. Następnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi – profesor zwyczajny do 2015 roku. Obecnie na emeryturze. Członek Rady Naukowej Instytutu Oka w Warszawie, Medycznej Rady Naukowej Vision Express również w Warszawie, dyrektor ds. naukowych Centrum Medycznego „Contact-Med.” w Łodzi, w którym nadal pracuje nad zagadnieniami dotyczącymi jaskry młodzieńczej i krótkowzroczności u ludzi młodych, co w najbliższym czasie zaowocuje ukazaniem się kolejnej książki.

Studia, stopnie i tytuły naukowe:
Studia: Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – 1968r. I stopień specjalizacji z okulistyki – 1973r – z wynikiem celującym, II stopień specjalizacji -1976r – również z wynikiem celującym, doktorat w WAM – 1976r nt. „Późna ocena wydolności krążenia mózgowo-siatkówkowego po jednostronnym wyłączeniu krążenia w tętnicy szyjnej wspólnej” – z wyróżnieniem, rozprawa habilitacyjna – WAM 1984r nt. „Ocena wydolności krążenia krwi w dorzeczu tętnic rzęskowych tylnych w ostrych i przewlekłych zmianach niedokrwiennych części przedniej nerwu wzrokowego” – również z wyróżnieniem, tytuł profesora – 1992r, profesora zwyczajnego – 2008r.

Dorobek naukowy:
Doktoraty: 19, patenty – 1, książki – 4, rozdziały do podręczników – 3, publikacje – 247, recenzje na stopnie i tytuły naukowe: na stopień profesora – 2, na stopień doktora habilitowanego – 4, na stopień doktora nauk medycznych – 64, grant zagraniczny – 1 (USA), KBN – 2, lekowe i aparaturowe – 3, do czasopism krajowych – 24. Kierownik specjalizacji na I i II stopień specjalizacji z okulistyki – 29 osób. Odbył staże naukowe w Alcon Clinic and Laboratoires w Fort Worth (Dallas Univerity) w Teksasie, Pours w Belgii, kurs nieperforujących zabiegów przeciwjaskrowych w Amsterdamie, jak również w Klinice prof. Fiodorowa w Moskwie i Czeboksarach (Rosja), gdzie zapoznał się z nową, mikrochirurgiczną metodą operacyjną leczenia jaskry. Ukończył szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia jaskry w Barcelonie, Monachium i Wiedniu.

Przynależność do organizacji naukowych:

 • EGS – European Glaucoma Society
 • ES CRS – European Society of Cataract and Refractive Surgeons
 • Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – do 2002  r.
 • V-ce Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału PTO – do 2007 r.
 • V-ce Przewodniczący Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – do 2004r, po przewodniczącego – do 2008 r.
 • V-ce Przewodniczący Sekcji Okulistyki Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – do 2003 r.
 • Członek Rady Naukowej Merck Sharp and Dohme Idea Inc. USA – do 2006 r.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi – do 2002 r.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Oka w Warszawie do 2020 r .
 • Członek Medycznej Rady Naukowej Vision Express w Warszawie
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma medycznego „Okulistyka” oraz „Kontaktologia i Optyka Okulistyczna” – do 2018 r.
 • Przewodniczący Sekcji Alergologii Okulistycznej PTO – do 2007 r.
 • V-ce Przewodniczący Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – do 2006 r.

Ważniejsze wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora WAM za rozprawę doktorską – 1976 r.
 • Nagroda Rektora WAM za rozprawę habilitacyjną – 1984 r.
 • Nagroda Ministra Obrony Narodowej za całość pracy naukowej – 1984 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi – 1989 r.
 • Medal Edukacji Narodowej – 1990 r.
 • Odznaczenie Wzorowy Pracownik Służby Zdrowia – 1990 r.
 • Medal Sekcji Jaskry PTO „Optime de Glaucomatologia Merenti A.D. 200

Inne osiągnięcia zawodowe:

 • Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego WAM w latach 1987 do 1992
 • Organizator I-VI Łódzkich Spotkań Jaskrowych o zasięgu międzynarodowym
 • Organizator I i II Łódzkich Spotkań Alergologiczno-Okulistycznych o zasięgu ogólnopolskim
 • Organizator I-XXXVI Warsztatów Jaskrowych o zasięgu ogólnopolskim
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego VI Sympozjum Sekcji Jaskry PTO – Łódź 2008 r.
 • Organizator I-VI Warsztatów Okulistyczno-Alergologicznych o zasięgu ogólnopolskim
 • Uzyskanie certyfikatu jakości usług 9001:2000 dla Kliniki Okulistyki Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” – w czasie pełnienia funkcji jej kierownika
 • Uczestnik 38 okulistycznych, zagranicznych zjazdów naukowych i 148 krajowych.

Wydania książkowe:

 • Historia Łódzkiej Okulistyki. Oftal Warszawa 2001r – nagrodzona specjalną nagrodą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
 • Alergiczne choroby oczu. Górnicki Wydawnictwo Medyczne. Wrocław 2003
 • Jaskra u dzieci i młodzieży. Oftal. Warszawa 2010
 • Profilaktyka zdrowotna narządu wzroku. Górnicki Wydawnictwo Medyczne. Wrocław 2020

Inne:
a)w 1997 roku dane biograficzne zamieszczono w Pamiętniku Wojskowej Akademii Medycznej – Pamiętnik Akademicki. „Lekarze wojskowi. Wspomnienia i refleksje”. Wydawnictwo Spartakus. Łódź – 1997 i 2003r. W 2001 r podobne dane ukazały się w IV edycji „Kto jest kim w Polsce”, „Złotej Księdze Nauki Polskiej 2000 – naukowcy przełomu wieków” – Polski Instytut Wydawniczy Helion w Gliwicach. Również w 2002 roku biografia jego ukazała się w Encyklopedii Arcus Purus – Kto jest kim w Polsce Nowego Millenium. Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza. Białystok 2002. Rok później wydawca Hübner w Szwajcarii umieścił jego notę biograficzną w „Błękitnym Who is Who”. W latach 2006-2009 uzyskał kolejne wpisy do „Złotej Księgi Nauki Polskiej”. Ostatni tego typu wpis pochodzi z 2020 roku w 100 rocznicę uzyskania niepodległości.

 

dr n. med. Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak

lekarz, specjalista chorób oczu. Zainteresowania naukowe dr Katarzyny Kaszuba-Bartkowiak są tożsame z praktyką ambulatoryjną i odnoszą się do diagnostyki i leczenia schorzeń rogówki, aparatu ochronnego oka i zespołu suchego oka oraz chirurgii zaćmy i chirurgii refrakcyjnej. W swej praktyce lekarskiej zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej oraz schorzeń tylnego odcinka oka. Zajmuje się również kwalifikacją pacjentów do laserowej korekcji wzroku. Pani Doktor jest członkiem PTO oraz ESCRS.

dr Wojciech Kida

Optometrysta, prowadzi prywatną praktykę optometryczną od czternastu lat. W swej pracy zawodowej specjalizuje się w doborze pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących, soczewek kontaktowych i doborze okularów oraz terapii genowej. Od wielu lat współpracuje z Vision Express oraz z Fundacją Wspierania Rozwoju Okulistyki, Okulistyka 21, prowadząc wykłady i prelekcje na spotkaniach edukacyjnych dla optometrystów z całej Polski.

dr hab. n. med. Michał Szymon Nowak

Dr hab. n. med. Michał Szymon Nowak to doświadczony specjalista chorób oczu, wieloletni pracownik szpitala klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi - wiodącej kliniki okulistycznej w kraju. Prof. Nowak jest Przewodniczącym Medycznej Rady Naukowej Vision Express Polska, Dyrektorem Medycznym Klinik Okulistycznych Provisus i Kierownikiem Oddziału Chirurgii Okulistycznej Jednego Dnia w Częstochowie. Odbył staże zagraniczne i kursy w Szwajcarii, Irlandii, Kanadzie, Egipcie, Indiach i na Węgrzech. Jego dorobek naukowy to ponad 30 publikacji w czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych. Jest także współautorem 4 podręczników i skryptów dla lekarzy okulistów. Pozostały dorobek naukowy to m.in. 23 wystąpienia naukowe zagranicą w Stanach Zjednoczonych, Australii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Estonii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Meksyku, Chinach, Brazylii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oraz ponad 50 wystąpień naukowych w Polsce. Prof. Nowak jest także członkiem rady redakcyjnej dwóch międzynarodowych czasopism okulistycznych z siedzibą w Kalifornii, USA. W swojej działalności skupia się na nowoczesnej okulistycznej diagnostyce obrazowej, farmakoterapii schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka, chirurgicznej korekcji wad wzroku i epidemiologii okulistycznej.

dr n. med. Marta Uzdrowska

Dorobek naukowy dr n. med. Marty Uzdrowskiej mieści się w zakresie okulistyki i wad refrakcji dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2005 roku pracowała zawodowo w wielu salonach optycznych w Łodzi i w Poznaniu. Prowadziła również zajęcia dla studentów oraz kursy dla specjalistów na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie wykorzystuje te doświadczenia w pracy klinicznej z pacjentami. Nieustannie poszerza również swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach krajowych i międzynarodowych z zakresu terapii widzenia, doboru pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących, badania wzroku czy doboru soczewek kontaktowych. Dwukrotnie była gościem Moorfields Eye Hospital i UCL Institute of Ophthalmology w Londynie podczas wyjazdów stypendialnych. Ponadto od 2008 roku angażuje się w pracę na rzecz sportowców z niepełnosprawnością intelektualną jako wolontariusz-specjalista w Olimpiadach Specjalnych (program Zdrowe Oczy). Specjalizuje się szczególnie w diagnostyce i rehabilitacji zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych oraz w diagnostyce i korekcji wad wzroku u pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2014 r. prowadzi praktykę prywatną OPTOKLINIKA Korekcja i Rehabilitacja Wzroku.

Partnerzy kierunku

W ramach kierunku, Uczelnia współpracuje ściśle z salonami Vision Express w zakresie praktyk zawodowych studentów, a także zatrudniamy specjalistów z salonów do prowadzenia zajęć na kierunku. Natomiast dla najlepszych absolwentów czekają miejsca pracy w Salonach Vision Expressi wiodących klinikach okulistycznych w Polsce.