Opis zasad kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Optometria

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia magisterskie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister optometrii

Na kierunek Optometria mogą aplikować osoby, które:

 • ukończyły studia I stopnia w zakresie optyki okularowej,
 • posiadają wykształcenie wyższe z nauk pokrewnych i posiadają doświadczenie zawodowe (wymagane zaświadczenie od pracodawcy).

Kandydaci, którzy ukończyli inne kierunki studiów mogą aplikować na studia pod warunkiem zdania egzaminu testowego (szczegółowe informacje dotyczące testu pojawią się wkrótce).

Rekrutacja odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego wiedzę z:

 • anatomii i fizjologii narządu wzroku

oraz

 • optyki geometrycznej i fizjologicznej

z zakresu programu studiów pierwszego stopnia. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia w ramach limitu miejsc ustalonego przez SAN jest uzyskanie co najmniej 51 % punktów z egzaminu pisemnego.

 

Dlaczego warto studiować Optometrię w Społecznej Akademii Nauk

 • Społeczna Akademia Nauk jest jedyną uczelnią w Łodzi oferującą studia magisterskie w dziedzinie optometrii w programie studiów przeważają zajęcia praktyczne i laboratoryjne (ponad 50% zajęć)
 • program kształcenia tworzono przy współpracy pracodawców, aby lepiej przystosować sylwetkę absolwenta do potrzeb i oczekiwań rynku pracy,
 • zajęcia prowadzą wykładowcy i praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym
 • współpracujemy z firmami i instytucjami, w których można odbyć regulaminowe praktyki zawodowe
 • baza dydaktyczna obejmująca szereg specjalistycznych pracowni 

Partnerzy kierunku

W ramach kierunku, Uczelnia współpracuje ściśle z salonami Vision Express w zakresie praktyk zawodowych studentów, a także zatrudniamy specjalistów z salonów do prowadzenia zajęć na kierunku. Natomiast dla najlepszych absolwentów czekają miejsca pracy w Salonach Vision Expressi wiodących klinikach okulistycznych w Polsce.

Wykładowcy-praktycy

 • prof. SAN dr hab. n med. Michał Szymon Nowak
 • dr hab. n. med. Janusz Tadeusz Czajkowski 
 • mgr Andrzej Piotrowski
 • dr n. med. Marta Uzdrowska

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „optometria” uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu optometrysty. W szczególności w ramach swych czynności zawodowych:

 • wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego;
 • wykrywa wady układu wzrokowego, w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych;
 • prowadzi lub nadzoruje rehabilitację układu wzrokowego;
 • kieruje pacjenta do lekarza specjalisty w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych,.

 

Do głównych zadań zawodowych optometrysty należy:

 • wykonywanie pomiarów parametrów układu wzrokowego za pomocą refraktometrów, oftalometrów, oftalmoskopów, tonomerów, biomikroskopów, topografów, polomierzy, foropterów, tablic testowych i innych przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz za pomocą urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników;
 • dobieranie i przepisywanie soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego (nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność, heteroforie i heterotropie, ambliopia, anizeikonia i inne);
 • przeprowadzanie i nadzorowanie treningu oraz (na zlecenie lekarza) rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia fizjologicznej sprawności widzenia obuocznego;
 • dobór okularów i innych pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących w zależności od potrzeb pacjenta,
 • projektowanie i dobieranie opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta,
 • udzielanie informacji i porad na temat działania i zastosowania wyrobów medycznych związanych z optyczną korekcją układu wzrokowego, a także porad w zakresie profilaktyki i higieny narządu wzroku.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „optometria” może wykonywać pracę zawodową w salonach optycznych sprzedających okulary, soczewki kontaktowe i inne pomoce wzrokowe czy też w gabinetach okulistycznych (jako współpracownik lekarza okulisty). Może również realizować zadania zawodowe w ramach praktyki prywatnej (samodzielnej działalności gospodarczej).