Studia II stopnia

Menedżer organizacji

Już od 360 zł za miesiąc

Kompetentna kadra menedżerska to podstawa funkcjonowania i rozwoju każdej organizacji. Zarządzanie organizacjami stanowi ofertę kształcenia dla osób z predyspozycjami kierowniczymi pozwalającą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami, bez względu na rodzaj działalności: biznesowej, publicznej, non-profit; ich formę organizacyjno-prawną, rodzaj własności czy też wielkość. Moduł specjalnościowy przygotowuje absolwentów do roli przedsiębiorcy lub też skutecznego działania na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla. Osoby aktualnie pełniące lub planujące zająć w przyszłości stanowisko menedżerskie w firmach lub instytucjach publicznych czy też zainteresowane wartościowym zaplanowaniem ścieżki kariery zawodowej, zdobędą tu umiejętności związane z rozwojem kompetencji menedżerskich i wykorzystaniem różnorodnych narzędzi potrzebnych do zwiększania efektywności oraz rozwoju organizacji. 

Wyróżnikiem specjalności Menedżer organizacji jest:

 • ukierunkowanie na holistyczne podejście do zarządzania współczesnymi organizacjami; proponowany układ zajęć nie koncentruje się na jednym, wybranym obszarze funkcjonowania organizacji, ale obejmuje całokształt działań realizowanych w i przez organizację; przyjęta zasada układu zajęć opiera się logice „od ogółu do szczegółu”, zakładającą najpierw koncentrację na problemach ogólnych i następnie przechodzenie do problemów szczegółowych;
 • osadzenie wykładanych treści programowych w praktyce życia gospodarczego, zapewniające zdobycie kompleksowej wiedzy w odniesieniu zarówno do teoretycznych, jak i empirycznych aspektach zarządzania;
 • zapewnienie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji procesów zarządczych w organizacjach biznesowych i publicznych na wszystkich poziomach zarządzania (z uwzględnieniem najwyższego poziomu zarządzania), w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, w wymiarze zarówno regionalnym, jak i międzynarodowym;
 • zajęcia prowadzone są przez wykładowców mających bogate doświadczenie akademickie i biznesowe oraz przez praktyków gospodarczych;
 • kluczowym zagadnieniem, wokół którego zbudowany program kształcenia modułu zarządzanie organizacjami jest zagadnienie  „jak organizować działalność zarządczą w organizacji ?”;
 • oferowany program pozwala na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych;
 • kompleksowe przygotowanie do pełnienia ról kierowniczych wyższych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, która pozwoli absolwentom na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych. W czasie zajęć studenci zdobywają wiedzę przygotowującą do realizacji różnorodnych zadań zarządczych i ról menedżerskich związanych z zarządzaniem podmiotami biznesowymi i publicznymi. Zdobywają kompetencje pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii organizacji jako całości, jak i strategii funkcjonalnych. Studenci uczą się kierowania zespołami ludzkimi, planowania i organizowania pracy, wykorzystywania odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli. Studia zapoznają studentów z metodami projektowania struktur organizacyjnych, nowoczesnymi metodami i technikami z zakresu organizacji i zarządzania oraz wyjaśniają zjawiska zachodzące w zorganizowanych zespołach ludzkich, jak również kształtują umiejętności menedżerskie niezbędne w zarządzaniu organizacją oraz rozwijają zainteresowania poznawcze oraz zdolności do samodzielnego rozwijania kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych.

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany tytuł: magister zarządzania, „Profil Menedżerski”

 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia na specjalności "Menedżera organizacji umożliwiają zdobycie wiedzy związanej z:

 • rozumieniem procesów zarządczych zachodzących w organizacjach,
 • znajomością funkcjonowania współczesnych organizacji biznesowych i publicznych  w warunkach globalizacji gospodarki światowej,
 • umiejętnością projektowania systemów zarządzania organizacjami,
 • umiejętnością kierowania zespołami pracowniczymi,
 • posiadaniem kompetencji pozwalających na podjęcie pracy w różnego typu organizacjach,
 • kształtowaniem podstaw do dalszego rozwoju zawodowego w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. 

Moduł specjalnościowy adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich wszystkich rodzajów studiów.

Dlaczego warto?

 • Program specjalności powstał w oparciu o oczekiwania pracodawców oraz potrzeby zgłaszane przez studentów i wykorzystuje nowoczesne formy nauczania m.in. w formie konwersatoriów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na zastosowanie w praktyce koncepcji i modeli zarządzania organizacją.
 • Przygotowuje kadrę menedżerską do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz instytucjach i podmiotach sektora publicznego, które wymagają posiadania wiedzy i umiejętności menedżerskich.
 • Studia na specjalności umożliwiają powiązanie posiadanego potencjału menedżerskiego i osobowościowego ze zdobytą wiedzą, przygotowują absolwentów do efektywnego rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się w zarządzaniu organizacjami.
 • Wyróżniająca cechą programu kształcenia jest położenie nacisku na zajęcia o charakterze warsztatowym i konwersatoryjnym.
 • W trakcie studiów istnieje możliwość wzbogacenia wiedzy i doskonalenia umiejętności w ramach Koła Naukowego Przedsiębiorczości Rodzinnej, Koła Naukowego HR „Centrum Rozwoju Kompetencji”, przygotowania publikacji artykułów w „Przedsiębiorczości i Zarządzanie” oraz współorganizowania i uczestniczenia w organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk konferencjach naukowych: „Firmy Rodzinne” oraz „Zarządzanie Międzykulturowe (Intercultural Management Congress) ”.
 • Możliwość połączenia specjalności "Menedżer organizacji" ze studiami amerykańskimi Master of Science in Professional Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata

Wykładowcy-praktycy

Zajęcia w czasie studiów z zakresu na profilu Menedżerskim prowadzone są przez uznanych wykładowców Katedry Zarządzania SAN, posiadających również bogate praktyczne doświadczenia w zarządzaniu oraz praktyków z wieloletnim dorobkiem zawodowym. Prowadzący zajęcia to między innymi:

 • prof. dr hab. Mariusz Bednarek
 • prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski
 • prof. dr hab. Halina Sobocka - Szczapa
 • dr Michał Chmielecki
 • dr Justyna Fijałkowska
 • dr Małgorzata Geraga
 • dr Iwona Gawryś
 • dr Janusz Gawryś
 • dr Jarosław Gawryś
 • dr Kazimierz Kubiak
 • dr Łukasz Prysiński