Studia II stopnia

Kosmetologia

Już od 400 zł za miesiąc

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Uzyskany dyplom: magister kosmetologii

Studia II stopnia na kierunku kosmetologia trwają 2 lata (4 semestry) i odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. W przypadku systemu studiów stacjonarnych zajęcia obejmą 4 semestry (po 15 tygodni) przez 4 dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku). W przypadku systemu studiów niestacjonarnych zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem w ciągu 4 semestrów w ramach dwudniowych sobotnio-niedzielnych zjazdów (10 zjazdów w ciągu semestru). Zarówno studia stacjonarne i niestacjonarne będą się kończyć złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim oraz nadaniem tytułu zawodowego magistra kosmetologii. Obie formy obejmują te same zakładane efekty kształcenia.

Zasady rekrutacji

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Sprawdź terminy naboru.

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny pobierz
  • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
  • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.