Studia II stopnia

Informatyka

Już od 370 zł za miesiąc

Zasady rekrutacji

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie e-rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Działu Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

 Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Działu Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.* 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.

Jak składać dokumenty

W obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Działu Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; 
  nie dotyczy absolwentów SAN
  )
 • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe)

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia, Kosmetologia, Optyka okularowa, Optometria (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania lekarskie dostępne jest do pobrania na platformie rekrutacyjnej).

Kandydat na studia II stopnia na kierunku „informatyka” musi posiadać kwalifikacje studiów I stopnia lub studiów wyższych magisterskich oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku. W szczególności powinien posiadać kompetencje obejmujące:

 • wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk technicznych potrzebne do zrozumienia techniki cyfrowej i zasad funkcjonowania systemów i sieci komputerowych oraz urządzeń z nimi współpracujących;
 • umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań z dziedziny informatyki;
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji zadania o charakterze projektowym.

Kompetencje te będą weryfikowane poprzez analizę dokumentacji potwierdzającej ukończenie studiów wyższych (dyplom, suplement) oraz w uzasadnionych przypadkach rozmowę kwalifikacyjną. Osoba, która w wyniku ukończenia studiów wyższych nie uzyskała części wymienionych kompetencji, może podjąć studia II stopnia na kierunku „informatyka”, jeżeli uzupełnienie luk kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.