Studia II stopnia

Informatyka

Już od 370 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych) oraz pozwalają zdobyć umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w trakcie realizacji interdyscyplinarnych projektów inżynierskich i prac naukowo-badawczych. Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) oraz umożliwią zarządzanie nimi oraz ich użytkowanie.

W zależności od rodzaju ukończonych na 1-szym stopniu studiów (licencjackie lub inżynierskie) kandydat może wybrać studia trzy (inżynier) lub czterosemestralne (licencjat).

Czas trwania: 3 semestry lub 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: magister inżyniera informatyki

Opiekun merytoryczny kierunku: 
dr inż. Agnieszka Siwocha, asiwocha@san.edu.pl 

Specjalności

Oferta obejmuje dwie specjalności dla studiów trzysemestralnych:

 • Integracja systemów otwartych
 • Systemy wizualizacji i zarządzania informacją
 • Zastosowania sztucznej inteligencji

Celem specjalności Integracja Systemów Otwartych jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat eksploatacji, administracji i integracji sieci i systemów informatycznych, głównie w środowisku linuksowym. W czasie studiów na tej specjalności studenci, mając opanowane umiejętności w zakresie narzędzi informatyki, przyswajają sobie wiedzę z zakresu:

 • Budowy i działania wybranych systemów operacyjnych klasy OPEN
 • Projektowania systemów informatycznych
 • Konfigurowania usług systemowych i sieciowych
 • Integracji środowisk komercyjnych i otwartych
 • Zaawansowanych systemów plików
 • Tworzenia i rekonfiguracji jądra systemu Linux
 • Tworzenia mini dystrybucji systemów Linux
 • Licencjonowania oprogramowania i systemów otwartych
 • Administracji i analizy działania aplikacji i systemów operacyjnych
 • Programowania systemowego w językach Perl, Python, PHP, Ruby i innych
 • Zabezpieczania systemów otwartych
 • Wykorzystania systemów otwartych do obsługi sieci WAN i LAN

Studenci specjalności zdobędą umiejętności z zakresu wdrażania i administrowania usługami sieciowymi implementowanymi na otwartych systemach operacyjnych, a także integracji systemów otwartych w środowiskach mieszanych (Linux i Microsoft Windows). Absolwenci specjalności Integracja systemów otwartych przygotowani są do pracy  w ośrodkach integrujących systemy informatyczne przeznaczone dla różnych branż oraz w firmach wdrażających i eksploatujących systemy informatyczne oraz jako administratorzy rozległych i lokalnych sieci.

Celem specjalności jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie: projektowania grafiki, animacji (dwu i trójwymiarowych), budowy bogatych interfejsów graficznych i multimedialnych użytkownika, projektowania i programowania aplikacji użytkowych grafiki komputerowej, projektowania i realizacji algorytmów przetwarzania obrazów cyfrowych, multimediów i wideo, wykorzystania odpowiednich metod zabezpieczania danych w systemach komputerowych, realizacji systemów bazodanowych i aplikacji służących do ich eksploracji, projektowania i realizacji systemów e-commerce oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

W ramach tej specjalności studenci rozwijają, uzupełniają i pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • określenia możliwości wykorzystywania multimediów, ich typów i możliwości ich wykorzystywania w oprogramowaniu użytkowym,
 • budowy prezentacji wykorzystując poznane techniki multimedialne szczególnie zwracając uwagę na techniki animacji i audio,
 • projektowania oraz implementacji bogatych portali internetowych RIA (Rich Internet Applications) z multimedialnym interfejsem użytkownika,
 • planowania aplikacji realizujących usługi internetowe i określania ich celów,
 • projektowania scenariuszy usług realizowanych z wykorzystaniem internetu,
 • projektowania algorytmów realizujących usługi internetowe,
 • umiejętności posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie realizacji usług z wykorzystaniem interfejsu użytkownika,
 • modelowania rozbudowanej sceny trójwymiarowej wykorzystując interfejsy: OpenGL 
  i DirectX,
 • zastosowania poznanych bibliotek do programowania interaktywnych aplikacji umożliwiających eksplorację zbudowanego modelu 3D,
 • budowy interaktywnych aplikacji symulujących inteligencję maszyny (przeciwnika).
 • podstawowych metod kodowania, kompresji oraz szyfrowania sygnałów dźwiękowych 
  i obrazów,
 • projektowania algorytmów realizacji metod kodowania i kompresji obrazu i dźwięku,
 • projektowania i realizacji animacji komputerowych w przestrzeni trójwymiarowej,
 • prezentowania własnych środków wypowiedzi twórczej,
 • przetwarzania i analizy obrazów podanych w sposób cyfrowy,
 • procedur przetwarzania obrazów i metod ich dokonywania,
 • projektowania i wykonania publikacji prostej (plakat, ulotka, itp.),
 • projektowania składu publikacji złożonej (broszura, książka),
 • przygotowania dla poligrafii publikacji prostej i złożonej,
 • przygotowania publikacji elektronicznej zarówno do umieszczenia w sieci jak i na innym nośniku elektronicznym,
 • znajomości zaawansowanych systemów przetwarzania danych,
 • znajomości najnowszych technik powielania, odświeżania i aktualizacji danych 
  w otwartej architekturze klient – serwer,
 • znajomości narzędzia zapewniających efektywny dostęp do danych i ich analizę,
 • znajomości metod zapewniających bezpieczeństwo podczas przetwarzania danych,
 • podstawowych zasad projektowania aplikacji i jej elementów,
 • projektowania struktury funkcjonalnej aplikacji,
 • projektowania średnio złożonej bazy danych z wykorzystaniem modelu EE-R,
 • integracji projektów cząstkowych w jeden spójny projekt aplikacji,
 • wykorzystania Internetu do przeprowadzania transakcji elektronicznych,
 • podstawowych zagadnień z zakresu systemów transakcji elektronicznych związanych 
  z tworzeniem interaktywnych systemów e-commerce (sklepu, banku internetowego),
 • zasad pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji na potrzeby systemów e-commerce (sklepu, banku internetowego),
 • rozwiązań dotyczące bezpieczeństwa transakcji elektronicznych,
 • metody analizy procesów związanych z zarządzaniem informacją w przedsiębiorstwie,
 • wpływu przetwarzania informacji na podejmowanie decyzji,
 • projektowania systemów informatycznych wspomagających zarządzania.

Absolwent specjalności Systemy wizualizacji i zarządzania informacją posiadać będzie ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowy właściwych dla kierunku informatyka oraz biegłość w wybranej specjalności studiów. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także zapewniają umiejętność wydawania opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie umiał dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów. Absolwent będzie posiadał umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent będzie miał także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Celem tej specjalności jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie: metod sztucznej inteligencji oraz ich stosowania w różnych obszarach działalności biznesowej, przemysłowej oraz edukacji, medycynie i innych, np. branży rozrywkowej. Studia na tej specjalności przygotowują do podjęcia pracy w firmach, które doceniają korzyści wynikające z zatrudniania specjalistów o kompetencjach dotyczących uczenia maszynowego, pozyskiwania wiedzy z danych oraz tworzenia systemów inteligentnych do rozwiązywania różnych rzeczywistych problemów. Specjalność ta przygotowuje również studentów do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także do ewentualnego wyboru ścieżki naukowo-badawczej, prowadzącej do realizacji pracy doktorskiej z zakresu informatycznych aspektów sztucznej inteligencji.

W ramach tej specjalności studenci rozwijają, uzupełniają i pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie:

 • zastosowania metod sztucznej inteligencji,
 • znajomości historii rozwoju sztucznej inteligencji oraz nowych wyzwań i możliwości ich realizacji,
 • budowy i działania systemów ekspertowych,
 • inżynierii wiedzy,
 • systemów opartych na wiedzy (Knowledge-based systems),
 • wnioskowania w systemach inteligentnych,
 • uczenia maszynowego (Machine Learning),
 • sztucznych sieci neuronowych,
 • głębokiego uczenia (Deep Learning),
 • przetwarzania ogromnych zbiorów i strumieni danych (Big Data),
 • systemów rozmytych i rozmyto-neuronowych,
 • hybrydowych systemów inteligentnych,
 • algorytmów genetycznych i ewolucyjnych,
 • rozwiązywania rzeczywistych problemów za pomocą systemów inteligentnych,
 • przetwarzania języka naturalnego,
 • systemów wielo-agentowych,
 • sztucznej inteligencji w robotyce,
 • inteligentnych systemów biometrycznych,
 • inteligentnych baz danych,
 • języków programowania sztucznej inteligencji,
 • zagadnień etycznych sztucznej inteligencji.

Absolwenci tej specjalności będą posiadali ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla kierunku Informatyka oraz biegłość w wybranej specjalności studiów, dotyczącej sztucznej inteligencji. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają na rozwiązywanie problemów informatycznych, z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, co jest szczególnie ważne w sytuacjach nietypowych, gdzie klasyczne podejścia nie są wystarczające. Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji umożliwia wydawanie opinii (decyzji, ekspertyz) na podstawie niepełnych i niepewnych danych oraz proponowanie rozwiązań bliskich optymalnym. Ważne jest oczywiście zachowanie zasad prawnych i etycznych, którymi powinni kierować się specjaliści z zakresu sztucznej inteligencji. Absolwenci będą umieli dyskutować na tematy dotyczące sztucznej inteligencji oraz innowacyjnych rozwiązań informatycznych zarówno ze specjalistami, jak tez osobami, które nie są specjalistami w tej dziedzinie. Ponadto absolwenci będą mogli kierować pracą zespołów informatycznych, rozwijających projekty z zakresu sztucznej inteligencji. Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej, a także innych resortach, np. w branży motoryzacyjnej, turystycznej, rozrywkowej. Absolwenci będą przygotowani do konieczności ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podejmowania nowych wyzwań badawczych, co daje im perspektywy ciekawej pracy po ukończeniu studiów, a także podjęcia działalności naukowej. Swoją wiedzę i umiejętności dotyczące metod sztucznej inteligencji będą mogli wykorzystać na przykład na stanowiskach analityków danych, czy projektantów oprogramowania systemów inteligentnych. Będą też mogli wybrać ścieżkę prowadzącą do uzyskania stopnia doktora i rozwijać działalność naukową w zakresie innowacyjnych rozwiązań różnych problemów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Oferta obejmuje trzy specjalności dla studiów czterosemestralnych:

Systemy przesyłania, wizualizacji i zarządzania informacją

Specjalność Systemy przesyłania, wizualizacji i zarządzania informacją

Celem specjalności jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • eksploatacji, administracji oraz integracji sieci i systemów informatycznych;
 • projektowania grafiki, między innymi: animacji (dwu i trójwymiarowych), budowy bogatych interfejsów graficznych i multimedialnych użytkownika, projektowania i realizacji algorytmów przetwarzania obrazów cyfrowych, multimediów i wideo;
 • wykorzystania odpowiednich metod zabezpieczania danych w systemach komputerowych;
 • projektowania, realizacji, wdrażania oraz administrowania systemami bazodanowymi i aplikacjami służącymi do ich eksploracji;
 • projektowania, realizacji, wdrażania i administrowania systemami e-commerce;
 • projektowania, realizacji, wdrażania i administrowania systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem.

W szczególności studenci rozwijają, uzupełniają i pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie:

 • projektowania systemów informatycznych;
 • konfigurowania usług systemowych i sieciowych;
 • administracji oraz analizy działania aplikacji i systemów operacyjnych;
 • zabezpieczania systemów i sieci komputerowych;
 • budowy prezentacji, wykorzystując poznane techniki multimedialne, szczególnie zwracając uwagę na techniki animacji i audio;
 • projektowania oraz implementacji bogatych portali internetowych RIA (Rich Internet Applications) z multimedialnym interfejsem użytkownika;
 • planowania aplikacji realizujących usługi internetowe i określania ich celów;
 • projektowania scenariuszy usług realizowanych z wykorzystaniem Internetu;
 • projektowania algorytmów realizujących usługi internetowe;
 • umiejętności posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie realizacji usług z wykorzystaniem interfejsu użytkownika;
 • budowy interaktywnych aplikacji symulujących inteligencję maszyny (przeciwnika);
 • podstawowych metod kodowania, kompresji oraz szyfrowania sygnałów dźwiękowych i obrazów;
 • projektowania i realizacji animacji komputerowych w przestrzeni trójwymiarowej;
 • prezentowania własnych środków wypowiedzi twórczej;
 • przetwarzania i analizy obrazów podanych w sposób cyfrowy;
 • procedur przetwarzania obrazów i metod ich realizacji;
 • projektowania, składu oraz wykonania publikacji prostej i złożonej;
 • przygotowania publikacji elektronicznej zarówno do umieszczenia w sieci jak i na innym nośniku elektronicznym;
 • znajomości zaawansowanych systemów przetwarzania danych;
 • znajomości najnowszych technik powielania, odświeżania i aktualizacji danych w otwartej architekturze klient – serwer;
 • znajomości narzędzi zapewniających efektywny dostęp do danych i ich analizę;
 • znajomości metod zapewniających bezpieczeństwo podczas przetwarzania danych;
 • podstawowych zasad projektowania aplikacji i jej elementów;
 • projektowania struktury funkcjonalnej aplikacji;
 • projektowania średnio złożonej bazy danych z wykorzystaniem modelu EE-R (Expanded Entity–Relationship);
 • integracji projektów cząstkowych w jeden spójny projekt aplikacji;
 • wykorzystania Internetu do przeprowadzania transakcji elektronicznych;
 • podstawowych zagadnień z zakresu systemów transakcji elektronicznych związanych z tworzeniem interaktywnych systemów e-commerce (sklepu, banku internetowego);
 • zasad pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji na potrzeby systemów e-commerce (sklepu, banku internetowego);
 • rozwiązań dotyczące bezpieczeństwa transakcji elektronicznych;
 • metody analizy procesów związanych z zarządzaniem informacją w przedsiębiorstwie;
 • wpływu przetwarzania informacji na podejmowanie decyzji;
 • projektowania systemów informatycznych wspomagających zarządzania.

Absolwent specjalności „Systemy przesyłania, wizualizacji i zarządzania informacją” posiadać będzie ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych, właściwych dla kierunku informatyka oraz biegłość w wybranej specjalności studiów. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także zapewniają umiejętność wydawania opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie umiał dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów. Absolwent będzie posiadał umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, działach informatycznych, działach analitycznych, zarządach firm o dowolnej specyfice (firmy produkcyjne, bankowe, usługowo-handlowe) w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent będzie miał także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i pracy naukowej w kierunku uzyskania stopnia doktora.

Grafika komputerowa i technologie multimedialne

Specjalność: Grafika Komputerowa i Technologie Multimedialne

Celem specjalności jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie: projektowania grafiki, projektowanie reklamy filmowej i internetowej, projektowania i realizacji animacji multimedialnej, realizację animacji 3D i 2D, projektowania komputerowych efektów specjalnych, tworzenia grafiki cyfrowej i concept art, tworzenia rzeźby wirtualnej i wizualizacji komputerowej, budowy bogatych interfejsów graficznych i multimedialnych użytkownika, prototypowania interfejsów na urządzenia mobilne i komputerowe. Wszystko to na podbudowie klasycznych metod artystycznego wyrazu, z wykorzystaniem technologii informatycznych.

W ramach tej specjalności studenci rozwijają, uzupełniają i pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • projektowania reklamy,
 • projektowania multimedialnych prezentacji infografiki,
 • procesów pre i post produkcyjnych w reklamie i filmie (tracking, rotoskopia)
 • projektowania komputerowych efektów specjalnych,
 • tworzenia fotografii reklamowej i produktowej,
 • tworzenia projektów postaci i środowiska dla potrzeb gier i filmu (concept art i game art)
 • tworzenie zoptymalizowanych assetów do gier komputerowych,
 • tworzenia wizualizacji architektonicznej,
 • tworzenia grafiki cyfrowej – malarstwo i rysunek cyfrowy
 • projektowania i tworzenia ilustracji,
 • czerpania z klasycznych środków ekspresji artystycznej w technologii cyfrowej,
 • projektowania i tworzenia animacji w przestrzeni dwu i trójwymiarowej,
 • projektowania UI
 • projektowania algorytmów realizacji metod kodowania i kompresji obrazu i dźwięku,
 • prezentowania własnych środków wypowiedzi twórczej,
 • projektowania i wykonania publikacji prostej (plakat, ulotka, itp.),
 • projektowania składu publikacji złożonej (broszura, książka),
 • przygotowania dla poligrafii publikacji prostej i złożonej,
 • przygotowania publikacji elektronicznej zarówno do umieszczenia w sieci jak i na innym nośniku elektronicznym,
 • znajomości metod zapewniających bezpieczeństwo podczas przetwarzania danych,
 • określenia możliwości wykorzystywania multimediów, ich typów i możliwości ich wykorzystywania w oprogramowaniu użytkowym,
 • podstawowych zasad projektowania aplikacji i jej elementów,
 • projektowania struktury funkcjonalnej aplikacji,
 • wpływu przetwarzania informacji na podejmowanie decyzji,
 • metod projektowania na potrzeby wirtualnej rzeczywistości,
 • informatycznych aspektów wytwarzania produktów grafiki komputerowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent specjalności Grafika Komputerowa i Technologie Multimedialne posiadać będzie ugruntowaną i poszerzoną  wiedzę z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych w kreacji projektowej i artystycznej. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają na kreacyjne i twórcze podejście do realizacji projektów komercyjnych i artystycznych. Interdyscyplinarność specjalności zapewnia absolwentom ogromną elastyczność na rynku pracy.  Wiedza informatyczna w połączeniu z pogłębioną wiedzą na temat warsztatu graficznego to bardzo pożądane cechy w branży nowych mediów.  Absolwent będzie umiał dyskutować na tematy związane ze współczesnymi środkami artystycznego i projektowego wyrazu, będzie gotowy do realizacji zarówno indywidualnie jak i w zespole projektów artystycznych i projektowych. Będzie gotowy do dyskusji na temat i prezentacji swojej kreacji projektowej i twórczej. Absolwent specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w firmach reklamowych, domach medialnych, działach promocji oraz  na rynku gier komputerowych. Absolwent będzie miał także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju.

Projektowanie i programowanie gier komputerowych

Specjalność: Projektowanie i programowanie gier komputerowych

 

Celem specjalności jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie tworzenia gier komputerowych. Studenci poznają różne gatunki gier i specyfikę ich projektowania oraz programowania. Jednak dominującym nurtem na tej specjalności są gry edukacyjne. Poza tym bardzo istotnym aspektem jest stosowanie metod sztucznej inteligencji w grach komputerowych. Zatem specjalność ta oferuje program kształcenia różniący się od klasycznego podejścia do produkcji gier, jaki występuje w branży typowo rozrywkowej. 

Specjalność ta przygotowuje do samodzielnego i zespołowego tworzenia edukacyjnych (chociaż nie tylko tego gatunku) gier komputerowych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Samodzielnego i zespołowego tworzenia gier komputerowych
 • Znajomości oprogramowania graficznego i silników gier komputerowych
 • Znajomości środowisk programistycznych
 • Znajomości podstawowych etapów tworzenia oprogramowania, w szczególności projektowania i programowania gier komputerowych
 • Stosowania odpowiednich języków programowania w tworzeniu gier komputerowych
 • Metod sztucznej inteligencji i ich zastosowania w grach komputerowych
 • Znajomości różnych gatunków gier komputerowych, ze szczególnym ukierunkowaniem na gry edukacyjne
 • Projektowania aplikacji graficznych oraz animacji i wizualizacji 3D
 • Modelowania i symulacji komputerowej
 • Systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
 • Technologii multimedialnych
 • Usług sieciowych i technologii chmurowych
 • Nieinformatycznych aspektów tworzenia gier komputerowych

Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie jako projektanci i/lub programiści gier komputerowych, a przede wszystkim jako twórcy gier edukacyjnych. Będą mogli pracować nie tylko w branży gier komputerowych, lecz również przy tworzeniu innego rodzaju aplikacji. Znajomość języków programowania oraz podstaw inżynierii oprogramowania i ogólnie wykształcenie informatyczne pozwoli na podjęcie pracy przy tworzeniu oprogramowania użytkowego dla wielu zastosowań, także przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji. Zatem miejscem zatrudnienia absolwenta może być na przykład studio projektowania gier komputerowych ale też firma zajmująca się wytwarzaniem innego oprogramowania.

 

Rynek gier komputerowych jest wciąż bardzo rozwojowy. W szczególności ogromny potencjał tkwi w coraz szerszym zapotrzebowaniu na gry edukacyjne oraz możliwości stosowania sztucznej inteligencji w grach komputerowych. Te dwa aspekty dominują w kształceniu studentów proponowanej specjalności - Projektowanie i programowanie gier komputerowych. Sztuczna inteligencja może mieć istotny, pozytywny wpływ na rozwój zarówno dzieci, jak też osób starszych, na każdym etapie ich edukacji. W połączeniu z wykorzystaniem aplikacji komputerowych w postaci gier edukacyjnych, doskonale wpisuje się w najnowszy trend innowacyjnych rozwiązań, zaspokajających potrzeby całego społeczeństwa, w tym dzieci, młodzieży, a także seniorów. Daje to więc ciekawe perspektywy pracy dla projektantów, programistów i twórców takich gier dla odpowiednich grup wiekowych, również z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i zainteresowań odbiorców.

Dlaczego warto?

 • studenci mają możliwość otrzymania stypendiów fundowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • nowoczesne, interdyscyplinarne specjalności, odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie rynku krajowego i międzynarodowego rynku IT
 • warsztaty i laboratoria stanowią zdecydowaną większość prowadzonych zajęć
 • nowoczesna baza dydaktyczna, odpowiednio dostosowana do wymagań nowoczesnego nauczania przedmiotów informatycznych
 • zajęcia studyjne i warsztatowe realizowane m.in. w firmach współpracujących z Uczelnią (firmy projektujące sieci komputerowe, firmy integrujące, poligrafie, drukarnie itp.)
 • możliwość publikacji osiągnięć w periodykach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub seriach monograficznych Instytutu Technologii Informatycznych
 • program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), który umożliwia studentom korzystanie z najnowszego oprogramowania firmy Microsoft w ramach programów licencyjnych DreamSpark Premium
 • uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka
 • możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających wysokie umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się poszczególnymi narzędziami informatycznymi

Wykładowcy-praktycy

prof. dr Jacek Żurada
prof. Leszek Rutkowski
prof. Andrzej Cader
dr Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN
dr inż. Zbigniew Filutowicz
dr inż. Konrad Grzanek
dr inż. Józef Paszkowski
dr Grzegorz Sowa
dr Alina Marchlewska
 • prof. dr Jacek Żurada (Prezydent-elekt IEEE)
 • prof. Leszek Rutkowski
 • prof. Andrzej Cader
 • prof. Mirosław Pawlak
 • dr Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN
 • dr inż. Zbigniew Filutowicz
 • dr inż. Konrad Grzanek
 • dr inż. Józef Paszkowski
 • dr Grzegorz Sowa
 • dr Alina Marchlewska

Mediateka