Już od 420 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych) oraz pozwalają zdobyć umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w trakcie realizacji interdyscyplinarnych projektów inżynierskich i prac naukowo-badawczych. Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) oraz umożliwią zarządzanie nimi oraz ich użytkowanie.

W zależności od rodzaju ukończonych na 1-szym stopniu studiów (licencjackie lub inżynierskie) kandydat może wybrać studia trzy (inżynier) lub czterosemestralne (licencjat).

Specjalności

Oferta obejmuje dwie specjalności dla studiów trzysemestralnych:

 • Integracja systemów otwartych
 • Systemy wizualizacji i zarządzania informacją

Celem specjalności Integracja Systemów Otwartych jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat eksploatacji, administracji i integracji sieci i systemów informatycznych, głównie w środowisku linuksowym. W czasie studiów na tej specjalności studenci, mając opanowane umiejętności w zakresie narzędzi informatyki, przyswajają sobie wiedzę z zakresu:

 • Budowy i działania wybranych systemów operacyjnych klasy OPEN
 • Projektowania systemów informatycznych
 • Konfigurowania usług systemowych i sieciowych
 • Integracji środowisk komercyjnych i otwartych
 • Zaawansowanych systemów plików
 • Tworzenia i rekonfiguracji jądra systemu Linux
 • Tworzenia mini dystrybucji systemów Linux
 • Licencjonowania oprogramowania i systemów otwartych
 • Administracji i analizy działania aplikacji i systemów operacyjnych
 • Programowania systemowego w językach Perl, Python, PHP, Ruby i innych
 • Zabezpieczania systemów otwartych
 • Wykorzystania systemów otwartych do obsługi sieci WAN i LAN

Studenci specjalności zdobędą umiejętności z zakresu wdrażania i administrowania usługami sieciowymi implementowanymi na otwartych systemach operacyjnych, a także integracji systemów otwartych w środowiskach mieszanych (Linux i Microsoft Windows). Absolwenci specjalności Integracja systemów otwartych przygotowani są do pracy  w ośrodkach integrujących systemy informatyczne przeznaczone dla różnych branż oraz w firmach wdrażających i eksploatujących systemy informatyczne oraz jako administratorzy rozległych i lokalnych sieci.

Celem specjalności jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie: projektowania grafiki, animacji (dwu i trójwymiarowych), budowy bogatych interfejsów graficznych i multimedialnych użytkownika, projektowania i programowania aplikacji użytkowych grafiki komputerowej, projektowania i realizacji algorytmów przetwarzania obrazów cyfrowych, multimediów i wideo, wykorzystania odpowiednich metod zabezpieczania danych w systemach komputerowych, realizacji systemów bazodanowych i aplikacji służących do ich eksploracji, projektowania i realizacji systemów e-commerce oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

W ramach tej specjalności studenci rozwijają, uzupełniają i pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • określenia możliwości wykorzystywania multimediów, ich typów i możliwości ich wykorzystywania w oprogramowaniu użytkowym,
 • budowy prezentacji wykorzystując poznane techniki multimedialne szczególnie zwracając uwagę na techniki animacji i audio,
 • projektowania oraz implementacji bogatych portali internetowych RIA (Rich Internet Applications) z multimedialnym interfejsem użytkownika,
 • planowania aplikacji realizujących usługi internetowe i określania ich celów,
 • projektowania scenariuszy usług realizowanych z wykorzystaniem internetu,
 • projektowania algorytmów realizujących usługi internetowe,
 • umiejętności posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie realizacji usług z wykorzystaniem interfejsu użytkownika,
 • modelowania rozbudowanej sceny trójwymiarowej wykorzystując interfejsy: OpenGL 
  i DirectX,
 • zastosowania poznanych bibliotek do programowania interaktywnych aplikacji umożliwiających eksplorację zbudowanego modelu 3D,
 • budowy interaktywnych aplikacji symulujących inteligencję maszyny (przeciwnika).
 • podstawowych metod kodowania, kompresji oraz szyfrowania sygnałów dźwiękowych 
  i obrazów,
 • projektowania algorytmów realizacji metod kodowania i kompresji obrazu i dźwięku,
 • projektowania i realizacji animacji komputerowych w przestrzeni trójwymiarowej,
 • prezentowania własnych środków wypowiedzi twórczej,
 • przetwarzania i analizy obrazów podanych w sposób cyfrowy,
 • procedur przetwarzania obrazów i metod ich dokonywania,
 • projektowania i wykonania publikacji prostej (plakat, ulotka, itp.),
 • projektowania składu publikacji złożonej (broszura, książka),
 • przygotowania dla poligrafii publikacji prostej i złożonej,
 • przygotowania publikacji elektronicznej zarówno do umieszczenia w sieci jak i na innym nośniku elektronicznym,
 • znajomości zaawansowanych systemów przetwarzania danych,
 • znajomości najnowszych technik powielania, odświeżania i aktualizacji danych 
  w otwartej architekturze klient – serwer,
 • znajomości narzędzia zapewniających efektywny dostęp do danych i ich analizę,
 • znajomości metod zapewniających bezpieczeństwo podczas przetwarzania danych,
 • podstawowych zasad projektowania aplikacji i jej elementów,
 • projektowania struktury funkcjonalnej aplikacji,
 • projektowania średnio złożonej bazy danych z wykorzystaniem modelu EE-R,
 • integracji projektów cząstkowych w jeden spójny projekt aplikacji,
 • wykorzystania Internetu do przeprowadzania transakcji elektronicznych,
 • podstawowych zagadnień z zakresu systemów transakcji elektronicznych związanych 
  z tworzeniem interaktywnych systemów e-commerce (sklepu, banku internetowego),
 • zasad pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji na potrzeby systemów e-commerce (sklepu, banku internetowego),
 • rozwiązań dotyczące bezpieczeństwa transakcji elektronicznych,
 • metody analizy procesów związanych z zarządzaniem informacją w przedsiębiorstwie,
 • wpływu przetwarzania informacji na podejmowanie decyzji,
 • projektowania systemów informatycznych wspomagających zarządzania.

Absolwent specjalności Systemy wizualizacji i zarządzania informacją posiadać będzie ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowy właściwych dla kierunku informatyka oraz biegłość w wybranej specjalności studiów. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także zapewniają umiejętność wydawania opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie umiał dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów. Absolwent będzie posiadał umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent będzie miał także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Oferta obejmuje dwie specjalności dla studiów czterosemestralnych:

 • Informatyka gospodarcza/integracja systemów otwartych
 • Informatyka gospodarcza/systemy wizualizacji i zarządzania informacją

W ramach tej specjalności oferujemy zdobycie tych samych kompetencji jak na specjalności Integracja Systemów Otwartych rozszerzonych o wybrane kompetencje z zakresu Zarządzania i Ekonomii, zrealizowane w ramach przedmiotów czwartego semestru.

W ramach tej specjalności oferujemy zdobycie tych samych kompetencji jak na specjalności Integracja Systemów Otwartych rozszerzonych o wybrane kompetencje z zakresu Zarządzania i Ekonomii, zrealizowane w ramach przedmiotów czwartego semestru.

Dlaczego warto?

 • studenci mają możliwość otrzymania stypendiów fundowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • nowoczesne, interdyscyplinarne specjalności, odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie rynku krajowego i międzynarodowego rynku IT
 • warsztaty i laboratoria stanowią zdecydowaną większość prowadzonych zajęć
 • nowoczesna baza dydaktyczna, odpowiednio dostosowana do wymagań nowoczesnego nauczania przedmiotów informatycznych
 • zajęcia studyjne i warsztatowe realizowane m.in. w firmach współpracujących z Uczelnią (firmy projektujące sieci komputerowe, firmy integrujące, poligrafie, drukarnie itp.)
 • możliwość publikacji osiągnięć w periodykach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub seriach monograficznych Instytutu Technologii Informatycznych
 • program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), który umożliwia studentom korzystanie z najnowszego oprogramowania firmy Microsoft w ramach programów licencyjnych DreamSpark Premium
 • uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka
 • możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających wysokie umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się poszczególnymi narzędziami informatycznymi

Wykładowcy-praktycy

prof. dr Jacek Żurada
prof. Leszek Rutkowski
prof. Andrzej Cader
dr Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN
dr inż. Zbigniew Filutowicz
dr inż. Konrad Grzanek
dr inż. Józef Paszkowski
dr Grzegorz Sowa
dr Alina Marchlewska
 • prof. dr Jacek Żurada (Prezydent-elekt IEEE)
 • prof. Leszek Rutkowski
 • prof. Andrzej Cader
 • prof. Mirosław Pawlak
 • dr Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN
 • dr inż. Zbigniew Filutowicz
 • dr inż. Konrad Grzanek
 • dr inż. Józef Paszkowski
 • dr Grzegorz Sowa
 • dr Alina Marchlewska

Mediateka