Studia II stopnia

Informatyka

Już od 400 zł za miesiąc

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych) oraz pozwalają zdobyć umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w trakcie realizacji interdyscyplinarnych projektów inżynierskich i prac naukowo-badawczych. Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) oraz umożliwią zarządzanie nimi oraz ich użytkowanie.

W zależności od rodzaju ukończonych na 1-szym stopniu studiów (licencjackie lub inżynierskie) kandydat może wybrać studia trzy (inżynier) lub czterosemestralne (licencjat).

Specjalności

Oferta obejmuje dwie specjalności dla studiów trzysemestralnych:

Specjalność: Integracja systemów otwartych

Celem specjalności Integracja Systemów Otwartych jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat eksploatacji, administracji i integracji sieci i systemów informatycznych, głównie w środowisku linuksowym. W czasie studiów na tej specjalności studenci, mając opanowane umiejętności w zakresie narzędzi informatyki, przyswajają sobie wiedzę z zakresu:

 • Budowy i działania wybranych systemów operacyjnych klasy OPEN
 • Projektowania systemów informatycznych
 • Konfigurowania usług systemowych i sieciowych
 • Integracji środowisk komercyjnych i otwartych
 • Zaawansowanych systemów plików
 • Tworzenia i rekonfiguracji jądra systemu Linux
 • Tworzenia mini dystrybucji systemów Linux
 • Licencjonowania oprogramowania i systemów otwartych
 • Administracji i analizy działania aplikacji i systemów operacyjnych
 • Programowania systemowego w językach Perl, Python, PHP, Ruby i innych
 • Zabezpieczania systemów otwartych
 • Wykorzystania systemów otwartych do obsługi sieci WAN i LAN

Studenci specjalności zdobędą umiejętności z zakresu wdrażania i administrowania usługami sieciowymi implementowanymi na otwartych systemach operacyjnych, a także integracji systemów otwartych w środowiskach mieszanych (Linux i Microsoft Windows). Absolwenci specjalności Integracja systemów otwartych przygotowani są do pracy  w ośrodkach integrujących systemy informatyczne przeznaczone dla różnych branż oraz w firmach wdrażających i eksploatujących systemy informatyczne oraz jako administratorzy rozległych i lokalnych sieci.

Specjalność: Systemy wizualizacji i zarządzania informacją

Celem specjalności jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie: projektowania grafiki, animacji (dwu i trójwymiarowych), budowy bogatych interfejsów graficznych i multimedialnych użytkownika, projektowania i programowania aplikacji użytkowych grafiki komputerowej, projektowania i realizacji algorytmów przetwarzania obrazów cyfrowych, multimediów i wideo, wykorzystania odpowiednich metod zabezpieczania danych w systemach komputerowych, realizacji systemów bazodanowych i aplikacji służących do ich eksploracji, projektowania i realizacji systemów e-commerce oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

W ramach tej specjalności studenci rozwijają, uzupełniają i pogłębiają swoją wiedzę
i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • określenia możliwości wykorzystywania multimediów, ich typów i możliwości ich wykorzystywania w oprogramowaniu użytkowym,
 • budowy prezentacji wykorzystując poznane techniki multimedialne szczególnie zwracając uwagę na techniki animacji i audio,
 • projektowania oraz implementacji bogatych portali internetowych RIA (Rich Internet Applications) z multimedialnym interfejsem użytkownika,
 • planowania aplikacji realizujących usługi internetowe i określania ich celów,
 • projektowania scenariuszy usług realizowanych z wykorzystaniem internetu,
 • projektowania algorytmów realizujących usługi internetowe,
 • umiejętności posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie realizacji usług z wykorzystaniem interfejsu użytkownika,
 • modelowania rozbudowanej sceny trójwymiarowej wykorzystując interfejsy: OpenGL
  i DirectX,
 • zastosowania poznanych bibliotek do programowania interaktywnych aplikacji umożliwiających eksplorację zbudowanego modelu 3D,
 • budowy interaktywnych aplikacji symulujących inteligencję maszyny (przeciwnika).
 • podstawowych metod kodowania, kompresji oraz szyfrowania sygnałów dźwiękowych
  i obrazów,
 • projektowania algorytmów realizacji metod kodowania i kompresji obrazu i dźwięku,
 • projektowania i realizacji animacji komputerowych w przestrzeni trójwymiarowej,
 • prezentowania własnych środków wypowiedzi twórczej,
 • przetwarzania i analizy obrazów podanych w sposób cyfrowy,
 • procedur przetwarzania obrazów i metod ich dokonywania,
 • projektowania i wykonania publikacji prostej (plakat, ulotka, itp.),
 • projektowania składu publikacji złożonej (broszura, książka),
 • przygotowania dla poligrafii publikacji prostej i złożonej,
 • przygotowania publikacji elektronicznej zarówno do umieszczenia w sieci jak i na innym nośniku elektronicznym,
 • znajomości zaawansowanych systemów przetwarzania danych,
 • znajomości najnowszych technik powielania, odświeżania i aktualizacji danych
  w otwartej architekturze klient – serwer,
 • znajomości narzędzia zapewniających efektywny dostęp do danych i ich analizę,
 • znajomości metod zapewniających bezpieczeństwo podczas przetwarzania danych,
 • podstawowych zasad projektowania aplikacji i jej elementów,
 • projektowania struktury funkcjonalnej aplikacji,
 • projektowania średnio złożonej bazy danych z wykorzystaniem modelu EE-R,
 • integracji projektów cząstkowych w jeden spójny projekt aplikacji,
 • wykorzystania Internetu do przeprowadzania transakcji elektronicznych,
 • podstawowych zagadnień z zakresu systemów transakcji elektronicznych związanych
  z tworzeniem interaktywnych systemów e-commerce (sklepu, banku internetowego),
 • zasad pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji na potrzeby systemów e-commerce (sklepu, banku internetowego),
 • rozwiązań dotyczące bezpieczeństwa transakcji elektronicznych,
 • metody analizy procesów związanych z zarządzaniem informacją w przedsiębiorstwie,
 • wpływu przetwarzania informacji na podejmowanie decyzji,
 • projektowania systemów informatycznych wspomagających zarządzania.

Absolwent specjalności Systemy wizualizacji i zarządzania informacją posiadać będzie ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowy właściwych dla kierunku informatyka oraz biegłość w wybranej specjalności studiów. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także zapewniają umiejętność wydawania opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie umiał dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów. Absolwent będzie posiadał umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent będzie miał także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Oferta obejmuje dwie specjalności dla studiów czterosemestralnych:

Specjalność: Informatyka gospodarcza/integracja systemów otwartych

W ramach tej specjalności oferujemy zdobycie tych samych kompetencji jak na specjalności Integracja Systemów Otwartych rozszerzonych o wybrane kompetencje z zakresu Zarządzania i Ekonomii, zrealizowane w ramach przedmiotów czwartego semestru.

Specjalność: Informatyka gospodarcza/systemy wizualizacji i zarządzania informacją

W ramach tej specjalności oferujemy zdobycie tych samych kompetencji jak na specjalności Systemy Wizualizacji i Zarządzania Informacją rozszerzonych o wybrane kompetencje z zakresu Zarządzania i Ekonomii, zrealizowane w ramach przedmiotów czwartego semestru.

Dlaczego warto?

 • studenci mają możliwość otrzymania stypendiów fundowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • nowoczesne, interdyscyplinarne specjalności, odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie rynku krajowego i międzynarodowego rynku IT
 • warsztaty i laboratoria stanowią zdecydowaną większość prowadzonych zajęć
 • nowoczesna baza dydaktyczna, odpowiednio dostosowana do wymagań nowoczesnego nauczania przedmiotów informatycznych
 • zajęcia studyjne i warsztatowe realizowane m.in. w firmach współpracujących z Uczelnią (firmy projektujące sieci komputerowe, firmy integrujące, poligrafie, drukarnie itp.)
 • możliwość publikacji osiągnięć w periodykach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub seriach monograficznych Instytutu Technologii Informatycznych
 • program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), który umożliwia studentom korzystanie z najnowszego oprogramowania firmy Microsoft w ramach programów licencyjnych DreamSpark Premium
 • uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka
 • możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających wysokie umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się poszczególnymi narzędziami informatycznymi

Wykładowcy-praktycy

 • prof. Jacek Zurada (Prezydent-elekt IEEE)
 • prof. Leszek Rutkowski
 • prof. Andrzej Cader
 • prof. Mirosław Pawlak
 • dr Krzysztof Przybyszewski
 • dr inż. Zbigniew Filutowicz
 • dr inż. Konrad Grzanek
 • dr inż. Józef Paszkowski
 • dr Grzegorz Sowa
 • dr Alina Marchlewska