Studia II stopnia

Informatyka

Już od 380 zł za miesiąc

Czas trwania: 3 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 30 miejsc, studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: magister inżyniera informatyki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr hab. inż., prof. SAN, Andrzej Cader

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich (I-go lub II-go stopnia). Przy ustalaniu kolejności kandydatów brana jest pod uwagę ocena z dyplomu. W przypadku zbyt dużej ilości osób ponad limitem o tych samych ocenach na dyplomie, Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana Wydziału przeprowadza z tymi osobami rozmowy kwalifikacyjne oceniane w skali 10 punktowej i tym samym dokonuje rankingowania tych kandydatów. Kolejność na liście ma znaczenie jedynie w przypadku wyczerpania limitu miejsc, w pozostałych przypadkach o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Sprawdź terminy naboru.

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny pobierz
  • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
  • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.