Studia II stopnia

Informatyka

Już od 420 zł za miesiąc

Czas trwania: 3 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: magister inżyniera informatyki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr inż. Agnieszka Siwocha, asiwocha@san.edu.pl

Kandydat na studia II stopnia na kierunku „informatyka” musi posiadać kwalifikacje studiów I stopnia lub studiów wyższych magisterskich oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku. W szczególności powinien posiadać kompetencje obejmujące:

 • wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk technicznych potrzebne do zrozumienia techniki cyfrowej i zasad funkcjonowania systemów i sieci komputerowych oraz urządzeń z nimi współpracujących;
 • umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań z dziedziny informatyki;
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji zadania o charakterze projektowym.

Kompetencje te będą weryfikowane poprzez analizę dokumentacji potwierdzającej ukończenie studiów wyższych (dyplom, suplement) oraz w uzasadnionych przypadkach rozmowę kwalifikacyjną. Osoba, która w wyniku ukończenia studiów wyższych nie uzyskała części wymienionych kompetencji, może podjąć studia II stopnia na kierunku „informatyka”, jeżeli uzupełnienie luk kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Zasady rekrutacji

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie e-rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Działu Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

W obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Działu Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Działu Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.* 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; 
  nie dotyczy absolwentów SAN
  )
 • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja studencka)

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia, Kosmetologia i Pielęgniarstwo (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Dziale Rekrutacji przy składaniu dokumentów)

Dokumenty przyjmowane są w Dziale Rekrutacji.