Studia II stopnia

Informatyka

Już od 400 zł za miesiąc

Czas trwania: 3 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 30 miejsc, studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: magister inżyniera informatyki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr hab. inż., prof. SAN, Andrzej Cader

Kandydat na studia II stopnia na kierunku „informatyka” musi posiadać kwalifikacje I stopnia lub studiów wyższych magisterskich oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku. W szczególności powinien posiadać kompetencje obejmujące:

  • wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk technicznych potrzebne do zrozumienia techniki cyfrowej i zasad funkcjonowania systemów i sieci komputerowych oraz urządzeń z nimi współpracujących;
  • umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań z dziedziny informatyki;
  • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji zadania o charakterze projektowym.

Kompetencje te będą weryfikowane poprzez analizę dokumentacji potwierdzającej ukończenie studiów wyższych (dyplom, suplement) oraz w uzasadnionych przypadkach rozmowę kwalifikacyjną. Osoba, która w wyniku ukończenia studiów wyższych nie uzyskała części wymienionych kompetencji, może podjąć studia II stopnia na kierunku „informatyka”, jeżeli uzupełnienie luk kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Zasady rekrutacji

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Sprawdź terminy naboru.

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny do wypełnienia on-line
  • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
  • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.