Studia II stopnia

Fizjoterapia

Już od 600 zł za miesiąc

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Uzyskany dyplom: magister fizjoterapii

Studia II stopnia na kierunku fizjoterapia trwają 2 lata (4 semestry) i odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. W przypadku systemu studiów stacjonarnych zajęcia obejmą 4 semestry (po 15 tygodni) przez 4 dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku). W przypadku systemu studiów niestacjonarnych zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem w ciągu 4 semestrów w ramach dwudniowych sobotnio-niedzielnych zjazdów (10 zjazdów w ciągu semestru). Zarówno studia stacjonarne i niestacjonarne będą się kończyć złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim oraz nadaniem tytułu zawodowego magistra fizjoterapii. Obie formy obejmują te same zakładane efekty kształcenia.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Sprawdź terminy naboru.

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny pobierz
  • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
  • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.