Studia II stopnia

Filologia angielska

Już od 450 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia stacjonarne - 40 miejsc, studia niestacjonarne - 100 miejsc
Uzyskany dyplom: magister

Studia anglistyczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, ze względu na globalną dominację języka angielskiego i rozwój współpracy międzynarodowej. Program studiów jest skonstruowany według nowoczesnych standardów i stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności. Zapewniamy duży wymiar zajęć praktycznej nauki języka angielskiego. Uczelnia z jednej strony oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne - oprócz biegłej znajomości języka obcego, także przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz wszechstronną wiedzę o krajach anglojęzycznych, z drugiej strony obejmuje tak istotne elementy współczesnego rynku pracy, jak translatoryka.

Specjalizacje

Dlaczego warto?

  • Pogłębienie na studiach II stopnia praktycznej znajomości języka angielskiego, do poziomu ‘C2’
  • Doskonale przygotowana kadra pracowników naukowo-dydaktycznych
  • Możliwość odbycia praktyk zawodowych w wybranych przez siebie instytucjach
  • Profesjonalna baza dydaktyczna
  • Ścisła współpraca z Clark University z USA daje możliwość spotkań z wybitnymi amerykańskimi specjalistami
  • Potwierdzeniem jakości kształcenia i siły naukowej kierunku Filologia angielska jest przyznanie w październiki 2011 roku przez MNiSW uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Wykładowcy-praktycy

dr Adam Bednarek – aktywny tłumacz, współpracujący z różnymi podmiotami gospodarczymi. Zajmuje się zarówno przekładem pisemnym jak i konsekutywnym, przekładem audiowizualnym, lokalizacją stron internetowych, oraz tłumaczeniami z zakresu języka medycyny oraz lotnictwa. Współpracuje z biznesem w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym z zakresu IT, m.in. Fujitsu SAN Academy. Posiada także doświadczenie w tworzeniu projektów finansowanych ze źródeł europejskich, dotyczących studiów podyplomowych z zakresu komunikacji interkulturowej oraz lokalizacji.

dr Joanna Duda - czynny nauczyciel szkoły średniej posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno jako nauczyciel języka obcego, opiekun praktyk dydaktyczno-wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych oraz egzaminator OKE Łódź. Posiada stopień ‘nauczyciela mianowanego’. Współpracuje z licznymi organizacjami społecznymi wspierającymi młodzież/studentów w podejmowaniu aktywności społeczno-zawodowej.

dr hab. Przemysław Krakowian – specjalista z dziedziny testowania języka angielskiego jako języka obcego oraz autor rozwiązań informatycznych i programów komputerowych w postaci elektronicznego systemu wspierania oceniania w formie elektronicznego portfolio języka mówionego (IA EPSS), programów statystycznych do weryfikacji jakości testów papierowych (DataGrinder) i kontroli procesu oceniania w testach ekspresji ustnej (RaterGrinder). Posiada doświadczenie jako koordynator Egzaminu PNJA.

dr Iga Maria Lehman, prof. SAN – socjolingwistka specjalizująca się w komunikacji międzykulturowej, retoryce międzykulturowej i krytycznej analizie dyskursu. Dyrektor Instytutu Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz Redaktorka Naczelna czasopisma Discourses on Culture. Wśród nauczanych przez nią przedmiotów znajdują się: teoria i praktyka komunikacji międzykulturowej, kursy ESL i IEP w kulturowo zróżnicowanych środowiskach akademickich w USA i Polsce.

dr Halina Majer – posiada doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela poza uczelnią wyższą, w nauczycielskich kolegiach języków obcych (NKJO w Płocku, NKJO w Sieradzu), oraz w łódzkich szkołach różnego typu oraz podczas nadzoru nad studenckimi praktykami pedagogicznymi. Posiada stopień ‘nauczyciela mianowanego’ (nadany 01. 11. 2004 r.). Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie jako rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej – w zakresie kwalifikacji podręczników szkolnych, recenzji merytorycznych i dydaktycznych, opiniowania programów nauczania oraz opiniowania środków dydaktycznych (mianowanie na funkcję rzeczoznawcy środków dydaktycznych – pismo MENiS z dn. 18. 10. 2002 r.)

dr hab. Katarzyna Szmigiero – posiada doświadczenie zawodowe jako lektor i metodyk Centrum Językowego Berlitz oraz tłumacz.

dr Hanna Dziczek-Karlikowska – tłumacz przysięgły języka angielskiego i lektor języka specjalistycznego.