Studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 330 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek cieszący się od kilku lat niesłabnącą popularnością. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym.

Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej.

Czas trwania: 4 semestrów
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia stacjonarne - 80 miejsc, studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany dyplom: magister bezpieczeństwa narodowego

 

Opiekun merytoryczny kierunku
dr hab. Piotr Rozwadowski Profesor SAN, prozwadowski@san.edu.pl

Pełnomocnik Rektora
inspektor w stanie spoczynku Paweł Karolak, pkarolak@san.edu.pl
nadinspektor w stanie spoczynku Adam Maruszczak, amaruszczak@san.edu.pl

Koordynator ds organizacyjnych kierunku Bezpieczeństwo
nadkomisarz w stanie spoczynku Sławomir Szymański, sszymanski@san.edu.pl

Specjalności

 • Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa
 • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

 

 • Wojsko i siły specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo militarne
 • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Przygotowania obronne państwa
 • Planowanie obronne

 

 • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • Organizacja systemu ratownictwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
 • Ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
 • Bezpieczeństwo osób i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
 • Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

 

 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • Bezpieczeństwo osób, mienia i obiektów

Dlaczego warto?

 • Zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków pracujących w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem.
 • Studia zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.
 • Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.
 • Kwalifikacje zawodowe poszerzysz o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem.
 • W ramach programu ERASMUS+, możliwie jest odbycie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą.

Wykładowcy-praktycy

 

generał Leon Komornicki – jeden z najzdolniejszych generałów młodego pokolenia, współautor wielu systemowych rozwiązań w zakresie szkolenia wojsk i przygotowania sił zbrojnych RP do wstąpienia w szeregi NATO, zajmował stanowiska Dowódcy Garnizonu Warszawskiego oraz Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, autor licznych opinii i ocen poruszających stan i funkcjonowanie sił zbrojnych naszego kraju publikowanych w „Rzeczypospolitej” i innych czasopismach, współzałożyciel Business Centre Club

 

nadinspektor Adam Maruszczak – były dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, założyciel pierwszego w Europie Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Likwidacji Laboratoriów Narkotyków Syntetycznych, uczestnik specjalistycznego szkolenia „Negocjowanie o zakładników” w Amerykańskiej Akademii Policyjnej w Baton Rouge w Luizjanie,  koordynator najistotniejszych operacji kryminalnych na terenie Unii Europejskiej oraz Polski w ostatnich dwóch dekadach, twórca wielu jednostek i systemów zwalczających działalność zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami i falsyfikowaniem walut

 

inspektor Paweł Karolak – były funkcjonariusz Policji, Komendant Miejski Policji w Łodzi, Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy, obecnie zastępca naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego w Łodzi w pionie ds. Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, wykładowca akademicki, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i studiów Executive MBA Społecznej Akademii Nauk, dowódca wielu akcji policyjnych na terenie województwa łódzkiego, współorganizator konferencji naukowych i twórca programów profilaktycznych, uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, autor publikacji poruszających problem przemocy w rodzinie.         

 

dr Anna Rycaj-Pilipczuk – specjalistka w zakresie bezpieczeństwa oraz administracji bezpieczeństwa publicznego, absolwentka szkolenia w zakresie Prawa karnego materialnego i procesowego, autorka wielu publikacji takich jak m.in. „Zagrożenie terrorystyczne Polski w kontekście napływu imigrantów” czy „Koncepcja rozwiązania modelowego dla systemu bezpieczeństwa publicznego dużej aglomeracji miejskiej”.

 

dr Michał Podgórski - funkcjonariusz Policji z wieloletnim stażem, wcześniej żołnierz zawodowy,  wykładowca i nauczyciel policyjny, aktywny działacz w zakresie bezpieczeństwa i zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej, absolwent WSPol w Szczytnie i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, uczestnik szkoleń kierunkowych w Europejskiej Akademii Policyjnej, praktyk w obszarze cyberprzestępczości oraz funkcjonowania europejskich baz danych w zakresie współpracy policyjnej.

 

dr Michał Tumielewicz - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, wieloletni pracownik administracji państwowej, zastępca komendanta Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych, czynny praktyk w sferze logistyki, autor licznych publikacji w dziedzinie administracji publicznej i bezpieczeństwa, praktyk w zakresie infrastruktury krytycznej państwa, ekonomii instytucjonalnej oraz sprawności podmiotów publicznych.

 

mgr Łukasz Olenderek – jeden z nielicznych polskich absolwentów Akademii FBI w Quantico (USA), koordynator czynności dot. zwalczania zorganizowanej przestępczości o charakterze trans-granicznym w Wydziale Kryminalnym Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, ekspert krajowy Multidyscyplinarnej Platformy Przeciw Zagrożeniom Przestępczością Kryminalną, mówca na szkoleniach organizowanych przez CEPOL, autor publikacji na temat fałszowania pieniędzy, handlu ludźmi i przemytu broni palnej.

 

mgr Maciej Litwin – absolwent Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, koordynator ds. zwalczania przestępczości około-bankomatowej oraz oszustw popełnianych metodą „na wnuczka i policjanta”, uczestnik licznych szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa seniorów, były członek Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Kielcach.

 

r.pr Rafał Bielicki – były ekspert Wydziału Nadzoru nad SUFO Biura Prewencji KGP, radca prawny Komendy Głównej Policji, Wydziału Pomocy prawnej Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej, autor publikacji poruszających temat broni palnej oraz pracy pt. „Młodociani i nieletni sprawcy zabójstw”.

*wizerunki prowadzących nie są ujawnione ze względu na pełnione przez nich stanowiska w służbach państwowych

Partnerzy kierunku

Realizując studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, SAN współpracuje z wieloma podmiotami, są to m.in.

 • Komenda Wojewódzka i Komenda Miejska Policji w Łodzi
 • Komenda Miejska Państwowej Straży w Łodzi 
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
 • Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
 • Placówka Straży Granicznej w Łodzi
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi
 • Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi
 • 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej