Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 260 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 40 miejsc, studia niestacjonarne - 160 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat zarządzania

Kierunek Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk daje studentowi możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu oraz dziedzin komplementarnych, np. ekonomia, prawo, finanse. Program studiów koncentruje się na diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności każdej organizacji, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym, a także skutecznej analizie przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach w wymiarze gospodarczym i psychospołecznym. Program studiów, bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów posiadających umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej.

Kierunek Zarządzanie obecny jest w ofercie Uczelni od samego jej powstania. Zdobyte przez lata doświadczenie z racji długiego okresu pracy z i nad kierunkiem, współpraca z licznymi praktykami oraz doskonałą kadrą akademicką stawia naszą Uczelnię w gronie najlepiej przygotowujących potencjalnych kandydatów do pracy.

 

Specjalności

 • Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • E-commerce i Marketing
 • Zarządzanie logistyczne

W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania podmiotami funkcjonującymi zarówno w sferze biznesowej jak publicznej bez względu na wielkość, rodzaj własności oraz formę organizacyjną. Zagadnienia omawiane na specjalności zapoznają studentów ze współczesnymi metodami i technikami zarządzania oraz zasadami i procesami inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz podstawami prawa pracy. Studenci pozyskują wiedzę obejmującą problematykę zarządzania wiedzą i transferem technologii, wizerunkiem przedsiębiorstwa oraz innowacji. Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy w ramach prowadzonych przedmiotów specjalnościowych: Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym, Zarządzanie usługami i podmiotami publicznymi, Organizacja i funkcjonowanie MŚP.

Kształcenie w ramach specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest adresowane do studentów zarządzania, których interesuje szeroko ujęta problematyka uczestnictwa człowieka w organizacji. Celem specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest wykształcenie kompetentnej kadry zarządzającej strategicznym zasobem organizacji – ludźmi i ich potencjałem. Oferta kierowana jest do studentów planujących kierować działami personalnymi w organizacjach, chcących pracować w firmach konsultingowych świadczących usługi z zakresu ZZL oraz tych którzy kierują lub planują kierować organizacjami mając świadomość znaczenia i roli zatrudnionych w nich ludzi. Specyfika specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi realizowana jest w zakresie dwóch obszarów: teoretycznego i aplikacyjnego:

 • w ramach poznania teoretycznego słuchacze uświadomią sobie jak ważną rolę odgrywa proces zarządzania personelem dla organizacji, w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej i osiągania przez organizację jej kluczowych celów;
 • w wymiarze aplikacyjnym studenci nabędą szereg umiejętności, które mogą wykorzystać w pracy w działach HR.

W ramach specjalności studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę o rynku, zachowaniach konsumentów, strategiach oraz narzędziach marketingu i umiejętności skutecznego stosowania metod podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa w wirtualnym środowisku. Specjalność ta wpisuje się w potrzeby nowej gospodarki opartej na informacji i technologiach wymuszających szereg zmian w zakresie realizacji podstawowych działań przedsiębiorstw i odpowiada na potrzeby rynku pracy sygnalizujące zapotrzebowanie na kształcenie specjalistów o kompetencjach związanych z rozwojem e-gospodarki. Program specjalności uwzględnia koncepcję indywidualnego podejścia do klienta narzucającą konieczność budowania planów i strategii marketingowych dopasowanych do pojedynczych klientów, zarówno na rynku B2B, jak i na rynku B2C. W toku zajęciowym studenci uczęszczający na zajęcia w zakresie specjalności „e-commerce” i marketing” kształcą umiejętności w zakresie określania potrzeb informacyjnych organizacji oraz wykorzystania zagregowanych informacji w procesach zarządczych, znajomość procesów, metod i technik w zakresie skutecznej komunikacji z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, sprawnego posługiwania się narzędziami operacyjnymi w obszarach: wsparcia sprzedaży, kreacji reklamy, efektywności public relations, analiz zachowań nabywców oraz wzmocnienia kreatywnego oraz zespołowego działania

Specjalność przygotowuje przyszłych menedżerów oraz specjalistów odpowiedzialnych za koordynację procesów zarządzania w sferze magazynowania, transportu oraz zarządzania zapasami w podmiotach gospodarczych. Specjalność ta uwzględnia potrzeby współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych wskazujących, iż istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętność zarządzania w oparciu o wiedzę o rynku oraz znajomość problematyki logistycznej przedsiębiorstwa. Oferowana wiedza i umiejętności diagnozowania, budowania strategii logistycznych, posługiwania się metodami oraz technikami zarządzania zintegrowanymi łańcuchami dostaw, przepływem zapasów oraz optymalizacji procesów transportowych pozwala absolwentowi specjalności „zarządzanie logistyczne” na dopasowanie logistyki przedsiębiorstwa do autentycznych potrzeb klientów.

Dlaczego warto?

 • Program studiów przygotowywany jest zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu i bazuje m.in. na amerykańskich wzorcach nauczania
 • Studia kształcą menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrz-organizacyjnej i zewnętrznej
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń, konwersatoriów z wykorzystaniem metod analitycznych i projektowych. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
 • Wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • Studenci mają możliwość brać udział w realizacji projektów badawczych i współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki
 • Zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje uniwersalne umiejętności, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej.

Wybrani wykładowcy-praktycy

Zajęcia w czasie studiów prowadzone są przez uznanych wykładowców SAN, posiadających również bogate praktyczne doświadczenia w zarządzaniu oraz praktyków z wieloletnim dorobkiem zawodowym. Prowadzący zajęcia to między innymi:

 

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN

W Społecznej Akademii Nauk dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN pełni funkcję dziekana oraz przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Etyk. Jest recenzentem licznych prac z zakresu etyki zawodowej i społecznej. Na stałe współpracuje ze zgierskim miesięcznikiem „Zgierz – moja przestrzeń”.

W ostatnich latach dorobek naukowy Profesora koncentrował się na publikacjach z dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplina filozofia, której nieodłącznym elementem składowym zawsze była etyka. Badania dotyczyły takich kwestii, jak realizm Tadeusza Kotarbińskiego, filozoficzne podejście człowieka do zwierząt, a także zagadnień etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych, jak samobójstwo, makiawelizm, prostytucja, przeklinanie, nepotyzm czy też korupcja. Problemy dotyczące etyki rozważane były nie tylko w znaczeniu ogólnym, ale także z uwzględnieniem kwestii dotyczących wychowania, jak chociażby makiawelizm. Wyrazem prowadzonych badań są publikacje, udział w konferencjach oraz w działalności publicystycznej i wykładowej prowadzonej poza uczelnią.

 

dr Iwona Gawryś, prof. SAN

Długoletni nauczyciel akademicki. Zainteresowania naukowe dr Iwony Gawryś, prof. SAN koncentrują się wokół: finansów korporacji, analizy finansowej, strategii finansowania przedsiębiorstw oraz controllingu finansowego.

Autorka podręcznika akademickiego „Instrumenty zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, Analiza ryzyka operacyjnego i finansowego w działalności przedsiębiorstwa“, Łódź 2010, ISSN 1733 – 2486.

 

dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN

Dyrektor Instytutu Finansów w Społecznej Akademii Nauk oraz koordynatora ds. zespołów badawczych.

Prowadziła wykłady na Uniwersytecie w Turynie i Uniwersytecie w Bolonii jako Visiting Professor. Staże badawcze odbywała na Uniwersytecie w Perugii oraz w ISEG Lisbon School of Economics & Management. Jej zainteresowania naukowe obejmują: społeczną odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój organizacji, raportowanie zintegrowane, raportowanie niefinansowe, kapitał intelektualny.

Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z tej tematyki opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, krajowych, w monografiach wydanych w języku polskim, angielskim i portugalskim. Brała udział w kilku ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych.

Jest członkiem European Accounting Association oraz Le Réseau universitaire des Pays du Groupe de Vysegrad (PGV Research Network).

Konsultantka w zakresie rachunkowości, analizy kosztów, podejmowania decyzji zarządczych z doświadczeniem jako współwłaściciel kilku firm, vice-prezes zarządu, członek rady nadzorczej w spółkach z o.o.

 

dr Paweł Trippner, prof. SAN

Wieloletni nauczyciel akademicki, autor podręcznika i skryptów dla studentów, trener na szkoleniach z dziedziny finansów.

Dorobek naukowy dr Pawła Trippnera, prof. SAN mieści się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są: Finanse korporacji, Analiza finansowa, Finanse osobiste, Decyzje finansowe, Zarządzanie kapitałami emerytalnymi, Controlling finansowy i rachunkowość zarządcza.

 

dr Łukasz Prysiński

Psycholog, menedżer, dyrektor eMBA - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej SAN w Łodzi. Posiada doświadczenie zarządcze jako dyrektor MBA, menedżer Clark University w Polsce, dyrektor biura związku pracodawców, członek rad nadzorczych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej, zdrowia oraz sportu jako publicysta, mówca i psycholog. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

 

dr Adam Kałowski

Adiunkt Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończył wydział Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie również w roku 2005 uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk o zarządzaniu w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Autor wielu publikacji z dziedziny zarządzania, zarządzania strategicznego oraz przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych firm. Kierował również Podyplomowymi Studiami Przygotowania i oceny projektów inwestycyjno-innowacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W Społecznej Akademii Nauk w Warszawie prowadzi zajęcia z zarzadzania, motywowania zespołami w organizacjach biznesowych. Pracował w przedsiębiorstwach pełniąc funkcje członka zarządu, dyrektora, członka rad nadzorczych, doradcy zarządu.

 

dr n. ekon. Mariusz Nyk

Praktyk gospodarczy, doradca podatkowy sektora MSP, biegły sądowy (kadencja 2015-2020,obecnie biegły sądowy ad hoc,) członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, likwidator spółek, specjalista z zakresu zastosowania metod ilościowych w biznesie polityki wynagrodzeń, optymalizacji procesów gospodarczych, dyrektor w instytucji sektora publicznego.

 

dr Michał Turniak

Wieloletni nauczyciel akademicki. Doktor z dziedziny nauk społecznych, nauk o zarządzaniu i jakości. Uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowych. Autor wielu publikacji naukowych, wśród najważiejszych można wymienić:      

-Artefakty językowe jako zasoby marketingowe dzieł literackich na przykładzie opowiadania A. Sapkowskiego „Granica możliwości” [w:] Współczesne wyzwania marketingowe, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XIX, Zeszyt 6, cz. 3, Wyd. SAN, Warszawa-Łódź 2018, s. 37-53;

-           Marketing percepcji - czyli jak rozwijać interes na ludzkiej percepcji [w:] Marketing we współczesnej gospodarce, Difin, Warszawa 2018;

-           Wykorzystanie techniki lifestreamingu w storytellingu na przykładzie promocji atrakcji turystycznej, [w:] Agile Commerce - technologie przyszłości, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XVIII, Zeszyt 4, cz. 2, Wyd. SAN, Warszawa-Łódź 2017, s. 227-240;

-           Storytelling w marketingu historycznym regionów – na przykładzie przemarszów niemieckich najemników przez miasto Szczecinek w czasie wojny o ujście Wisły (1626-1629), [w:] Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XVIII, Zeszyt. 2, cz. 3, Wyd. SAN, Warszawa-Łódź 2017, s. 287-304;

-           Mindreading Technique in Communication Process with Cultural Differences Problems, [w:] W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XVII, Zeszyt 2, cz. 3, Wyd. SAN, Warszawa-Łódź 2016, s. 173-185;

 

dr Anna Jadachowska-Dziębor 

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w 2022 r. ukończyła Executive Master of Business Administration MBA; specjalistka ds. Public Relations (Podyplomowe Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim) oraz projektowania treningów (Roczne Studium Trenerów NLP i Przywództwa Praeceptor w Warszawie). Wieloletni samorządowiec oraz trener ds. komunikacji.

 

dr Bartłomiej Stopczyński 

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ukończył studia na kierunku Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej. Swoją rozprawę doktorską obronił w  2008 roku na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Problematyka naukowo-badawcza autora obejmuję szeroko pojętą problematykę innowacji i ich wykorzystania w formułowaniu strategii konkurencji. Doktor szczególną uwagę poświęca innowacjom wykorzystującym potencjał Internetu. Dr Bartłomiej Stopczyński jest autorem kilkudziesięciu publikacji w ogólnopolskich czasopismach z zakresu: strategii organizacji, innowacji, mediów społecznościowych, marketingu mobilnego, Internetu itp.  Od 1998 roku prowadzi zajęcia ze studentami z tematyki marketingu, innowacji, komunikacji i logistyki. W latach 2011-2018 roku pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Szczecinku Społecznej Akademii Nauk. W roku 2019 pełnił funkcję Dziekana Filii Społecznej Akademii Nauk w zduńskiej Woli. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Mediateka