Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 260 zł za miesiąc

Co po studiach?

Interdyscyplinarność kierunku Zarządzanie sprawia, że absolwent może znaleźć zatrudnienie w charakterze menedżera, specjalisty, konsultanta bądź doradcy, zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych organizacjach, a w szczególności:

 • w  każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi
 • w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
 • w instytucjach, zajmujących się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
 • w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek
 • w branży e-commerce 
 • w przedsiębiorstwach branży logistycznej
 • we własnej firmie lub w nowym dynamicznie rozwijającym się start-upie
 • w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje menedżerskie umożlwiające podejmowanie decyzji zarządczych w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej. Mają także umiejętności zarządzania  podmiotami oraz planowania, organizowania i motywowania kierowanych zespołów ludzkich. Absolwenci  są również przygotowani do zarządzania w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

Kontynuacją ścieżki naukowo-kompetencyjnej jest podjęcie nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie na wybranej specjalności - do wyboru:

 • Administracja i Zarządzanie Publiczne
 • E-biznes i profesjonalna komunikacja
 • Logistyka w Zarządzaniu
 • Menedżer Organizacji
 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu

lub na elitarnych studiach polsko-amerykańskich realizowanych we współpracy z Clark University z USA.