Studia I stopnia

Socjologia (profil Socjokryminologia)

Już od 320 zł za miesiąc

Wybrane zagadnienia

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, które pomagają studentom na praktyczną analizę realizowanych zagadnień.

W ramach zajęć praktycznych studenci:

 • uczestniczą w warsztatach,
 • realizują projekty,
 • odbywają wizyty studyjne,
 • przygotowują narzędzia badawcze.

Podstawowe obszary tematyczne (zagadnienia stanowiące fundament kształcenia socjologicznego)

 • Podstawy socjologii
 • Kryminologia
 • Kryminalistyka
 • Socjologiczne teorie przestępczości
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Struktury i systemy społeczne
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Metody badań społecznych
 • Analiza i opracowywanie danych statystycznych
 • Polityka społeczna
 • Demografia i procesy ludnościowe
 • Dysfunkcje rodziny
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Psychologia ogólna i społeczna
 • Organizacja i zarządzanie
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

Obszary tematyczne do wyboru (blok tematyczny, umożliwiający studentom dostosowanie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji do swoich indywidualnych zainteresowań i predyspozycji)

 • Techniki kryminalistyczne
 • Zagrożenia społeczne XXI wieku
 • Wiktymologia
 • Praca z ofiarami przestępstw
 • Resocjalizacja
 • Metody pracy terapeutycznej
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Funkcjonowanie jednostek penitencjarnych
 • Prawo penitencjarne
 • Negocjacje i mediacje
 • Zachowania organizacyjne
 • Techniki autoprezentacji
 • Techniki wpływu społecznego
 • Komunikowanie społeczne
 • Propaganda i techniki manipulacji

Socjokryminologia

(Specjalność oferująca wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania dysfunkcji społecznych oraz socjologicznych aspektów przestępczości i jej zwalczania)

 • Przestępczość zorganizowana
 • Przestępczość gospodarcza
 • Przestępczość pospolita
 • Cyberprzestępczość
 • Współczesne formy terroryzmu
 • Polityka walki z przestępczością
 • Prawo karne
 • Socjoterapia
 • Problematyka uzależnień
 • Społeczność osadzonych w jednostce penitencjarnej
 • Penologia w wymiarze sprawiedliwości

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(Specjalność oferująca wiedzę i umiejętności z zakresu metod selekcji, rekrutacji, oceny i motywowania pracowników)

 • Dobór pracowników
 • Motywowanie pracowników w organizacji
 • Ocena pracy i pracowników
 • Administrowanie kadrami
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Rozwój i kariera zawodowa
 • Szkolenia i zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Kompetencje menedżera w zarządzaniu kadrami
 • Kultowe uwarunkowania zarządzania

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.