Studia I stopnia

Socjologia (profil Socjokryminologia)

Już od 310 zł za miesiąc

Studenci kierunku Socjologia z profilem Socjokryminologia otrzymują solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się ich kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjokryminologii. Studia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Chcesz wiedzieć więcej?
 Katedra Socjologii SAN na Facebooku  Strona Katedry Socjologii SAN

Specjalność

Kierunek prowadzony jest w profilu Socjokryminologia. Dodatkowo, istnieje możliwość wybrania spośród specjalności:

 • Socjokryminologia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - dzięki specjalizacji "zarządzanie zasobami ludzkimi" zapoznasz się z narzędziami motywującymi pracowników, dowiesz się, z jakimi zadaniami zmierzysz się jako pracownik działu personalnego,  poznasz prawne uwarunkowania rynku pracy oraz model polityki personalnej, dowiesz się, jakie metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi są skuteczne, nauczysz się, jak w sposób profesjonalny oceniać i kontrolować pracowników, poznasz techniki negocjacji i mediacji, nauczysz się, jak projektować, wdrażać i realizować strategie polityki personalnej, a także co to znaczy (w praktyce) budować zespół i kierować nim.

Dlaczego warto?

 • Bogaty program kształcenia przygotowuje do pracy w różnych instytucjach społecznych – w administracji, poradnictwie, polityce, opiece społecznej, mediach, biznesie, analityce rynkowej itp.
 • Profil Socjokryminologia zapewnia przygotowanie do pracy w organach porządku publicznego, placówkach wychowawczych i opiekuńczych, diagnostycznych i terapeutycznych
 • Nauka praktycznych umiejętności, opartych na fundamentach solidnie i nowocześnie wykładanej wiedzy o motywach działań ludzi, architekturze społecznych struktur, procesach zachodzących we współczesnych społeczeństwach oraz o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wpływu społecznego.
 • System tutoringu, czyli zindywidualizowanej opieki wybranego wykładowcy nad studentem. Tutor pomaga podopiecznemu w wyborze jego ścieżki edukacyjnej oraz w osiągnięciu specjalizacji.

Wykładowcy-praktycy

 • dr Michał Skorzycki - badacz, zajmujący się kwestią nacjonalizmu i tożsamości narodowej – stypendysta Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego; specjalista ds. handlu zagranicznego zatrudniony w sektorze prywatnym.
 • dr Ewa Stroińska – prowadzenie warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych ze zróżnicowanych obszarów, współpraca w MOPS w ramach realizacji projektów aktywizujących; praca w ramach działań aktywizacyjnych w różnych projektach realizowanych ze środków unijnych; pracownik Biura Karier Studenckich na stanowisku doradca zawodowy i personalny; udział w procesach naboru do firm.
 • podinsp. mgr Marek Bogusz - starszy wykładowca Zespołu Techniki Kryminalistycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, były wieloletni ekspert kryminalistyki i biegły sądowy w zakresie badań biologicznych
 • mgr Małgorzata Nowastowska - socjolog o specjalizacji, resocjalizacja i pomoc społeczna. W ramach działań praktycznych współpracuje z instytucjami z zakresu pomocy społecznej oraz stowarzyszeniami wspierającymi grupy marginalizowane. Ma za sobą doświadczenia związane z pracą z osobami doznającymi cyberbullyingu, długotrwale bezrobotnymi, opuszczającymi zakłady karne i osobami uzależnionymi. Jako wolontariuszka działała na rzecz zapobiegania naruszeniom praw człowieka. Pasjonatka aktywności fizycznej i biegów OCR
 • Magdalena Geraga – dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, magister filologii polskiej, filozofii (specjalność: aksjologiczna) oraz etnologii. Autorka publikacji z zakresu nowych mediów, tanatologii, humanistycznego nurtu zarządzania, kultury organizacyjnej, antropologii zarządzania oraz krytyki literackiej. Praca badawcza – zainteresowania naukowe – interdyscyplinarne, nawiązujące do literaturoznawstwa, antropologii, zarządzania (tu: badania na temat grywalizacji, czyli wykorzystywaniu narzędzi gry i różnorodnych aplikacji WWW do motywowania pracowników), aksjologii. Członek grantów badawczych (Wydział Historii UMK w Toruniu, AE w Toruniu), sekretarz naukowy Archiwum Emigracji w Toruniu, członek stowarzyszenia kulturalno-naukowego „Rojsty” w Toruniu