Studia I stopnia

Praca Socjalna

Już od 310 zł za miesiąc

Wybrane zajęcia praktyczne

  • Ćwiczenia w specjalistycznych ośrodkach pomocy społecznej, np.: DPS, MONAR, ośrodki dla osób ze zdiagnozowaną chorobą ZZA i HIV/AIDS.
  • Ćwiczenia i praktyki w środowisku zagrożonym wykluczeniem społecznym (praca i nauka w środowisku realnym pod ścisłą kontrolą kadry dydaktycznej uczelni).
  • Warsztaty w środowisku przebywania osób bezdomnych, uzależnionych oraz mieszkających w pustostanach, przygotowujące do pracy pedagoga ulicy (streetworker), zgodnie z wymogami krajowymi i UE.
  • Praktyki w specjalistycznych ośrodkach pod patronackim nadzorem takich organizacji jak: Caritas, Betel, Monar, MOPS, CPR, Dom Samotnej Matki.
  • Ośrodki dla uchodźców i rodzin przesiedlonych.
  • Ścisła współpraca z Departamentem Spraw Społecznych w organizacji praktyk, ćwiczeń i warsztatów.
  • Warsztaty przygotowujące do pracy z imigrantami i rodzinami wielokulturowymi.
  • Praktyczne ćwiczenia w Wydziale Pieczy Zastępczej Rodzin Dysfunkcyjnych i Adopcyjnych.