Powrót

Realizowane przedmioty

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Studenci są angażowani do projektów międzynarodowych. Otrzymują jako pierwsi ich rezultaty (np. materiały do pracy nauczycielskiej, podręczniki, najnowszą metodologię postępowania).
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach metodycznych, otrzymują certyfikaty uczestnictwa, bogacąc swoje portfolio.
 • Studenci uczestniczą w warsztatach umiejętności pedagoga, uczą się też w jaki sposób budować własną karierę.
 • W ramach programu funkcjonuje blok przedmiotów kompetencji społecznych, gdzie studenci mogą nauczyć się zasad autoprezentacji i komunikacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, ale również zdrowego żywienia.
 • Część zajęć odbywa się w formie projektowej, gdzie studenci samodzielnie muszą znaleźć rozwiązania zadanych problemów.

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnouczelniane

 • Język obcy (do wyboru)
 • Technologie informacyjne
 • Cyfrowe kompetencje w nauce i pracy”
 • Komunikacja społeczna i interpersonalna
 • BHP z ergonomią
 • Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej

Nauki podstawowe i kierunkowe

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Filozofia człowieka z etyką
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Pedagogika ogólna
 • Historia wychowania
 • Socjologia wychowania
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia ogólna
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy dydaktyki
 • Projektowanie ścieżki edukacyjno -  zawodowej
 • Projekt edukacyjny  w pracy pedagoga
 • Emisja głos

 

Przedmioty do wyboru

 • Psychologia uczenia się
 • Metodyka pracy opiekuna wychowawcy
 • Media w edukacji
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Edukacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia
 • Podstawy pedagogiki specjalnej 
 • Profilaktyka społeczna 
 • Trening umiejętności społecznych 
 • Warsztat umiejętności pedagogicznych 
 • Psychologia społeczna 
 • Podstawy genetyki 
 • Edukacja włączająca 
 • Patologie społeczne 
 • Pedagogika opiekuńcza 
 • Projekt dyplomowy
 • Praktyki
 • Analiza praktyk

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.