Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 300 zł za miesiąc

Co wyróżnia Pedagogikę w SAN?

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia stacjonarne - 60 miejsc, studia niestacjonarne - 90 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat pedagogiki

 • 85% studentek/studentów uzyskuje dodatkowe kompetencje oczekiwane na rynku pracy poprzez udział w projektach dofinasowanych z funduszy UE.
 • Studenci mają możliwość publikowania swoich badań naukowych w czasopiśmie Pedagogika rodziny wydawanym przez SAN.
 • Bardzo dobry kontakt z pracodawcami - studenci u pracodawców odbywają, wizyty studyjne, staże zawodowe, praktyki zawodowe i dyplomowe.
 • Studenci studiów I stopnia wykonują pracę licencjacką w postaci grupowego projektu dyplomowego powiązanego ze specjalnością i zainteresowaniami
 • Kadra o wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym.

 

Na kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk czynnie stosowana jest metoda projektów, która realizuje nowy paradygmat edukacji. Opiera się ona na podejściu konstruktywistycznym, którego walorami są motywacja, współpraca i możliwość przeniesienia nauczanych treści na rozwiązywanie problemów w praktyce. Umożliwia naukę w oparciu o interakcje ze środowiskiem, grupą współpracujących ze sobą osób. W oparciu o własne potrzeby i doświadczenia pozwala także na rozwój indywidualny. Budowanie wiedzy odbywa się poprzez pracę nad określonym problemem w środowisku rzeczywistym lub do niego zbliżonym.

Wdrożenie metody projektowej trwało na Uczelni od roku akademickiego 2018/2019. Zdobyte przez studentów doświadczenie pozwoliło na zmianę sposobu zakończenia studiów już w roku 2020/2021. Studenci na studiach I stopnia zamiast opracowywać  indywidualną pracę dyplomową wykonują projekt dyplomowy pracując w 3-4 osobowych grupach. Projekt dyplomowy podobnie jak prowadzone do tej pory prace dyplomowe i magisterskie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Ponadto ukształtowane umiejętności studenci wykorzystywali wykonując projekty w licznych projektach dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej. Chcąc podwyższyć ich jakość wykonywane projekty były wspierane przez pracodawców, którzy prowadzili wizyty studyjne oraz konsultacje wspierające studentów w prowadzeniu badań, wykonaniu projektów.

Do prowadzenia projektu przygotowani są nauczyciele akademiccy zatrudnieni na kierunku pedagogika. Mają ukończony kurs „Metoda projektu  w pracy nauczyciela akademickiego”.

 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają przekazanie interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy z zakresu nauk społecznych, a także szeroko pojętej humanistyki (m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, etyki, resocjalizacji, prawa, kryminalistyki, profilaktyki i readaptacji społecznej.), koniecznej do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy związanej wychowaniem, opieką i nauczaniem. Koncepcja kształcenia na studiach  kierunku pedagogia uwzględnia przygotowanie absolwentów do rozwijania drogi zawodowej pedagogów w instytucjach wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych, poprzez kształtowanie umiejętności projektowania i sprawnego wdrażania działań opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych.

 

Specjalności

 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Resocjalizacja

W ramach specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju,
 • projektowania i realizacji działań z zakresu opieki, wychowania i terapii,
 • budowania, oceniania i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
 • współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób dorosłych w trudnej sytuacji życiowej.

Studenci w ramach przedmiotów specjalnościowych mają możliwość rozwijania cech charakteru niezbędnych w pracy pedagoga takich jak:

 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i odnajdywania się w sytuacjach trudnych,
 • zdolność do empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka oraz
 • umiejętność kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.

Absolwenci kierunku „pedagogika” posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy opiekuńczej, wychowawczej zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi, co umożliwia skuteczne planowanie, organizowanie i prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Studia przygotowują do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej dzieci, młodzieży oraz wychowywania i rozwijania osób dorosłych.

Specjalność resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach wychowawczych o charakterze resocjalizacyjnym, w tym w służbach mundurowych zajmujących się profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną. Ponadto sylwetka absolwenta charakteryzuje się możliwością zaprojektowania indywidualnego procesu resocjalizacji wobec osób wykluczonych z powodu popełnionego czynu zabronionego, bądź też na wprowadzanie elementów profilaktyki społecznej w środowiskach zagrożonych. Specjalność pozwala uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym i poprawczym jak też daje pełne podstawy do ubiegania się o uzyskanie kompetencji kuratora sądowego, socjoterapeuty. Zajęcia dydaktyczne ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów badawczych zorientowanych na przypadki występujące w środowisku. Obejmują również badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych. Umożliwiają kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie w niezbędnym zakresie wiedzy z zakresu prawa, nauk o bezpieczeństwie oraz nauk humanistycznych.

Absolwenci kierunku „pedagogika” posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi, co umożliwia skuteczne planowanie, organizowanie i prowadzenie działań wychowawczych, a także realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, oraz resocjalizacji. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów społecznych i wychowawczych.

Dlaczego warto?

Warto, bo studia bo studia na kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk są:

 • bezpieczne i wysoce efektywne, powiększają poziom wiedzy i kształtują umiejętności niezwykle przydatne w pracy zawodowej jak i w codziennym życiu, spełniając wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują,
 • dostosowane do rzeczywistości - uwzględniają dynamikę społeczną i najaktualniejsze wymagania rynku pracy, zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych,
 • elastyczne - program kształcenia systematycznie konsultowany z instytucjami rynku pracy jest szybko dostosowywany do jego dynamicznie zmieniających się oczekiwań i potrzeb z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach zarówno normujących obszar oświaty, wychowania i opieki, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, jak i służb mundurowych oraz instytucji pomocowych,
 • ukierunkowane na studenta - studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego,
 • interdyscyplinarne - nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych i rozszerzonych specjalności znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki (pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, etyki, resocjalizacji, prawa, kryminologii, kryminalistyki, profilaktyki i readaptacji społecznej i in.),
 • naukowe - studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, aktywności w kołach naukowych, pisania artykułów naukowych i publikowania ich,
 • nowoczesne - są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning,
 • przyjacielskie - zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze, bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie obecni i przyszli pedagodzy,
 • przyjazne - studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku, mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają opiekunów odpowiedzialnych za poszczególne składniki procesu studiowania zawsze dostępnych i gotowych pośpieszyć z pomocą,
 • wartościowe - dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki,
 • wysokiej jakości - kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący pracownikami SAN, jak i wysoce cenionymi i doświadczonymi specjalistami z instytucji państwowych, w tym służb mundurowych.

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. Iwona Chrzanowska 

  Pedagog, pedagog specjalny, pedagog wczesnoszkolny. Autorka ponad 150 publikacji z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, edukacji dzieci i młodzieży, edukacji włączającej m.in.:

  • Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej (2019),
  • Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja (2010),
  • Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia (Kraków 2009).

  Autorka podręcznika akademickiego z zakresu pedagogiki specjalnej: Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności (2015, 2018, 2019), współredaktor monografii Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole (2019).

  Ekspert, recenzent grantów naukowych Narodowego Centrum Nauki, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek zespołu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. opracowania koncepcji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2017-2019). Recenzent grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Redaktor naczelna czasopisma naukowego Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps ).

  Obecne zainteresowania naukowe: problematyka marginalizacji, wykluczenia edukacyjnego, edukacja włączająca, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; obciążenia zawodowe nauczycieli.

   - Autor książek o negocjacji w szkole, wieloletni nauczyciel – pedagog

 • dr hab. Beata Jachimczak prof. SAN

  Pedagog, pedagog specjalny. Pedagog w zakresie nauczania początkowego, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), pedagogiki wspierającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Zainteresowania naukowe skoncentrowane na problematyce wychowania, kształcenia i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na zagadnieniach polityki oświatowej ukierunkowanej na budowanie systemu profilaktyki, opieki, wsparcia i edukacji (edukacja integracyjna, włączająca).

  W latach 1992 – 2005 była nauczycielką w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Była autorką opracowania i realizatorką programu innowacyjnego dla integracyjnych klas
  I-III. Założycielka oraz wieloletni członek zarządu Fundacji Pomocy Rodzinie OPOKA
  w Łodzi, gdzie zajmowała się diagnoza i terapią dzieci i młodzieży.

  Od 1996 do chwili obecnej wykładowca akademicki: Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Były ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (powołany do pracy  w zespole przygotowującym koncepcje zmian w kształceniu, 2008-2009). W latach 2012-2015 Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. W latach 2015- 2017 Doradca Prezydenta Miasta Łodzi ds. oświatowych. Od 2018 Pełnomocnik Prezydenta miasta Łodzi ds. programów
  i projektów edukacyjnych. Autorka wielu publikacji naukowych.

 • dr Bożena Zając prof. SAN

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister inżynier mechanik. Dziekan SAN ds. kierunku Pedagogika

  Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego (Uniwersytet Łódzki 1997). Posiada:

  • Certyfikat trenera nauczycieli w zakresie wdrażania metody projektów - University of Sheffield Program PHARE TERM – 1995,
  • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie „Porównanie systemów kształcenia zawodowego w Holandii i Wielkiej Brytanii” Bilston Community College (Wielka Brytania) – 1996,
  • Certyfikat nr 319 Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego – wrzesień 2004 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Departament Pracy USA – 2004.

  Autorka programów nauczania, podręczników, poradników, pakietów edukacyjnych, modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała prowadząc wieloletnią współpracę z pracodawcami oraz podejmując działania w pozyskiwaniu środków z Programów PHARE i EFS. Była: ekspertem
  w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukatorem kształcenia nauczycieli (MEN/1012E/411/2001), trenerem i doradcą ds. rynku pracy w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego, zastępcą koordynatora
  w projekcie „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy” oraz doradcą metodycznym i nauczycielem konsultantem w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

  Jest promotorem licznych prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika. Jest dyrektorem Biura Projektów, które realizuje liczne projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • dr Eulalia Adasiewicz 

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz Zarządzania oświatą. Od 2010 roku jest na stanowisku adiunkta
  w Społecznej Akademii Nauk W Łodzi. Aktualnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Zamiejscowego SAN w Londynie do spraw pedagogiki. Jest opiekunem praktyk studenckich.

  W swojej karierze zawodowej była nauczycielem i dyrektorem szkoły podstawowej oraz przedszkola. Od kilku lat prowadzi również zajęcia ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Posiada więc oprócz wiedzy teoretycznej, również duże doświadczenie pedagogiczne o bardzo szerokim i zróżnicowanym zakresie. Autorka publikacji z zakresu metod wychowania, ich zastosowania i skuteczności m.in. Wpływy wychowawcze a psychologiczny mechanizm perswazji (2017), Skuteczność i skutki karania i nagradzania w wychowaniu w narracji uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2016), Kary i nagrody we współczesnym wychowaniu rodzinnym i szkolnym w opinii młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (2015). Współredaktorka monografii z zakresu pedagogiki rodziny, współorganizator – sekretarz konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Pedagogiki SAN.

  Jej zainteresowania naukowe skupiają się w obszarze filozoficznych i psychologicznych podstaw nauczania i wychowania w aspekcie efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego. Uważa, że nauczycielowi niezbędna jest wiedza psychologiczna o uczeniu się człowieka, procesach motywacyjnych oraz o funkcjonowaniu osobowości, gdyż jest ona podstawą do prowadzenia działalności pedagogicznej.

  Wiedzę traktuje interdyscyplinarnie, stąd bardzo rozległe zainteresowania naukowe. Zajęcia ze studentami skoncentrowane są nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale również na poszukiwaniu związków między teorią, a praktyką pedagogiczną. Zainteresowania pozazawodowe związane są z rozwojem osobistym rozumianym jako kształtowanie kompetencji społecznych oraz osobowości.

 • dr Nell Stolińska-Pobralska 

  Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki – specjalność - historia wychowania.

  Zainteresowania naukowo badawcze oscylują wokół problematyki opieki nad dzieckiem w kontekście aspektów historycznych. A więc są to problemy swoistości form opieki całkowitej i częściowej występujące w Polsce w okresie międzywojennym, szczególnie społeczno–prawna sytuacja dziecka potrzebującego opieki oraz główne kierunki działań w publiczno–prawnej opiece nad dzieckiem.

  Zajmuje się także specyfiką form opiekuńczych występujących w mniejszościach narodowych tego okresu, z uwzględnieniem mniejszości niemieckiej, rosyjskiej i żydowskiej. Przedmiotem szczególnych zainteresowań naukowo-badawczych jest miasto Łódź okresu międzywojnia i jego wyjątkowe, prekursorskie działania podejmowane na rzecz dzieci sierocych.

  Bierze czynny udział w pracach zespołów badawczych, sesjach i konferencjach naukowych poświęconych szeroko rozumianej opiece nad dzieckiem. Jest autorką ponad 50 artykułów
  z zakresu wymienionej problematyki, oraz autorką monografii „Instytucje opieki nad dzieckiem w międzywojennej Łodzi”, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2002.

 •  dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda 

  Wieloletni nauczyciel akademicki posiadający kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć akademickich z dziedziny pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, andragogiki i gerontologii dla studentów i słuchaczy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.

  Interesuje się problematyką wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także problematyką andragogiczną, gerontologiczną oraz badaniami biograficznymi, szczególnie badaniem dróg edukacyjnych osób dorosłych.

  Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi w oparciu o nowoczesne metody nauczania.

 • dr Iwona Jankowska 

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator, nauczyciel-wychowawca w placówce socjoterapeutycznej.

  Ukończyła studia podyplomowe min. w zakresie resocjalizacji, socjoterapii, oligofrenopedagogiki, edukacji dorosłych z elementami coachingu, doradztwa zawodowego, mediacji i negocjacji, bibliotekoznawstwa, wychowania do życia w rodzinie. Liczne kursy certyfikacyjne min. „Zarządzanie oświatą”, „Skuteczny terapeuta”, „Pomoc ofiarom przemocy seksualnej”, „Kształcenie w szkolnictwie specjalnym i integracyjnym”, etc.

  Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Lider zespołu egzaminatorów OKE. Opiekun nauczycieli stażystów. Wieloletni nauczyciel akademicki. Członek Zespołu Pedagogiki Społecznej PAN. Trener kadry dydaktycznej z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka programów studiów podyplomowych nadających kwalifikację do pracy edukacyjnej, terapeutyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

  Specjalizuje się w tematyce edukacji dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie. Zajmuje się pedeutologią, a w szczególności problemami rozwoju zawodowego nauczycieli, propaguje metody coachingowe, wspierające prace współczesnego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem roli tutora w procesie edukacyjno-wychowawczym. Organizator i współorganizator licznych konferencji

 • dr Marek Borowski 

  Doktor Nauk Społecznych o specjalności resocjalizacja, mgr polityki społecznej, skończył również studia podyplomowe z zakresu: zarządzania,  wychowania fizycznego, przygotowania pedagogicznego. Ukończył szkolenia i kursy z zakresu: mediacje szkolne i rówieśnicze, interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży, podstawy pracy coachingowej, zarządzanie ryzykiem w projekcie, metodyka project management.

  Przez 15 lat prowadził szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania jakością, personelem, psychologii organizacji, zarządzania w organizacji w ramach holenderskiej firmy Kema Polska, Akademia Jakości oraz Human Managmet Sp. z.o.o. W tym czasie przygotował do certyfikacji ponad 100 firm. Na uczelni, jako adiunkt, pracuje od 2005 roku. Karierę akademicką rozpoczynał na APS w Warszawie oraz KUL w Stalowej Woli. W latach 2007-2019 był Dziekanem Wydziału Pedagogicznego w SWPW w Filii w Wyszkowie. Od 2019 roku jest adiunktem w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

  Jest autorem i współautorem 15 książek w języku polskim i angielskim oraz 80 artykułów
  z zakresu resocjalizacji, pedagogiki specjalnej, aksjologii.

  Pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz prowadzi zajęcia z „walki w bliskim kontakcie” w Projekt Ranger. Prowadzi  również treningi samoobrony dla osób dorosłych i judo dla młodzieży szkolnej na każdym etapie edukacyjnym. Uczestniczył w Mistrzostwach Polski w judo form kata gdzie zdobył IV i V miejsce oraz Mistrzostwach Polski Tang Soo Do gdzie zdobył wicemistrzostwo Polski w kata. Jest posiadaczem 3 dana w judo, 1 dana w karate kyokushin, 1 kyu w karate shotokan oraz instruktorem samoobrony, kulturystyki i trenerem judo.

 • dr Waldemar Szymański

  Prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim

 • mgr Joanna Gruszczyńska

  Magister psychologii w zakresie psychologii wychowawczej stosownej. Wieloletni konsultant ds. wychowania oraz kierownik Pracowni Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi (od 1997). Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli, profesjonalny coach, ogólnopolski ekspert w dziedzinie szkolnych programów profilaktycznych. Współautorka i realizatorka projektu kursów ogólnopolskich ramach grantu MEN nt. „Psychoedukacja jako element rozwijania praktycznych umiejętności wychowawczych wspierających kształtowanie umiejętności kluczowych”, „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy”. Współpracowała z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi w zakresie opiniowania programów profilaktycznych oraz w projekcie Zdrowa wątroba (2018). Autor i współautor oraz realizatorka kursów o zasięgu wojewódzkim w ramach grantów Kuratorium Oświaty nt: grup ryzyka, ścieżek edukacyjnych współpracy z rodzicami i tworzenia zintegrowanych programów pomocy środowiskowej oraz tworzenia programów profilaktycznych motywowania uczniów, zaburzeń więzi w rodzinie, zaburzeń zachowań (w latach 2000 – 2018). Sekretarz Łódzkiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U, członek Stowarzyszenia „Przeciw Przemocy”.

  Posiada doświadczenie zawodowe m.in. jako członek zespołu interdyscyplinarnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” oraz członek zespołu ekspertów MEN ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Realizatorka unijnych programów w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet (Wybieramy Dzieci z Bramy - TIE 2017-2010; Model Działań Systemowych MDS - Monar, 2015).

  Organizatorka i prowadząca różnorodne treningi (m.in. treningu interpersonalnego, treningu uwrażliwiającego, podejmowania decyzji, komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, zarządzania emocjami i kształtowania umiejętności społecznych). Specjalistka terapii uzależnień od narkotyków. Prowadząca i analizująca badania psychologiczne w zakresie: badań ilorazu inteligencji, uszkodzeń parcjalnych, osobowości itp.

 • inspektor mgr Paweł Karolak

  oficer dyplomowany Policji, od 1992 roku funkcjonariusz Policji, od 2004 roku zajmujący w Policji różne stanowiska kierownicze, w tym od czerwca 2016 roku – Komendant Miejski Policji w Łodzi.

  Ukończył Studium Podyplomowe Administracji Publicznej na Uniwersytecie Łódzkim, (magister administracji) oraz Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej. Autor publikacji: Ucieczki osób małoletnich z domu rodzinnego jako kryzys i zaburzenie wartości w rodzinie (2017), Przemoc w rodzinie
  w aspekcie tragedii dzieci i działań podejmowanych przez Policję na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  (2017), Rola Policji na przykładzie czynności realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Łodzi (2016). 

  Współpracuje ze Społeczną Akademią Nauk w charakterze wykładowcy od 2016 roku. Prowadzi przedmioty: Pragmatyka służb mundurowych, Wiedza o Instytucjach porządku publicznego), Subkultury młodzieżowe, Komunikacja Społeczna i Interpersonalna.

 • nadkomisarz w st. spocz. mgr Sławomir Szymański 

  Absolwent cywilnych kierunków pedagogika, ekonomia i filologia polska oraz szkolenia oficerskiego absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Doświadczony oficer Policji (po 30 latach służby w pionie kryminalnym oraz prewencji,
  z kompetencjami zdobytymi w obszarze policyjnej profilaktyki /ekspert w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi/ oraz komunikacji społecznej /wieloletni oficer prasowy/) - od 2020 roku na emeryturze. Długoletni nauczyciel i wykładowca akademicki; trener w zakresie przeciwdziałania antydyskryminacji i zapobiegania przestępstwom z nienawiści.

  Autor wielu programów i kampanii profilaktycznych, w tym wyróżnionych na szczeblu ogólnopolskim i eurpejskim (współautor wpisanego w 2019 roku do banku dobrych praktyk w ramach konkursu EUCPN programu „Masz jedno życie – nie zmarnuj szansy!”) oraz publikacji dotyczących min: etyki policyjnej służby, uspołecznienia działań Policji, kryminologii i profilaktyki społecznej, literatury polskiej i komunikacji interpersonalnej. Członek i sekretarz komitetów organizacyjnych licznych ogólnopolskich
  i międzynarodowych konferencji naukowych.

  Zainteresowania badawcze: kryminologia i wiktymologia, suicydologia, kryminalistyka, resocjalizacja, profilaktyka społeczna,  pedagogika ogólna i społeczna, prawo karne, prawa człowieka, komunikacja społeczna i interpersonalna.

  Prowadzone zajęcia: Kryminologia i wiktymologia, Kryminalistyka, Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna, Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa, Komunikacja społeczna i interpersonalna.

 • mgr Dariusz Nowak 

  Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe między innymi z zakresu: pedagogiki specjalnej i opiekuńczej, coachingu. Absolwent studiów dla Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie, pedagog specjalny, coach, trener, mediator, terapeuta krótkoterminowy, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i aktualnie dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi oraz wykładowca uczelni z zakresu mediacji, komunikacji, zagadnień z obszaru pedagogiki w szczególności pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej.

  Autor innowacyjnego projektu mediacji szkolnych realizowanego pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Starosty Zgierskiego oraz bardzo wielu szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych z zakresu terapii uzależnień, pracy z dzieckiem ze SPE czy metod behawioralnych w pracy z dzieckiem. Ponadto autor szkoleń z tematyki diagnozy pedagogicznej, oceniania kształtującego, mediacji rówieśniczej, stylów komunikacji, metod coachingowych wspierających pracę współczesnego nauczyciela z dzieckiem ze SPE
  i w zakresie terapii.

  Brał udział w licznych konferencjach i projektach unijnych, w tym projektach wspomagania pracy szkoły oraz kształcenia kompetencji kluczowych wśród dyrektorów szkół i nauczycieli szkół polskich. Specjalizuje się w tematyce z zakresu resocjalizacji w szczególności profilaktyki uzależnień oraz w tematyce z zakresu pedagogiki specjalnej, a w szczególności pracy z dziećmi ze SPE. Od ponad 19 lat jako kurator społeczny w zespole rodzinnym pracuje z dziećmi wykluczonymi społecznie bardzo często mającymi też różne problemy edukacyjne.

Instytucje ściśle współpracujące

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
 • Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego
 • Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 111 w Łodzi
 • Komenda Wojewódzka Policji