Powrót

Realizowane przedmioty

Zajęcia praktyczne

Kształcenie praktyczne na kierunku będzie prowadzone poprzez:

 • realizację praktyk w wymiarze 375 godzin pod opieką nauczycieli mianowanych/dyplomowanych zatrudnionych w szkołach i placówkach edukacyjnych organizujących proces kształcenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • prowadzenie ćwiczeń i warsztatów w trakcie procesu kształcenia na Uczelni w wymiarze 50% zajęć dydaktycznych przez nauczycieli praktyków, z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania-uczenia się,
 • wykonanie projektów edukacyjnych z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną rozwiązujących zdiagnozowane problemy tego środowiska,
 • realizację wizyt studyjnych,
 • wykonanie własnego portfolio stanowiącego dowody osiągnięć dydaktycznych.

Student pozna m.in. podstawy języka migowego i innych metod komunikacji alternatywnej: system komunikacji symbolicznej Bliss, Picture communication system, program językowy Makaton, alfabet palcowy, fonogesty. Zapozna się z podstawowymi metodami rehabilitacji, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju. Będzie potrafił prowadzić zajęcia dydaktyczne i dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem całego spektrum metod nauczania, tak stosowanych w pracy z uczniem sprawnym, jak i dodatkowo ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością.

Realizowane zagadnienia

Najistotniejsze dla kierunku obszary kształcenia

Przedmioty ogólnouczelniane, m.in.:

 • Język obcy (do wyboru)
 • Technologie informacyjne
 • Komunikacja społeczna i interpersonalna
 • Wprowadzenie do wiedzy o kulturze

 

Nauki podstawowe, m.in.:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Historia wychowania z elementami historii pedagogiki specjalnej
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Socjologia ogólna
 • Współczesne problemy pedagogiki
 • Projektowanie własnej ścieżki rozwoju
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • Pedagogika specjalna
 • Diagnoza psychopedagogiczna w pedagogice specjalnej
 • Etyka w zawodzie pedagoga specjalnego
 • Dydaktyka specjalna

 

Przedmioty do wyboru:

 • Ścieżka I
 • Ścieżka II
 • Edukacja specjalna i terapia autyzmu
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Komunikacja osób z lżejszą niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka edukacji matematyczno-przyrodniczej dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka edukacji polonistycznej dzieci niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Kształcenie integracyjne i włączające
 • Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka edukacji muzycznej, plastycznej i technicznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Logopedia z emisją głosu
 • Prawne podstawy edukacji dzieci z niepełnosprawnością
 • Projekt edukacyjny z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • Podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Metody edukacji i rehabilitacji osób z lżejszą niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody edukacji i rehabilitacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • Instytucje i organizacje wspomagające osoby niepełnosprawne
 • Współpraca z osobą z niepełnosprawnością intelektualną
 • Andragogika specjalna
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Zaburzenia mowy i komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Niepełnosprawność a prawo
 • Projekt edukacyjny z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja pracy w edukacji włączającej
 • Praca w grupie zróżnicowanej
 • Diagnoza funkcjonalna specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • Konstruowanie krótko i długoterminowych planów oddziaływań edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu
 • Profilaktyka i wsparcie społeczne osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin
 • Metody pracy dydaktyczno-terapeutycznej z uczniem ze spektrum autyzmu
 • Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania w grupie zróżnicowanej w tym uczniów ze spektrum autyzmu