Co po studiach?

Absolwent I ścieżki kształcenia będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym w: placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Absolwent II ścieżki kształcenia będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym: w placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent specjalizacji edukacji specjalnej i terapii autyzmu będzie przygotowany do pracy na stanowisku: nauczyciela/specjalisty współorganizującego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, (Rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dz. U. 2017, poz. 1578, §7, p1. I 2), nauczyciela w przedszkolach specjalnych i klasach I-III szkół podstawowych specjalnych dla uczniów ze spektrum autyzmu oraz pedagoga specjalnego w organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) dla osób z niepełnosprawnością w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin.