Studia I stopnia

Nowe Media

Już od 320 zł za miesiąc

Poprzez odbycie dużej ilości zajęć warsztatowych, praktyk, krajowych i międzynarodowych staży, student zdobywa niezbędną wiedzę i doświadczenie do pracy w zawodzie dziennikarza w redakcjach nowych mediów. Studia przygotowują absolwentów do pracy w:

  • nowomedialnych redakcjach informacyjnych mediów masowych
  • agencjach prasowych
  • firmach świadczących usługi internetowe
  • domach mediowych
  • placówkach upowszechniania informacji i kultury
  • wszelkiego rodzaju instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami
  • jednostkach i placówkach prasowych Unii EuropejskiejAbsolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na: kierunku Zarządzanie w ramach odrębnej ścieżki kształcenia. Dedykowane specjalności to Dziennikarstwo i PR.