Studia I stopnia

Informatyka

Już od 370 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Czas trwania7 semestrów
Rodzaj studiów: 
studia I stopnia inżynierskie
Tryb studiów: 
stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: 
studia stacjonarne - 40 miejsc, studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany dyplom: 
inżynier informatyki

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). Studia inżynierskie I stopnia pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz na praktyczne zaznajomienie się z sieciami komputerowymi i bazami danych oraz grafiką komputerową. Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) i teleinformatycznych oraz umożliwią ich użytkowanie i zarządzanie nimi.

  Zapraszamy do odwiedzenia strony Instytutu Technologii Informatycznych
www.iti.san.edu.pl

Specjalności

Dlaczego warto?

 • studenci mają możliwość otrzymania stypendiów fundowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • nowoczesne, interdyscyplinarne specjalności, odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie rynku krajowego i międzynarodowego rynku IT
 • warsztaty i laboratoria stanowią zdecydowaną większość prowadzonych zajęć
 • nowoczesna baza dydaktyczna, odpowiednio dostosowana do wymagań nowoczesnego nauczania przedmiotów informatycznych
 • zajęcia studyjne i warsztatowe realizowane m.in. w firmach współpracujących z Uczelnią (firmy projektujące sieci komputerowe, firmy integrujące, poligrafie, drukarnie itp.)
 • możliwość publikacji osiągnięć w periodykach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub seriach monograficznych Instytutu Technologii Informatycznych 
 • program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), który umożliwia studentom korzystanie z najnowszego oprogramowania firmy
 • Microsoft w ramach programów licencyjnych DreamSpark Premium
 • uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka
 • możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających wysokie umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się poszczególnymi narzędziami informatycznymi
Biogramy
 • dr hab. inż. Andrzej Cader, prof. SAN - wybitny specjalista z  zakresu informatyki i biocybernetyki. Organizator szkolnictwa wyższego w Polsce. Był członkiem Rady Konsultacyjnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do spraw Szkolnictwa Wyższego, członkiem Rady do Spraw Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu. Obecnie dyrektor Instytutu Technologii Informatycznych i dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy oraz zastosowań informatyki w zarządzaniu i medycynie. Jest autorem ponad 100 opracowań naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 • prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska jest nauczycielem akademickim oraz autorem licznych publikacji z zakresu informatyki. Od wielu lat prowadzi różne formy zajęć dydaktycznych, szczególnie wykłady z przedmiotów informatycznych. W swojej działalności naukowej koncentruje się wokół zagadnień związanych z metodami sztucznej inteligencji oraz inteligencji obliczeniowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz IEEE – największej na świecie organizacji skupiającej specjalistów nauk technicznych. Jest promotorem oraz recenzentem prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. Jest też aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji oraz recenzentem artykułów i innych osiągnięć naukowych w dyscyplinie informatyka.
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski - jego działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, modelowania rozmytego, rozpoznawania obrazów oraz wydobywania wiedzy z masowych strumieni danych. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, członkiem rzeczywistym PAN, członkiem komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism, m.in. IEEE Transactions on Cybernetics, International Journal of Neural Systems oraz International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. http://www.kik.pcz.czest.pl/~rutkowski/
 • prof. dr Bolesław Szymański - jego zainteresowania badawcze dotyczą sieci komputerowych, programowania równoległego i rozproszonego. Autor ponad 300 prac (książki, rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach naukowych, abstrakty i materiały konferencyjne). Realizator projektów badawczych finansowanych w ramach grantów przyznanych m.in. przez National Science Foundation, Office of Naval Research, IBM Corporation, NASA. Konsultant General Electric, Citicorp, Federal Reserve Bank, U.S. Navy, IBM, Emerson. współzałożyciel: Computer Command and Control Company 1984, EnterNet Company 1999, Optimaret Inc. 2005. Członek redakcji kilku czasopism naukowych, Editor-in-Chief „Scientific Programming”. https://www.cs.rpi.edu/~szymansk/
 • prof. dr Jacek Żurada - opublikował ponad 280 artykułów z następujących dziedzin: sieci neuronowe, obliczenia inteligentne, bazy danych, przetwarzanie obrazu i systemy VLSI. Jest także współautorem trzech książek: Introduction to Artificial Neural Systems (PWS Press), Computational Intelligence: Imitating Life (IEEE Press), Knowledge-Based Neurocomputing (MIT Press) oraz głównym redaktorem 4 tomów wydanego w 2006 cyklu Springer Lecture Notes on Computer Science (Springer Verlag). Jest laureatem wielu nagród, między innymi: Presidential Award for Research, Scholarship and Creative Activity (1993), Nagroda Ministra Edukacji (1997), IEEE Circuits and Systems Society Golden Jubilee Medal (1999), Presidential Distinguished Service Award for Service to the Profession (2001). http://ci.louisville.edu/zurada/
 • dr inż. Piotr Goetzen - certyfikowany Instruktor Cisco CCNP, CCDP, PaloAlto, i in. Opracował nowatorskie programy kształcenia na specjalnościach „sieciowych” i „systemowych”. Jest propagatorem praktycznego podejścia do studiowania. „Im więcej praktyki, tym łatwiej nasz absolwent znajdzie dobrze płatną pracę w wyuczonym zawodzie”. Współpracuje z ośrodkami w Holandii, Niemczech, Słowenii, Czech i Słowacji oraz Portugalii w zakresie prowadzonych wspólnie projektów naukowych i wymiany studentów. Na co dzień współpracuje z przemysłem IT (sieci komputerowe – administracja, projektowanie, bezpieczeństwo systemów IT).
 • dr inż. Konrad Grzanek - programista specjalizujący się w programowaniu funkcyjnym, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w branży IT, przy tym – nauczyciel akademicki i naukowiec posługujący się metodami machine learning w badaniach związanych z oceną jakości oprogramowania.
 • dr inż. Zbigniew Filutowicz - specjalizuje się w zakresie inżynierii oprogramowania, komunikacji człowiek-komputer oraz automatyzacji procesów przemysłowych. Zdobywał doświadczenie w placówkach badawczych i przemysłowych w kraju i zagranicą. Uważa, że informatyka jest polem działania dla doświadczonych entuzjastów, do których zalicza sam siebie oraz dla otwartych i ciekawych świata młodych ludzi.
 • dr Alina Marchlewska - absolwentka metod numerycznych i programowania. Zajmuje się zagadnieniami informatyki społecznej, w swoich badaniach naukowych analizując możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych i nowoczesnych technologii do kształtowania nowych rozwiązań odpowiadających na aktualne potrzeby społeczne. Uważa, że w nauczaniu drogą do poznania jest praktyka, rozwiązywanie problemów i myślenie, zaś teoria dla inżyniera jest narzędziem nie zaś celem.
 • dr inż. Józef Paszkowski - jest doktorem w dziedzinie informatyki medycznej. Specjalizuje się w analizie i modelowaniu systemów przetwarzania danych dla rozproszonych organizacji gospodarczych i użyteczności publicznej. Prowadzone przez niego badania i dydaktyka obejmują systemy baz danych, metody zarządzania procesami oraz technologie projektowania systemów informatycznych.
 • dr Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN - jego pasją naukową jest inżynieria wiedzy i zastosowania wybranych metod sztucznej inteligencji w modułach ewaluacji w systemach edukacyjnych. Ma też kilka pasji dydaktycznych: zaawansowane interfejsy graficzne, animację komputerową, a także modelowanie i symulację zjawisk fizycznych w przestrzeni trójwymiarowej.
 • dr inż. Agnieszka Siwocha, prof. SAN - autorka publikacji naukowych na temat wykorzystania algorytmów interpolacji fraktalnych do kodowania obrazów cyfrowych. Specjalizuje się w grafice komputerowej i multimediach, posiada tytuły Adobe Certified Expert (ACE) z programów Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Dreamweaver.
 • dr Grzegorz Sowa - konsultant informatycznych systemów zarządzania, promuje rozwój tej specjalności w Szkole. Uważa, że studia są najlepszym czasem na gruntowne poznanie podstaw informatyki: programowania, baz danych, analizy systemowej. Wiedza ta przydaje się potem cały czas - "nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria".

 • mgr inż. Andrzej Herman

 • dr inż. Jan Makuch

 • dr inż. Marek Matusiak

 • dr inż. Wojciech Miksa 

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Pawlak

Partnerzy kierunki

 • NOITE
 • ALTKOM
 • E-TECH
 • ACADEMIA CISCO
 • INVAR S.A.
 • IT MEDIA

Mediateka